Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Civilná ochrana

Usmernenie a pomôcka na vyplnenie Určovacieho listu k JÚBS

INFORMÁCIA CIVILNEJ OCHRANY OBYVATEĽSTVA

Čo je ohrozenie?

Ohrozenie je obdobie, počas ktorého sa predpokladá nebezpečenstvo vzniku alebo rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti.

Čo je mimoriadna udalosť?

Mimoriadnou udalosťou sa rozumie živelná pohroma, havária, katastrofa a teroristický útok.

Čo je mimoriadna situácia?

Mimoriadnou situáciou sa rozumie obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo majetok. Mimoriadna situácia sa vyhlasuje a odvoláva prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

Čo nás môže ohroziť?

  • Živelné pohromy

povodne a záplavy, krupobitia, víchrice, zosuvy pôdy, snehové kalamity a lavíny, námrazy, zemetrasenia

  • Havárie

požiare, výbuchy, úniky nebezpečných látok s následným kontaminovaním územia, poškodenia rôznych sietí, diaľkovodov

  • Katastrofy

veľké letecké, železničné, lodné a cestné nehody spojené s požiarmi, prípadne s únikom nebezpečných látok, havárie jadrových zariadení, porušenie vodných stavieb

  • Teroristické útoky

napadnutie objektov sústreďujúcich väčšie množstvo osôb s cieľom spôsobiť strach, paniku, straty na životoch, zdraví, majetku; použité môžu byť konvenčné zbrane obsahujúce chemické, biologické a rádioaktívne látky

Varovné signály

Varovanie obyvateľstva je jedno z najdôležitejších opatrení civilnej ochrany. Varovanie je vykonávané varovnými signálmi uskutočňovanými prostredníctvom sirén. Varovné signály sú následne doplňované hovorenou informáciou prostredníctvom stanice SRo a STV.

Tón sirény  Dĺžka tónu Druh signálu
Kolísavý 2 minúty Všeobecné ohrozenie
Stály 6 minút Ohrozenie vodou
Stály 2 minúty Koniec ohrozenia

Keď zaznie varovný signál, zapnite si rádio, televíziu, kde sa dozviete o tom, čo sa stalo a riaďte sa vydanými pokynmi.