Miestne zastupiteľstvo

Miestne zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mestskej časti zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mestskej časti na štyri roky. Funkčné obdobie miestneho zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného miestneho zastupiteľstva.

Funkcia poslanca miestneho zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou

 • starostu mestskej časti,
 • zamestnanca odborného aparátu mestskej časti, do ktorej orgánu má byť volený.

Miestne zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mestskej časti, najmä je mu vyhradené

 • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti a s majetkom štátu dočasne prenechaným do hospodárenia mestskej časti, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
 • schvaľovať rozpočet mestskej časti a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať účet,
 • schvaľovať územný plán mestskej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mestskej časti
 • rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov, pokiaľ sa uznesie, že rozhodnutie o tom prenechá na hlasovanie obyvateľov mestskej časti a okrem prípadu, ak o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku sa rozhodlo na základe petície hlasovaním obyvateľov mestskej časti
 • určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
 • vyhlasovať hlasovanie obyvateľov mestskej časti o najdôležitejších otázkach života a rozvoja mestskej časti a zvolávať verejné zhromaždenie občanov,
 • uznášať sa na nariadeniach,
 • určovať organizáciu miestneho úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra,
 • schvaľovať poriadok odmeňovania pracovníkov mestskej časti, ako aj ďalšie predpisy (rokovací poriadok, pracovný poriadok, organizačný poriadok a pod.),
 • zakladať, zriaďovať a kontrolovať miestne podniky a rozpočtové a príspevkové organizácie a vymenúvať ich vedúcich (riaditeľov),
 • schvaľovať združovanie miestnych prostriedkov a činnosti a účasť v združeniach ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
 • zriaďovať orgány potrebné na samosprávu mestskej časti a určovať náplň ich práce,
 • udeľovať čestné občianstvo mestskej časti, miestne vyznamenania a ceny.
Rokovací poriadok MiZ Plán zasadnutí MiZ

Zasadnutia MiZ 2022 - 2026

10. zasadnutie MiZ dňa 20.3.2024 - doplnenie 2 10. zasadnutie MiZ dňa 20.3.2024 - doplnenie 1 10. zasadnutie MiZ dňa 20.3.2024 9. zasadnutie MiZ dňa 20.12.2023 - doplnenie 4 9. zasadnutie MiZ dňa 20.12.2023 - doplnenie 3 9. zasadnutie MiZ dňa 20.12.2023 - doplnenie 2 9. zasadnutie MiZ dňa 20.12.2023 - doplnenie 9. zasadnutie MiZ dňa 20.12.2023 8. zasadnutie MiZ dňa 22.11.2023 - doplnenie 2 8. zasadnutie MiZ dňa 22.11.2023 - doplnenie 8. zasadnutie MiZ dňa 22.11.2023 7. zasadnutie MiZ dňa 19.10.2023 - doplnenie 7. zasadnutie MiZ dňa 19.10.2023 6. zasadnutie MiZ dňa 3.10.2023 - doplnenie 6. zasadnutie MiZ dňa 3.10.2023 5. zasadnutie MiZ dňa 20.9.2023 - doplnenie 2 5. zasadnutie MiZ dňa 20.9.2023 - doplnenie 5. zasadnutie MiZ dňa 20.9.2023 4. zasadnutie MiZ dňa 28.6.2023 - doplnenie 2 4. zasadnutie MiZ dňa 28.6.2023 - doplnenie 4. zasadnutie MiZ dňa 28.6.2023 3. zasadnutie MiZ dňa 19.4.2023 - doplnenie 2 3. zasadnutie MiZ dňa 19.4.2023 - doplnenie 3. zasadnutie MiZ dňa 19.4.2023 2. zasadnutie MiZ dňa 15.3.2023 - doplnenie 2 2. zasadnutie MiZ dňa 15.3.2023 - doplnenie 2. zasadnutie MiZ dňa 15.3.2023 - oprava 2. zasadnutie MiZ dňa 15.3.2023 1. zasadnutie MiZ dňa 21.12.2022 - doplnenie 2 1. zasadnutie MiZ dňa 21.12.2022 - doplnenie 1. zasadnutie MiZ dňa 21.12.2022 Ustanovujúce zasadnutie MiZ dňa 28.11.2022 - doplnenie 2 Ustanovujúce zasadnutie MiZ dňa 28.11.2022 - doplnenie Ustanovujúce zasadnutie MiZ dňa 28.11.2022

