Civilná ochrana

CIVILNÁ OCHRANA

Civilná ochrana je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí [Zákon NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva].

POSLANIE CIVILNEJ OCHRANY

Poslaním civilnej ochrany je v rozsahu ustanovenom týmto zákonom chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie [Zákon NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva].

ZÁKLADNÉ POJMY

na účely Zákon NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva

Mimoriadna situácia

Obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo majetok, ktorá je vyhlásená podľa tohto zákona; počas nej sa vykonávajú opatrenia na záchranu života, zdravia alebo majetku, na znižovanie rizík ohrozenia alebo činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti.

Mimoriadna udalosť

Živelná pohroma, havária, katastrofa, ohrozenie verejného zdravia II. stupňa alebo teroristický útok.

Nebezpečná látka

Prírodné alebo syntetické látky, ktoré svojimi chemickými, fyzikálnymi, toxikologickými alebo biologickými vlastnosťami samostatne alebo v kombinácii môžu spôsobiť ohrozenie života, zdravia alebo majetku.

Ohrozenie

Obdobie, počas ktorého sa predpokladá nebezpečenstvo vzniku alebo rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti.

Záchranné práce

Činnosti na záchranu života, zdravia osôb a záchranu majetku, ako aj na ich odsun z ohrozených alebo z postihnutých priestorov. Súčasťou záchranných prác sú činnosti na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti a vytvorenie podmienok na odstránenie následkov mimoriadnej udalosti.

Ukrytie

Ochrana osôb v ochranných stavbách pred možnými následkami mimoriadnych udalostí.

Evakuácia

Odsun ohrozených osôb, zvierat, prípadne vecí z určitého územia.

Sebaochrana

Pomoc vlastnými silami a prostriedkami, ktorá sa zameriava na ochranu vlastnej osoby a jej najbližšieho okolia a smeruje k zmierneniu alebo k zamedzeniu pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti.

INFORMAČNÝ SYSTÉM CIVILNEJ OCHRANY

Informačný systém CO tvorí hlásna služba a informačná služba civilnej ochrany, pričom:

a)  hlásna služba zabezpečuje včasné varovanie obyvateľov a vyrozumenie osôb činných pri riešení následkov mimoriadnej udalosti a obcí o ohrození alebo o vzniku mimoriadnej udalosti,

b) informačná služba zabezpečuje zber, spracovanie, vyhodnocovanie a poskytovanie informácií.

VAROVANIE OBYVATEĽSTVA

Varovné signály

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„VŠEOBECNÉ OHROZENIE“

2 min. kolísavý tón

dvojminútovým kolísavým tónom sirén pri ohrození alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti,

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„OHROZENIE VODOU“

6 min. stály tón

šesťminútovým stálym tónom sirén pri ohrození ničivými účinkami vody.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 „KONIEC OHROZENIA“

2 min. stály tón

Koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti sa vyhlasuje signálom  „KONIEC OHROZENIA“ dvojminútovým stálym tónom sirén bez opakovania. Varovné signály a signál „KONIEC OHROZENIA“ sa následne dopĺňajú hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doplňujúce informácie a odkazy:

http://www.minv.sk/?civilna-ochrana

http://www.minv.sk/?napln-cinnosti-odboru-5

http://www.cokosice.sk/