Údržba zelene

Ťažkosti s kosením, ktoré pretrvávajú na našom sídlisku evidujeme a intenzívne komunikujeme s mestským podnikom Správou mestskej zelene, ktorá v našej mestskej časti zabezpečuje okrem kosenia aj údržbu detských ihrísk, deratizáciu, orezy kríkov a stromov.

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov nemá kompetenciu zabezpečovať spomenuté úkony na základe štatútu mesta a rozdelenia kompetencii medzi mestom a mestskými časťami. Z uvedeného dôvodu nie sú mestskej časti pridelené finančné prostriedky na zabezpečenie týchto prác a my tak nedisponujeme náležitou technikou a personálom.

Správa mestskej zelene ďalej informuje: „Každoročne zabezpečujeme kosenie v siedmich veľkých mestských častiach v meste Košice (vrátane Furče) a určujeme časový harmonogram, ktorý pravidelne zverejňujeme na svojej webovej stránke: https://smsz.sk/harmonogram-prac/. Kosenie je v mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov zabezpečované dodávateľským spôsobom a na základe zmluvy ho realizuje Progarden s.r.o. Tento dodávateľ službu nedodáva v požadovanej kvalite a nedodržiava dohodnuté termíny. Voči spoločnosti preto boli zo strany Správy mestskej zelene vyvodené aj sankčné postihy. Vzhľadom na tieto skutočnosti aktuálne prebieha súťaž na výber nového dodávateľa služby.”

V prípade nahlasovania podnetov, resp. ďalších otázok nás kontaktujte, alebo tak môžete urobiť priamo zaslaním emailu Správe mestskej zelene na smsz@smsz.sk alebo telefonicky na 055 726 34 03.