Miestna rada

Miestne zastupiteľstvo môže zriadiť miestnu radu. Miestna rada je zložená z poslancov miestneho zastupiteľstva, ktorých volí miestne zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Miestnu radu a jej členov môže miestne zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať. Spôsob volieb upravuje rokovací poriadok miestneho zastupiteľstva.

Počet členov miestnej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov miestneho zastupiteľstva. V zložení miestnej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán v miestnom zastupiteľstve.

Miestna rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom miestneho zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu.

Miestna rada najmä:

  • rozpracúva a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení miestneho zastupiteľstva a organizuje prípravu podkladov na rokovanie miestneho zastupiteľstva,
  • zaoberá sa všetkými bežnými vecami týkajúcimi sa majetku mestskej časti, fondov a rozpočtu mestskej časti, miestnych daní a poplatkov a podáva o nich návrhy miestnemu zastupiteľstvu alebo starostovi,
  • pripravuje zasadnutia miestneho zastupiteľstva a predkladá mu vlastné návrhy,
  • zoberá sa vecami týkajúcimi sa mestskej časti a života v nej a svoje stanoviská podáva miestnemu zastupiteľstvu a starostovi,
  • organizuje a zjednocuje činnosť komisií miestneho zastupiteľstva,
  • plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia miestneho zastupiteľstva.
  • Miestna rada sa schádza podľa potreby. Jej zasadnutie zvoláva a vedie starosta mestskej časti.

Miestna rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov rady. Na prijatie uznesenia miestnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov. Ak miestna rada nie je schopná prijať uznesenie v ktorejkoľvek veci predloženej na jej rokovanie miestnym zastupiteľstvom alebo starostom, starosta predloží vec na prerokovanie miestnemu zastupiteľstvu ne jeho najbližšom zasadnutí.

Miestna rada 2022-2026 Miestna rada - Zápisnice 2022-2026 Miestna rada 2018-2022 Miestna rada - Zápisnice 2018-2022 Plán zasadnutí rady