Organizačno-právne a správne oddelenie

Na úseku ohlasovne:

Evidencia pobytu obyvateľov

 • evidencia narodených detí, úmrtí, zmeny stavu po sobáši, kartotéková evidencia,
 • evidencia trvalého a prechodného pobytu občanov,
 • prihlasovanie občanov na trvalý a prechodný pobyt,
 • vydávanie potvrdení o trvalom pobyte občanov,
 • vydávanie oznamov o zrušení trvalého pobytu,
 • doručovanie písomností formou verejnej vyhlášky,
 • vydávanie oznámení o určení súpisných a orientačných čísiel na budovy a na garáže,
 • evidencia súpisných a orientačných čísiel, zabezpečovanie označovania ulíc a verejných priestranstiev,
 • pri voľbách do zastupiteľských orgánov a pri referendách spracovávanie voličských zoznamov.

Na úseku organizačno-právnom

 • zabezpečovanie prípravy a priebehu MiZ po stránke organizačno-právnej,
 • zabezpečovanie prípravy a priebehu volieb, referend a verejných zhromaždení občanov a  hlasovaní obyvateľov mestskej časti,
 • zabezpečovanie úloh obce pri sčítaní obyvateľov.

Kontakt: 

pravne@kosice-dh.sk
iveta.karabasova@kosice-dh.sk
+421 55 300 90 24

ČO VYBAVÍTE NA OHLASOVNI:

Zmena priezviska po sobáši, po rozvode a dieťaťu 

Žiadateľ/ka predloží podľa typu žiadosti:

 • občiansky preukaz
 • sobášny list
 • rozhodnutie o zmene priezviska
 • rodný list dieťaťa, ak ide o dieťa do 15 rokov

Prihlásenie občana na trvalý pobyt

Žiadateľ/ka predloží:

 • občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze,
 • platný cestový doklad SR alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR, ak nemá OP alebo potvrdenie o OP
 • rodný list dieťaťa, ak ide o dieťa do 15 rokov,
 • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy,
 • písomné potvrdenie vlastníka, resp. všetkých spoluvlastníkov s osvedčeným podpisom, o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt  (v prípade, že sa vlastník nemôže dostaviť osobne).

Prihlásenie občana na prechodný pobyt

Žiadateľ/ka predloží:

 • občiansky preukaz
 • rodný list dieťaťa, ak ide o dieťa do 15 rokov
 • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy
 • písomné potvrdenie vlastníka, resp. všetkých spoluvlastníkov s osvedčeným podpisom, o súhlase s prihlásením občana na prechodný pobyt  (v prípade, že sa vlastník nemôže dostaviť osobne).

Potvrdenie o pobyte osoby

Žiadateľ/ka predloží:

 • občiansky preukaz,
 • potvrdenie o úhrade správneho poplatku v sume 5,- € z (sadzobník správnych poplatkov 1. časť položka 8,  zák. č. 145/1995 Z. z. v znení zmien a doplnkov)

Zrušenie trvalého pobytu

V prípade úmrtia:

Žiadateľ/ka predloží:

 • občiansky preukaz,
 • úmrtný list

Pri vycestovaní do zahraničia s cieľom tam trvale žiť

Žiadateľ/ka predloží:

 • občiansky preukaz,
 • doklad potvrdzujúci pobyt žiadateľa v zahraničí.

Pri zrušení trvalého pobytu na návrh vlastníka

Žiadateľ/ka predloží:

 • návrh na predtlači mestskej časti, ktorá sa nachádza na odkaze Vzory tlačív  organizačno-právne a správne oddelenie
 • občiansky preukaz    
 • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy,
 • písomné potvrdenie vlastníka, resp. všetkých spoluvlastníkov s  osvedčeným podpisom, o súhlase s odhlásením občana z trvalého pobytu (v prípade, že sa vlastník nemôže dostaviť osobne).
 • právoplatný rozsudok súdu o rozvode - v prípade rozvodu manželstva,

Na základe súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva

Žiadateľ/ka predloží:

 • občiansky preukaz
 • právoplatné rozhodnutie súdu  

Pridelenie súpisného čísla na dom, chatu, garáž

Ak ste postavili dom, chatu alebo garáž a máte právoplatné kolaudačné rozhodnutie, je nutné požiadať o vydanie listiny o súpisnom čísle na tieto nehnuteľnosti.

Žiadateľ/ka predloží:

 • občiansky preukaz
 • žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla s prílohami, ktoré sa nachádzajú na odkaze Vzory tlačív  organizačno-právne a správne oddelenie.

Právne predpisy ohlasovne

 • Zákon NR SR č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,  
 • Zákon NR SR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
 • Vyhl. MV SR č. 31/2003 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb,
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov