Detské dopravné ihrisko

V auguste 2020 sme na našom sídlisku otvorili zrekonštruované detské dopravné ihrisko v lokalite medzi Zupkovou a Krosnianskou ulicou. Detské dopravné ihrisko (DDI) je objekt určený na voľnočasové aktivity detí, praktickú dopravnú výchovu detí i záujmovú činnosť škôl a školských zariadení. Prevádzkovateľom, resp. správcom DDI je mestská časť Košice-Dargovských hrdinov. Financovanie tohto projektu bolo zabezpečené z rozpočtu mestskej časti a z dotácie mesta Košice. Pravidlá a zásady prevádzky, údržby a využívania DDI určuje prevádzkový poriadok. Prevádzková doba DDI je nasledovná:

  • 1. apríl – 31. máj: 9.00 – 20.00 h,
  • 1. jún – 31. august: 9.00 – 20.30 h ,
  • 1. september – 31. október: 9.00 – 19.00 h.

V čase mimo prevádzky je objekt uzavretý a užívateľom je vstup do objektu zakázaný. Uzavretie a otvorenie areálu i kontrolu dodržiavania prevádzkovej doby a prevádzkového poriadku vykonávajú mestská časť Košice-Dargovských hrdinov a Mestská polícia Košice. Otváranie areálu je v kompetencii mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov a Mestskej polície Košice. Zatváranie areálu zabezpečuje Mestská polícia Košice. Mimo prevádzkovej doby možno DDI využívať len s písomným súhlasom prevádzkovateľa. Objednávanie aktivít na DDI: m-urad@kosice-dh.sk.

PRÁVA A POVINNOSTI DOZORU NAD DEŤMI

Prevádzkovateľ, resp. správca nevykonáva dozor nad deťmi pri využívaní DDI a nezodpovedá za ich bezpečnosť. Vstup deťom na DDI do 12 rokov je povolený len v sprievode dospelej osoby. Za dozor nad deťmi a ich bezpečnosť pri využívaní detského ihriska sú zodpovední výlučne zákonní zástupcovia dieťaťa. Ak dieťa navštívi detské ihrisko v sprievode pedagóga, je zaň plne zodpovedný pedagóg. Užívateľ DDI vstupuje do priestoru detského ihriska na vlastné riziko a prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadný vznik úrazu.

NÁVŠTEVNÍCI DETSKÉHO DOPRAVNÉHO IHRISKA (DDI) SÚ POVINNÍ:

a) oboznámiť sa s prevádzkovým poriadkom DDI a dodržiavať ho počas pobytu na DDI,

b) oznámiť prevádzkovateľovi chyby, nedostatky a poškodenia DDI a jeho častí, ktoré zistí pri využívaní objektu,

c) oznámiť mestskej polícii porušenie prevádzkového poriadku inými osobami,

d) užívať DDI len na určený účel a v súlade s prevádzkovým poriadkom, len v prevádzkovej dobe a v rámci schváleného harmonogramu,

e) použitie DDI na iný účel alebo v inej dobe je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom prevádzkovateľa,

f) užívať DDI tak, aby nedochádzalo k jeho poškodeniu, udržiavať čistotu a poriadok.

NÁVŠTEVNÍKOM DETSKÉHO DOPRAVNÉHO IHRISKA (DDI) SA ZAKAZUJE:

a) fajčiť, konzumovať alkoholické nápoje a užívať omamné a psychotropné látky,

b) zakladať oheň, používať horľavé a výbušné látky, žieraviny, dráždivé a zdraviu škodlivé látky, ostré a inak nebezpečné predmety,

c) vodiť psov a iné zvieratá do areálu,

d) organizovať reklamné alebo propagačné akcie na DDI bez súhlasu a povolenia prevádzkovateľa,

e) poškodzovať, znečisťovať dopravné alebo svetelné zariadenia.

DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA ZÁCHRANNÝCH ZLOŽIEK

159 – MESTSKÁ POLÍCIA

112 – TIESŇOVÉ VOLANIE

150 – HASIČSKÁ A ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

155 – ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÍCKA SLUŽBA

158 – POLICAJNÝ ZBOR SR