Oddelenie životného prostredia, výstavby a podnikateľskej činnosti

Všeobecne

 • Vypracováva stanoviská k investičnej činnosti v mestskej časti.
 • Vypracováva stanoviská k realizácii stavieb a zmenám účelu využitia stavieb v mestskej časti.
 • Sleduje všetku stavebnú činnosť v mestskej časti a v zmysle § 122 ods. 1 písm. a/ zákona č. 50/1976 Zb., vykonáva štátny stavebný dohľad.
 • Vypracováva nenáročnú, skrátenú projektovú dokumentáciu k stavbám vlastnej investičnej výstavby, ktoré nevyžadujú stavebné povolenie.
 • Spracúvava žiadosti podané na ŠFRB
 • Hlási poruchy na verejnom osvetlení v MČ Košice - DH. a spolupracuje s firmou Elektrovod s.r.o. Zvoláva pracovné jednania a prijíma opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov na verejnom osvetlení.
 • Kontroluje a dáva odborné posudky na riešenie MHD v MČ KE-DH.     
 • Predkladá návrhy na osadenie, alebo zrušenie dopravného značenia, kontroluje zjazdnosť a schodnosť komunikácií v MČ.
 • Zabezpečuje úlohy, programy udržiavania pracovných návykov nezamestnaných občanov formou vykonávania menších obecných služieb organizovaných mestskou časťou .
 • Vydáva rozhodnutia a kontroluje havarijné prekopávky v MČ.
 • Vypracováva záväzné stanoviská k začatiu podnikateľskej činnosti fyzických a právnických osôb, podnikajúcich na území mestskej časti.
 • Sleduje agendu na úseku poľnohospodárstva v zmysle platných predpisov, vedie evidenciu samostatne hospodáriacich roľníkov.
 • Zabezpečuje organizovanie príležitostných trhov.
 • Vypracováva rozhodnutia na zaujatie verejného priestranstva pri predaji na území mestskej časti mimo trhovísk.
 • Kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení na úseku podnikania.
 • Vypracováva rozhodnutia na povolenie artistických varietných produkcií a technicko-zábavných atrakcií.
 • Vypracováva rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov na základe zistení porušenia tohto zákona.
 • Vykonáva kontrolu nad dodržiavaním zákona o ochrane spotrebiteľa na úseku stanovenom zákonom.
 • vedie evidenciu majiteľov psov
 • vydáva rybárske lístky
 • podieľa sa administratívne, organizačne a technicky na realizácii projektov, ktoré metská časť uskutočňuje na základe účasti v grantových schémach a súťažiach

Úsek výstavby

Kontakt: 

vystavba@kosice-dh.sk
+421 55 300 90 06

Povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení (reklama)

Ak fyzická alebo právnická osoba chce umiestniť reklamné zariadenie v našej mestskej časti musí požiadať o vydanie stanoviska k stavebnému konaniu . K žiadosti pripojí:

 • dokumentáciu v jednom vyhotovení s technickým popisom zariadenia, výkresy vyhotovenia a funkciu zariadenia, situáciu osadenia, prípadne elektrickú inštaláciu. Pri technicky jednoduchých zariadeniach postačí ako dokumentácia len stručný opis zariadenia a jednoduchý náčrt.
 • doklady, ktorými žiadateľ preukazuje právo k nehnuteľnosti, prípadne súhlas vlastníka pozemku
 • doklady a stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, pokiaľ ich predpisujú osobitné predpisy,

Stanoviská k prípojkám stavieb na verejné rozvodné siete

Žiadateľ o povolenie realizácie prípojky k žiadosti doloží:

 • doklad ,ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku (nehnuteľnosti), prípadne súhlas vlastníka,
 • zjednodušenú projektovú dokumentáciu,

Stanovisko k zaujatiu verejného priestranstva

Zaujatie verejného priestranstva sa vydáva za účelom umiestnenia predajného zariadenia, a iných dočasne umiestnených zariadení v mestskej časti napr. plocha na pristávanie teplovzdušných balónov a uloženie materiálu pri realizácii stavieb - zariadenie staveniska.

Žiadateľ v žiadosti musí uviesť lokalitu, parcelné číslo, plochu uvedenú v m2, účel využitia a dobu trvania.

Pri predajných zariadeniach (dočasný stánok) žiadateľ so žiadosťou doloží rozhodnutie o súhlase na umiestnenie podnikateľskej aktivity.

Záväzne stanovisko k investičnej činnosti

Fyzická alebo právnická osoba musí požiadaľ o záväzné stanovisko k investičnej činnosti, ktoré mestská časť vydáva ku všetkým stavbám, v ktorých bude umiestnená akákoľvek činnosť na podnikanie. Toto stanovisko sa vydáva pre potreby územného a stavebného konania na príslušnom stavebnom úrade.

