Základné informácie o mestskej časti

Mestská časť je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou mestskej časti pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

Polohopis

Mestská časť Košice–Dargovských hrdinov sa rozprestiera vo východnej časti Košíc. Názov sídliska je odvodený od neďalekého vrchu /horského priesmyku/ Dargov. Názvy ulíc sa zväčša viažu k 2. svetovej vojne. Mestská časť je organickou súčasťou Košíc. Mestská časť Košice–Dargovských hrdinov spolu so susediacou mestskou časťou Košická Nová Ves, ktorá leží na juhovýchod od sídliska tvoria okres Košice III. Mestská časť susedí s mestskými časťami Košická Nová Ves, na severovýchode Sídlisko Ťahanovce, na západe Džungľa a Staré mesto, z juhu  Vyšné Opátske.Celková rozloha mestskej časti je 11,09 km2 a nachádza sa v nadmorskej výške: 321 m. n. m. v katastrálnom území Furča.

Ulice

Rovnako ako samotná mestská časť, aj väčšina ulíc v mestkej časti je pomenovaná po miestach spätých s bojmi na východnom fronte alebo udalosťami druhej svetovej vojny a po vedúcich predstaviteľoch odboja. Po nežnej revolúcii v r. 1989 sa nenašla občianska vôľa tieto názvy zmeniť.

Na sídlisku sa nachádzajú nasledovné ulice: Adlerova, Bašťovanského, Benadova, Bielocerkevská, Buzulucká, Clementisova, Dvorkinova, Exnárova, Fábryho, Charkovská, Jaltská, Jegorovovo námestie, Kalinovská, Kapitána Jaroša, