Kontrolór

Meno: Ing. Mgr. Martin Farkašovský

Kontakt

kontrolor@kosice-dh.sk
+421 55 300 90 05

Správy kontrolóra mestskej časti o kontrolnej činnosti Návrhy plánu kontrolnej činnosti kontrolóra mestskej časti

Úlohy kontrolóra mestskej časti

1. Kontrolór mestskej časti

  • vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení Zákona Zb. č. 369/1990 o Obecnom zriadení §18 d ,  t.j. kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami MČ, ako aj s majetkom, ktorý MČ užíva podľa osobitných predpisov, 16c) kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií MČ, kontrolu vybavovania sťažností a petícií,  kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení MČ, kontrolu plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva, kontrolu dodržiavania interných predpisov MČ a kontrolu plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi. 16f)
  • predkladá miestnemu zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v MČ obvyklým,
  • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu MČ a k návrhu záverečného účtu MČ pred jeho schválením v miestnom zastupiteľstve,
  • predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo miestnemu zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
  • predkladá miestnemu zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
  • spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými MČ zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
  • kontroluje vybavovanie sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
  • je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada miestne zastupiteľstvo,
  • plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

2. Kontrolór mestskej časti sa zúčastňuje na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva a miestnej rady s   hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených miestnym zastupiteľstvom.

3. Kontrolór mestskej časti je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d.

4. Kontrolór mestskej časti na požiadanie bezodkladne sprístupňuje výsledky kontrol poslancom miestneho zastupiteľstva alebo starostovi.

5. Je zodpovednou osobou vo veciach prijatia, preverenia a evidencie kvalifikovaných oznámení a oznámení protispoločenskej činnosti v súlade so zákonom NR SR č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.