Starosta

Starosta mestskej časti je výkonným orgánom mestskej časti, zastupuje ju navonok, starosta mestskej je taktiež štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch mestskej časti a v pracovno-právnych vzťahoch zamestnancov mestskej časti, v administratívno-právnych vzťahoch je správnym orgánom. Jeho postavenie upravuje § 15 zák. č. 401/1990 Zb. o meste Košice.

Meno a priezvisko: PhDr. Dominik Babušík

Vzdelanie:

 • Gymnázium Exnárova 10, Košice
 • Filozofická fakulta UPJŠ Košice, odbor: politické vedy

Prax:

 • Manažér Futbalovej akadémie BENECOL Košice
 • Zriaďovateľ centra voľného času Beniakovce 44
 • Moderátor, redaktor TV Košice:Dnes

Záujmy:

 • šport, cestovanie, fotografia, spoločensko-politické dianie

Kontakt:

starosta@kosice-dh.sk
+421 55 300 90 01


Plat starostu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov

Starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa §4 ods. 1.  zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov (7. platová skupina: 3,21). Priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve SR v roku 2023 bola 1.430,00 €. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. Plat starostu mestskej časti je vo výške 3,21 x 1430 € = 4.591 € v hrubom. 


ZÁSTUPCA STAROSTU

Meno a priezvisko: Mgr. Jana Rubická

Vzdelanie:

 • Stredná ekonomická škola J. Bačika, Košice, odbor: všeobecná ekonomika
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice, Pedagogická fakulta v Prešove, odbor: učiteľstvo I. stupňa ZŠ

Prax:

 • IMEX – dovoz, vývoz, obchodný podnik, OZ Bratislava, pozícia: obchodná referentka
 • Školská správa Košice I., Základná škola Starozagorská, Košice, pozícia: učiteľka
 • Obec Bačkovík, Košice – okolie, pozícia: riaditeľka základnej školy

Záujmy:

 • turistika, cestovanie, šport, fotografovanie, literatúra

Kontakt:

jana.rubicka@kosice-dh.sk


S t a r o s t a  mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov


O D M E N A  

V súlade s ust. § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a  na základe Zásad odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov  za výkon funkcie poslanca, sobášiacich, poslanca – zástupcu starostu, ktorý na výkon funkcie zástupcu starostu nie je dlhodobo uvoľnený zo svojho zamestnania a členov stálych komisií miestneho zastupiteľstva – neposlancov zo dňa 1. 12. 2014, v znení dodatku č. 1 zo dňa 4. 3. 2019 a dodatku č. 2 zo dňa 28. 9. 2021,

určujem  

s účinnosťou od 29. 11. 2022

pre  Mgr. Janu Rubickú – zástupcu starostu

mesačnú odmenu vo výške 1% z mesačného platu starostu.

Účinnosť určenie tejto odmeny zaniká vydaním nového určenie odmeny povereného zástupcu starostu MČ Košice-DH alebo uplynutím funkčného obdobia povereného zástupcu starostu alebo odvolaním povereného zástupcu starostu MČ Košice-DH.  

V Košiciach, dňa 29. 11. 2022

PhDr. Dominik Babušík, v. r. 

starosta