Informácie pre nakladanie s odpadom

Zákaz ukladania objemového odpadu ku stanovištiam zberných nádob na komunálny odpad - informácia

S účinnosťou od 01.01.2012 je v platnosti nový harmonogram zberu objemových komunálnych odpadov. V platnom znení zmeny Všeobecného záväzného nariadenia mesta Košice (ďalej len VZN) č. 99 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Košice je  zakázané  ukladať objemný odpad, drobný stavebný odpad a oddelene vytriedený odpad z domácností s obsahom škodlivín na stanovištiach vyhradených na bežný zber komunálnych odpadov v mieste ich vzniku.

Porušenie tohto ustanovenia je sankciované podľa priestupkového zákona pokutou do výšky 99 €.
     
Mesto Košice v  spolupráci so spoločnosťou KOSIT a.s. s účinnosťou od 01.01.2012 navrhlo zber objemového odpadu formou posilnenia stanovíšť pre veľkokapacitné kontajnery v rámci tzv. celoročného upratovania. V našej mestskej časti bude rozmiestnených v etapách podľa  vypracovaného harmonogramu 8 ks. veľkokapacitných kontajnerov čo predstavuje nárast o 2 ks. kontajnerov na mesiac. Zber sa uskutoční v mesiacoch február  až november. Určenie stanovíšť veľkokapacitných kontajnerov je v kompetencii mestskej časti.

Občan má podľa platného VZN č.99 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Košice možnosť umiestniť objemový odpad:

1/ Do zberných dvorov, ktoré prevádzkuje spoločnosť KOSIT a.s.

  • Jesenského č.4, MČ Staré mesto
  • Pri bitúnku č.11, MČ Juh
  • Popradská ul., MČ Západ

2/ Ukladať do veľkokapacitných kontajnerov v rámci tzv. celoročného upratovania.

Uloženie odpadu do zberných dvorov pre fyzické osoby je bezplatný.

Zberné dvory sú v prevádzke nielen cez týždeň, ale aj v sobotu.


Oznam o nakladaní s biologickým odpadom - Informácia pre občanov

Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov, Povstania českého ľudu,  040 22  Košice

O z n a m

Informácia pre občanov

S účinnosťou od 08. 05. 2013 vstúpilo do platnosti nové Všeobecne záväzne nariadenie Mesta Košice  č. 137 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne a elektroodpadov z domácností na území mesta Košice (ďalej len nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi).

V zmysle VZN č. 137 biologicky rozložitelný kuchynský a reštauračný odpad „BRKO“, vrátane jedlých olejov a tukov sa delí podľa pôvodcov na:

  • odpad pochádzajúci od fyzických osob z domácností, za ktorý. zodpovedá mesto
  • odpad pochádzajúci z prevádzkovania zariadenia spoločného stravovania, za ktorý zodpovedá fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba (napr. kuchyne, reštaurácie, školské kuchyne, stravovacie zariadenia domovov sociálnych služeb, stravovacie prevádzky zdravotníckych zariadení a pod.)

Mesto Košice zabezpečuje energetické zhodnotenie týchto odpadov v spaľovni odpadov, ktorú prevádzkuje spoločnosť KOSIT a. s.

Občania, ktorí sú pôvodcami BRKO z domácností z územia mesta Košice zhromažďujú tento odpad, vrátane jedlých olejov a tukov do zberných nádob na zmesový komunálny odpad. Mesto Košice nezavádza a nezabezpečuje triedený zber týchto odpadov z územia mesta. Občan môže na zber jedlých olejov a tukov z domácností využiť vhodné uzatvárateľné obaly, napr. plastové. Na zber jedlých olejov a tukov z domácností je určená spoločná nádoba na zmesový komunálny odpad alebo občan má možnosť tento druh odpadu odniesť na zberný dvor. Jedlé oleje a tuky z domácností vyzbierané na zberných dvoroch sa prednostne odovzdávajú na materiálové zhodnotenie.

Mgr. Jozef Andrejčák, v.r.
starosta


Oznam o nakladaní s biologickým odpadom - Prevádzkovateľ kuchyne

Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov, Povstania českého ľudu,  040 22  Košice

O z n a m

Informácia pre prevádzkovateľov kuchyne

S účinnosťou od 08. 05. 2013 vstúpilo do platnosti nové Všeobecne záväzne nariadenie Mesta Košice  č. 137 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne a elektroodpadov z domácností na území mesta Košice (ďalej len nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi).

V zmysle VZN č. 137 biologicky rozložitelný kuchynský a reštauračný odpad, vrátane jedlých olejov a tukov sa delí podľa pôvodcov na:

  • odpad pochádzajúci od fyzických osob z domácností, za kt. zodpovedá mesto
  • odpad pochádzajúci z prevádzkovania zariadenia spoločného stravovania, za ktorý zodpovedá fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba (napr. kuchyne, reštaurácie, školské kuchyne, stravovacie zariadenia domovov sociálnych služeb, stravovacie prevádzky zdravotníckych zariadení a pod.)

Prevádzkovateľ kuchyne, ktorý je pôvodcom biologicky rozložitelných kuchyňských a reštauračných odpadov a jedlých olejov a tukov je povinnýzhromažďovať tieto odpady do samostatne na to určených vhodných nádob a nie do nádob na zmesový komunálny odpad.

Existujúci prevádzkovateľ kuchyne je povinný písomne podať mestu oznámenie s údajmi:

  • názov prevádzkovateľa kuchyne, kontaktné údaje, sídlo prevádzky, IČO
  • kópiu zmluvy alebo iného dokladu preukazujúceho platný zmluvný vzťah na zabezpečeni ďalšieho nakladania s biologicky rozložitelným kuchynským a reštauračným odpadom a s jedlými olejmi a tukov
  • kópiu dokladu preukazujúcu oprávněnost zmluvnej strany na vykonávanie činnosti ďalšieho nakladania s biologicky rozložitelným kuchyňským a reštauračným odpadom a s jedlými olejmi a tukov.

Nový prevádzkovateľ kuchyne je povinný písomne oznámiť mestu vyššie uvedené údaje v termíne do 14 dní odo dňa začatia prevádzkovania zariadenia spoločného stravovania.

Mesto bude informovať o medializácii zberu biologicky rozložitelných kuchynských a reštauračných odpadov, vrátane jedlých olejov a tukov vhodnými a dostupnými spôsobmi, ktoré má k dispozícii.

Mgr. Jozef Andrejčák, v.r.
starosta