Prednosta

Miestny úrad vedie a organizuje jeho prácu prednosta, ktorého vymenúva do funkcie a odvoláva starosta MČ. Prednosta miestneho úradu je zamestnancom mestskej časti, ktorý zodpovedá za svoju činnosť starostovi. Spolu s ním podpisuje zápisnice zo zasadnutí miestneho zastupiteľstva. Prednosta miestneho úradu sa zúčastňuje zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady s hlasom poradným.

Prednosta miestneho úradu mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov je

Meno a priezvisko: PhDr. Peter Derevjaník, PhD.

Vzdelanie:

  • 1999-2003 Magister verejnej správy, UPJŠ Košice,
  • 2003-2004 Doktor filozofie, UPJŠ Košice,
  • 2004-2010 PhD., Teória politiky Univerzita M. Bela B. Bystrica

Služobná prax:

  • 2003-2011 Odborný asistent na Katedre právnych vied, UPJŠ Košice
  • 2006-2010 Člen miestneho zastupiteľstva (MČ DH)
  • 2009-2010 Prednosta obvodného úradu v sídle kraja
  • 2012-2016 Prednosta okresného úradu Košice-okolie

Kontakt:

+421 55 300 90 04
prednosta@kosice-dh.sk