Štátný fond rozvoja bývania

 • usmerňuje aktivity v oblasti prípravy rozvoja bývania
 • uplatňuje právne vzťahy na úseku rozvoja bývania, spracováva pripomienky k legislatívnym   návrhom v oblasti  rozvoja bývania
 • usmerňuje žiadateľov pri podávaní žiadostí a poskytuje pomoc pri kompletizovaní dokladov k žiadostiam o  poskytnutie podpory zo ŠFRB
 • overuje úplnosť náležitostí žiadostí o podporu rozvoja bývania z fondu podľa z. č. 150/2013 Z. z. o  štátnom fonde rozvoja bývania
 • preskúmava bytové pomery žiadateľov o poskytnutie podpory
 • predkladá overené žiadosti v lehote určenej na overenie fondu

Úsek podnikateľskej činnosti

Kontakt: 

vystavba@kosice-dh.sk
+421 55 300 90 07

Pre začínajúcich podnikateľov vydáva mestská časť vyjadrenia potrebné pre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v prípade, že  budúci podnikateľ požiada ÚPSVaR o finančnú výpomoc na začatie podnikania

Povolenia na podnikanie

Súhlas obce s umiestnením podnikateľskej aktivity

Pred začatím podnikania v našej mestskej časti by každý podnikateľ mal navštíviť Miestny úrad mestskej časti a požiadať starostu mestskej časti o udelenie súhlasu na podnikanie. Tento súhlas sa vyžaduje v zmysle zákona o obecnom zriadení. K jeho vydaniu je potrebné vyplniť predtlačenú žiadosť, ktorú obdržíte na oddelení podnikateľskej činnosti a správy majetku (prízemie č.dv.10) a priložiť niektoré ďalšie doklady:

 • predbežný súhlas na prenájom priestorov od vlastníka resp. správcu nehnuteľnosti (napr. SBD,BP....) alebo overenú kópiu nájomnej zmluvy. Ak ste vlastníkom nehnuteľnosti, v ktorej chcete podnikať - list vlastníctva
 • ak mienite podnikať v spoločných priestoroch obytného domu (sušiareň, kočíkáreň a pod.) je potrebné priložiť podľa § 688 zákona č.40/1964 Zb. Obchodného zákonníka písomný súhlas nájomníkov predmetného obytného domu. V záhlaví podpisového hárku uveďte presný popis predmetu podnikania, aby neboli užívatelia bytov uvedení do omylu
 • živnostenský list, ak už podnikáte ako fyzická osoba
 • výpis z Obchodného registra, ak už podnikáte ako právnická osoba

Oznámenie o prevádzkovom čase

Pred otvorením prevádzky je v zmysle VZN č.173/2016 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Košice:

 • povolenie orgánov hygienickej služby
 • kolaudačné rozhodnutie, prípadne rozhodnutie o zmene účelu využitia, ak je potrebné

V budove Miestneho úradu sídli Stavebný úrad, ktorý vydáva kolaudačné rozhodnutia a rozhodnutia o zmene účelu využitia, a ktorý Vás poučí o tom, čo je potrebné pre vydanie týchto rozhodnutí.

Predaj na trhoviskách

V prípade, že chcete predávať na trhoviskách v mestskej časti, ktoré sú spravované inými fyzickými alebo právnickými osobami, dostanete povolenie na predaj na trhoviská taktiež na našom oddelení. K vyplnenej predtlačenej žiadosti, ktorú si u nás môžete vyzdvihnúť je potrebné doložiť:

 • ak ste FO, živnostenský list, ak ste PO výpis z OR

Všetci tí, ktorí dostali povolenie na predaj na trhovisku sú povinní riadiť sa trhovým poriadkom, ktorý užšie špecifikuje podmienky predaja na jednotlivých trhoviskách.

Zaujatie verejného priestranstva

Na tomto oddelení sa taktiež vydáva súhlas s umiestnením cirkusu, kolotoča a podobných technicko-zábavných atrakcií. Keďže mestská časť nevlastní a nemá v prenájme žiadne pozemky, tento súhlas je potrebný pre Magistrát mesta Košice, ktorý vydá povolenie na umiestnenie takejto atrakcie.

Zákon o hazardných hrách

Podľa nového zákona NR SR č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa menili kompetencie obce . V zmysle tohto zákona - § 59 a nasl.,§ 79 zákona patria obci kompetencie:

 • prijímanie VZN
 • súhlasy, vyjadrenia
 • ukladanie sankcií
 • správa odvodu do rozpočtu obce
 • správne poplatky

VZN - môže obec stanoviť, že na jej území nemožno umiestniť herňu alebo kasíno v budovách, určených zákonom. VZN platí na celom území obce. Podrobne o VZN pojednáva § 79 zákona.

Súhlasy a vyjadrenia – individuálne licencie obec už nevydáva, vydáva súhlasy a vyjadrenia na prevádzkovanie stávkových hier na území obce. Vyjadrenia obce sú súčasťou podania prevádzkovateľa hazardnej hry na Úrad pre reguláciu hazardných hier, ktorý vydáva licencie.

