Sprístupnenie informácií

Sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

 • O informáciu môže žiadať ktokoľvek. Nezohľadňuje sa, či žiadateľ je právnickou alebo fyzickou osobou, či žiadateľ je občanom SR , cudzím štátnym príslušníkom alebo osobou bez štátneho občianstva. Žiadateľ nemusí preukázať právny alebo iný dôvod alebo záujem, pre ktorý informáciu požaduje.
 • Žiadosť je možné podať niekoľkými spôsobmi – písomne, ústne,telefonicky, faxom, mailom.
 • Správne podaná žiadosť musí obsahovať štyri základné náležitosti. Musí z nej byť zjavné, ktorej povinnej osobe je určená, kto ju podáva, ktorých informácií sa týka a aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ požaduje.
 • Žiadosť o sprístupnenie informácií možno podať na podateľni miestneho úradu mestskej časti, alebo priamo u zamestnanca, zodpovedného za túto agendu ( vedúca sekretariátu starostu, pavilón B miestneho úradu, 1. poschodie, č.d. 21 ).
 • Informácie sa sprístupňujú najmä ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním informácie na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, faxom, elektronickou poštou. / §16 zákona /
 • Informácie sa sprístupňuju bezplatne s výnimkou úhrady vo výške materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, obstaraním nosičov resp. s odoslaním údajov, podľa Sadzobníka úhrad za sprístupnenie informácií.

Proti rozhodnutiu o odmietnutí sprístupniť informáciu je prípustné odvolanie. Môže ho podať osoba, ktorá podala žiadosť o sprístupnenie informácie a jej žiadosť bola vybavená negatívnym rozhodnutím povinnej osoby. Lehota 15 dní začína žiadateľovi plynúť v deň nasledujúci po dni doručenia rozhodnutia.

 • Odvolania žiadateľ zasiela tej povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala.
 • Odvolanie musí obsahovať všetky náležitosti, ktoré vyžaduje Správny poriadok. Musí byť z neho jasné, kto ho podáva, voči ktorému rozhodnutiu smeruje, malo by obsahovať odôvodnenie, prečo sa odvolanie podáva a návrh, ako má odvolací orgán rozhodnúť.
 • O odvolaní rozhoduje starosta mestskej časti. / §19 ods. 2 zákona/.

Mestská časť Košice - DH vykonala nasledovné opatrenia :

 1. Písomné žiadosti v zmysle z.č. 211/2000 Z.z. sa podávajú na  podateľni Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov, Povstania českého ľudu 1.
 2. Na organizačno právnom oddelení  ( pavilón A, kanc. č. 38,1. posch. MÚ ) sú v stránkových hodinách k dispozícií k nahliadnutiu zákony zverejňované v Zbierke zákonov, Štatút mesta Košice, Všeobecne záväzné nariadenia MČ Košice DH, Organizačný poriadok MÚ a ďalšie predpisy. Všeobecne záväzné nariadenia Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov sú zverejnené aj na webovej tránke mestskej časti – www.kosice-dh.sk.
 3. Informácie o Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov sú zverejnené na informačnej tabuli miestneho úradu a na webovej stránke mestskej časti – www.kosice-dh.sk

Spôsob zriadenia Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry

(§ 5 ods. 1 písm. a/ zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Spôsob zriadenia Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov :

Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov bola zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojitosti so zákonom SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 23. – 24. 11. 1990.

Právomoci a kompetencie Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov :

Kompetencie Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov sú dané :

 • Ústavou SR
 • zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • zákonom č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov
 • platnou právnou úpravou SR
 • všeobecne záväznými nariadeniami mestskej časti vydávanými vo veciach územnej samosprávy a vo veciach, v ktorých mestská časť plní úlohy štátnej správy

Organizačná štruktúra Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov :

Orgánmi Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov sú : miestne zastupiteľstvo a starosta mestskej časti.

 • Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov je zastupiteľský zbor obyvateľov mestskej časti a orgánom samosprávy mestskej časti. Miestne zastupiteľstvo má 13 poslancov, ktorých volia obyvatelia mestskej časti na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu poslancov novozvoleného miestneho zastupiteľstva.
 • Starosta mestskej časti je výkonným orgánom mestskej časti, ktorého volia obyvatelia mestskej časti v priamych voľbách na 4 roky.

Miestne zastupiteľstvo zriaďuje tieto svoje orgány :

 • miestna rada
 • komisie miestneho zastupiteľstva: 
 • finančná komisia
 • komisia na ochranu verejného poriadku, životného prostredia a výstavby
 • komisia sociálna, kultúry a športu
 • komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Miestny úrad Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov sa člení na oddelenia a referáty :

 • matričný úrad (územný obvod tvoria mestské časti Dargovských hrdinov a Košická Nová Ves)
 • oddelenie životného prostredia, výstavby a podnikateľskej činnosti
 • oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu
 • finančné oddelenie
 • oddelenie organizačno právne a správne

SADZOBNÍK  ÚHRAD ZA SPRÍSTUPNENIE  INFORMÁCIÍ

Starosta Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov v súlade s § 21 ods. 1 až 4 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a s vyhláškou č. 481/2000 Z.z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií

s t a n o v u j e

1. Materiálne náklady za sprístupnenie informácií sa spoplatňujú nasledovne :

 • obstaranie technických nosičov dát  /diskiet, CD/     ..... 1,00 Eur
 • vyhotovenie kópií požadovaných informácií     ..... 0,20 Eur / 1 kópia            
 • obstaranie obalu, najmä obálky s doručenkou     ..... 0,10 Eur
 • poštovné     ..... podľa platného cenníka Slovenskej pošty a.s.   

2. Úhrada nákladov sa určí ako súčet týchto nákladov.

3. Žiadateľ môže uhradiť náklady podľa ods. 1

 • poštovou poukážkou
 • bezhotovostným prevodom na účet č. 0403524001/5600 vedený v Prima banke Slovensko, a.s.
 • v hotovosti do pokladne

4. Pokiaľ úhrada za poskytnutie informácie obsahuje len náklady za obstaranie obálky a poštovné je žiadateľovi táto úhrada odpustená.

5. Tento Sadzobník nadobúda platnosť 1.1.2011. 

Košice  1.1.2011

Mgr. Jozef Andrejčák, v.r.
starostaŽiadosť v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám