Evidencia psov a výbežiská

Evidencia psov

Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov vedie evidenciu psov v súlade so zákonom č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.

Podľa § 3 ods. 1 zákona  č. 282/2002 Z. z., každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii psov. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza.

Prihlásenie psa do evidencie mestskej časti

K prihláseniu psa do evidencie Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov potrebujete svoj občiansky preukaz a očkovací preukaz psa. Prihlásenie sa vykonáva na počkanie a nie je potrebné vypĺňať žiadne tlačivo.

Následne Vám bude  pre  psa vydaná evidenčná známka, ktorá je bez poplatku. Na známke je uvedené evidenčné číslo a názov obce, kde je  pes evidovaný. Pri odcudzení, strate, alebo zničení známky vydá mestská časť držiteľovi psa náhradnú evidenčnú známku za poplatok  3,50 €.

Údaje zapísané v evidencii mestskej časti:

a) evidenčné číslo psa

b) tetovacie číslo, alebo údaj o čipovaní, ak ho pes má

c) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa

d) umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov v ktorom sa pes na území obce zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa

e) skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi                 

f) úhyn psa

g) strata psa                                                                                                            

Zmena údajov v evidencii psa/ Odhlásenie psa z evidencie

Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do 30 dní  oznámiť mestskej časti. Pri odhlásení psa z evidencie je držiteľ psa povinný vrátiť pridelenú evidenčnú známku.

Vyplnenú žiadosť o zmenu údajov, alebo odhlásenie  psa z evidencie  je  potrebné  doručiť spolu s prílohami mestskej časti osobne, emailom, alebo poštou.

Prihlásenie, odhlásenie a zmeny údajov v evidencii psa  je  potrebné oznámiť aj Magistrátu mesta Košice, v súvislosti so vznikom a zánikom daňovej povinnosti.

Daň za psa upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Predmetom dane za psa je podľa § 22 ods. 1 zákona č.582/2004 Z.z. pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou, alebo právnickou osobou.

Sadzba dane za psa v Košiciach  je:

a) v bytovom dome  40,00 €

b) v rodinnom dome alebo inom uzavretom objekte  10,00 €

Ďalšie informácie môžete získať na nasledujúcich odkazoch:

Vybavuje:

Mgr. Meryem Yildiz

tel.: 055/300 90 07

mail: yildiz@kosice-dh.sk

Evidencia psov - tlačivá Evidencia psov a výbežísk