Ukladanie sankcií – úrok z omeškania v zmysle § 94 zákona obec uloží, ak odvod nebol splatený včas a v správnej výške. Pokutu ukladá obec za nepredloženie vyúčtovania odvodov v lehotách, určených zákonom.

Správne poplatky – za vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení, za každé vyjadrenie je poplatok 100 eur.    

Úsek životné prostredie

Kontakt: 

zivotne@kosice-dh.sk
+421 55 300 90 09

 • Plní úlohy v zmysle zákona č.223/2001 o odpadoch, VZN mesta Košice č. 168/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, VZN mesta Košice č.78/2006 o čistote a o verejnom poriadku
 • Plní úlohy na úseku verejnoprospešných služieb v Mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov.
 • Podieľa sa na vykonávaní prác na úseku čistoty na verejných priestranstvách,  miestnych komunikáciách, parkoviskách, podchodoch, parkoch, ihriskách, lesoparkoch a na verejnej zeleni za pomoci aktivačných pracovníkov. Spolupracuje so Správou mestskej zelene Košice.
 • Vykonáva kontrolu čistoty v súčinnosti s Mestskou políciou stanice Východ a následne zabezpečuje odstránenie zistených nedostatkov.
 • Kontroluje čistotu a odvoz veľkokapacitných kontajnerov v záhradkárských lokalitách .
 • Prijíma a rieši ohlásenia o umiestnení odpadu v rozpore so zákonom.
 • Spolupracuje s organizáciami zainteresovanými v oblasti odpadového hospodárstva - Magistrátom mesta Košice, firmou KOSITa.s., a  s  Obvodným úradom životného prostredia.
 • Podieľa sa na organizovaní zberu nadrozmerného odpadu a elektroodpadu a vypracuváva  harmonogram celoročného upratovania veľkokapacitnými kontajnermi a dáva na vedomie  obyvateľom miesto a čas ich uloženia.
 • Určuje stanovištia kontajnerov na komunálny odpad, vrátane kontajnerov na separovaný zber.
 • Vykonáva monitoring kapacity kontajnerov.
 • Vypracuváva rozhodnutia starostu ukladajúce postihy za skládky odpadu uložené v rozpore so zákonom.
 • Spolupracuje pri organizovaní, zabezpečovaní a kontrole ochrany pozemkov proti škodcom
 • Monitoruje a upozorňuje vlastníkov, nájomcov, správcov poľnohospodárskej pôdy na vykonanie agrotechnických opatrení na predchádzanie výskytu a šírenia burín na neobrábaných pozemkoch a tým aj k rozširovaniu škodcov.
 • Oznamuje občanom prerušenie distribúcie elektriny z odberných miest.
 • Pripravuje rozhodnutia za účelom realizácie havarijních výkopových prác v zeleni.
 • Plní úlohy v zmysle zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti  -aktivačná činnosť formou menších obecných služieb. Spolupracuje s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach ,
 • Kontroluje odvoz  pevného a komunálneho odpadu.
 • Prevádza vyhľadávanie a následne zabezpečuje odstránenie nepovolených skládok tuhého a domového odpadu.
 • Spolupracuje s organizáciami zaoberajúcimi sa touto činnosťou, spolupracuje s Obvodným úradom  životného prostredia.
 • Vypracováva rozhodnutia starostu ukladajúce postihy za skládky odpadového materiálu na verejnom priestranstve.
 • Vypracováva rozhodnutia starostu ukladajúce finančné postihy v zmysle zákona o Meste Košice a všeobecne záväzných nariadení na úseku svojej činnosti.
 • Rieši priestupky  v zmysle zákona č.372/1990 Zb o priestupkoch a zákona    č.282/2002 Z.z. , ktorým  sa  upravujú niektoré podmienky držania psov.
 • Spolupracuje s Magistrátom mesta Košice – oddelením Správy komunikácií a DMPK, a.s., ako správcom osvetlenia v meste. Zvoláva pracovné rokovania a prijíma opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.
 • Spolupracuje s DPMK a dáva odborné posudky na riešenie MHD v MČ KE - DH.
 • Spolupracuje so Správou mestskej zelene Košice. Vyjadruje sa k spracovaným projektom výsadby a prác pre príslušný rok.
 • Podáva odborné posudky a metodickú pomoc diplomantom pri písaní záverečných prác z oblasti environmentálnej a životného prostredia.
 • Predkladá návrhy na osadenie, alebo zrušenie dopravných značiek.
 • Pripravuje stanoviska pre  rozhodnutia o povolení na vyhradenie parkovacích miest v úzkej súčinnosti s Magistrátom mesta Košice- Odd.  Správa komunikácií
 • Spracováva materiály do komisie OVPŽPaV, Rady a MiZ MČ KE - DH. Košice