Starosta

Starosta mestskej časti je výkonným orgánom mestskej časti, zastupuje ju navonok, starosta mestskej je taktiež štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch mestskej časti a v pracovno-právnych vzťahoch zamestnancov mestskej časti, v administratívno-právnych vzťahoch je správnym orgánom. Jeho postavenie upravuje § 15 zák. č. 401/1990 Zb. o meste Košice.

Meno a priezvisko: Mgr. Jozef Andrejčák

Vzdelanie:

 • OŠG Popradská 1, Košice
 • Filozofická fakulta UKF Nitra, aprobácia : Politológia - história

Prax:

 • ÚPSVaR - sociálno - právna ochrana, Košice
 • od 1.3.2007 - zástupca starostu MČ Košice - Dargovských hrdinov
 • od 20.12.2010 - starosta MČ Košice - Dargovských hrdinov

Záujmy:

Šport, spoločensko-politické dianie

Kontakt:

starosta@kosice-dh.sk
+421 55 300 90 01

Odkaz pre starostu:

https://www.odkazprestarostu.sk/kosice/podnety/dargovskych-hrdinov


ZÁSTUPCA STAROSTU

Meno a priezvisko: PhDr. Dominik Babušík

Vzdelanie:

 • Gymnázium Exnárova 10, Košice
 • Letecká fakulta TU Košice, odbor: prevádzka lietadiel
 • Filozofická fakulta UPJŠ Košice, odbor: politológia

Prax:

 • Manažér Futbalovej akadémie BENECOL Košice
 • Zriaďovateľ centra voľného času Beniakovce 44
 • Moderátor, redaktor TV Košice:Dnes

Záujmy:

 • šport, cestovanie, fotografia, spoločensko-politické dianie

Kontakt:

dominik.babusik@kosice-dh.sk


Starosta mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov

O D M E N A

V súlade s ust. § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a  na základe Zásad odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov  za výkon funkcie poslanca, sobášiacich, poslanca – zástupcu starostu, ktorý na výkon funkcie zástupcu starostu nie je dlhodobo uvoľnený zo svojho zamestnania a členov stálych komisií miestneho zastupiteľstva – neposlancov zo dňa 01.12.2014, v znení dodatku č. 1 zo dňa 04.03.2019,

určujem 

s účinnosťou od 01.04.2019

pre  Mgr. Dominika Babušíka – zástupcu starostu

mesačnú odmenu vo výške 1% z mesačného platu starostu.

Účinnosť určenie tejto odmeny zaniká vydaním nového určenie odmeny povereného zástupcu starostu MČ Košice - DH alebo uplynutím funkčného obdobia povereného zástupcu starostu alebo odvolaním povereného zástupcu starostu MČ Košice – DH.  

V Košiciach, dňa 01.04.2019

Mgr. Jozef Andrejčák, v.r. 

starosta