Oznamovanie protispoločenskej činnosti

V zmysle zákona NR SR č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov je zodpovednou osobou vo veciach prijatia, preverenia a evidencie kvalifikovaných oznámení a oznámení protispoločenskej činnosti kontrolór mestskej časti.

Oznámenia možno podať písomne, ústne do záznamu, telefaxom alebo elektronickou poštou. Písomný podnet sa podáva do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov na adrese Povstania českého ľudu 1, Košice, 040 22.

Oznámenie podané ústne (osobne) do záznamu prijíma zodpovedná osoba, v podmienkach územnej samosprávy je ňou kontrolór príslušnej mestskej časti. Podanie oznámenia elektronickou formou je možné uskutočniť na adrese www.slovensko.sk alebo e-mailom na adrese kontrolor@kosice-dh.sk, ktorá je prístupná 24 hodín denne.

Všetky informácie nájdete aj v priloženej smernici.