Verejné obstarávanie

Výzvy na predkladanie ponúk VO

Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov v súlade s § 9 ods. 9 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní zverejňuje nasledovné výzvy na predloženie ponúk:

Profil obstarávateľa

Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov je verejným obstarávateľom v zmysle § 6 ods. 1 písm. b) Zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb.

Verejný obstarávateľ: Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov
Sídlo: Povstania českého ľudu 1, 040 22 Košice
Štatutárny zástupca: PhDr. Dominik Babušík
IČO: 00690988
DIČ: 2020761545
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. č.ú.: 0403524001/5600
Telefón: +421 (0) 55 300 90 01
Fax: +421 (0) 55 300 90 28
E-mail: sekretariat@kosice-dh.sk

Verejné obstarávanie zabezpečuje Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov v súlade s rozpočtom meskskej časti.

Link:    Profil obstarávateľa na EKS

Link:    Profil obstarávateľa na ÚVO