Zasadnutia MiZ 2018 - 2022

Ustanovujúce zasadnutie MiZ dňa 28.11.2022 - doplnenie 2 Ustanovujúce zasadnutie MiZ dňa 28.11.2022 - doplnenie Ustanovujúce zasadnutie MiZ dňa 28.11.2022 20. zasadnutie MiZ dňa 20.9.2022 - doplnenie 20. zasadnutie MiZ dňa 20.9.2022 19. zasadnutie MiZ dňa 21.6.2022 - Doplnenie 2 19. zasadnutie MiZ dňa 21.6.2022 - Doplnenie 19. zasadnutie MiZ dňa 21.6.2022 18. zasadnutie MiZ dňa 17.5.2022 - Doplnenie 18. zasadnutie MiZ dňa 17.5.2022 17. zasadnutie MiZ dňa 8.3.2022 - doplnenie 2 17. zasadnutie MiZ dňa 8.3.2022 - doplnenie 1 17. zasadnutie MiZ dňa 8.3.2022 16. zasadnutie MiZ dňa 14.12.2021 - doplnenie 1 16. zasadnutie MiZ dňa 14.12.2021 15. zasadnutie MiZ dňa 28.9.2021 - doplnenie 1 15. zasadnutie MiZ dňa 28.9.2021 14. zasadnutie MiZ dňa 29.6.2021 - doplnenie 2 14. zasadnutie MiZ dňa 29.6.2021 - doplnenie 1 14. zasadnutie MiZ dňa 29.6.2021 13. zasadnutie MiZ dňa 25.5.2021 - doplnenie 13. zasadnutie MiZ dňa 25.5.2021 12. zasadnutie MiZ dňa 13.4.2021 - doplnenie 2 12. zasadnutie MiZ dňa 13.4.2021 - doplnenie 12. zasadnutie MiZ dňa 13.4.2021 11. zasadnutie MiZ dňa 26.1.2021 - Doplnenie 11. zasadnutie MiZ dňa 26.1.2021 - Doplnenie 11. zasadnutie MiZ dňa 26.1.2021 10. zasadnutie MiZ dňa 30.10.2020 - Zmena rokovania 10. zasadnutie MiZ dňa 27.10.2020 9. zasadnutie MiZ dňa 22.9.2020 8. zasadnutie MiZ dňa 23.6.2020 7. zasadnutie MiZ dňa 26.5.2020 6. zasadnutie MiZ dňa 10.3.2020 5. zasadnutie MiZ dňa 10.12.2019 4. zasadnutie MiZ dňa 10.9.2019 3. zasadnutie MiZ dňa 18.6.2019 2. zasadnutie MiZ dňa 20.5.2019 1. zasadnutie MiZ dňa 4.3.2019 Ustanovujúce zasadnutie MiZ dňa 04.12.2018

Zasadnutia MiZ 2014 - 2018

Ustanovujúce zasadnutie MiZ dňa 04.12.2018 22. zasadnutie MiZ dňa 18.09.2018 21. zasadnutie MiZ dňa 25.07.2018 20. zasadnutie MiZ dňa 19.06.2018 19. zasadnutie MiZ dňa 22.05.2018 18. zasadnutie MiZ dňa 13.03.2018 17. zasadnutie MiZ dňa 13.12.2017 16. zasadnutie MiZ dňa 19.09.2017 15. zasadnutie MiZ dňa 20.06.2017 14. zasadnutie MiZ dňa 29.05.2017 13. zasadnutie MiZ dňa 13.03.2017 12. zasadnutie MiZ dňa 13.12.2016 11. zasadnutie MiZ dňa 13.09.2016 10. zasadnutie MiZ dňa 14.06.2016 9. zasadnutie MiZ dňa 15.03.2016 8. zasadnutie MiZ dňa 16.12.2015 7. zasadnutie MiZ dňa 19.11.2015 6. zasadnutie MiZ dňa 28.9.2015 5. zasadnutie MiZ dňa 25.6.2015 4. zasadnutie MiZ dňa 28.5.2015 3. zasadnutie MiZ dňa 16.4.2015 2. zasadnutie MiZ dňa 23.3.2015 1. zasadnutie MiZ dňa 26.1.2015 Ustanovujúce zasadnutie MiZ dňa 1.12.2014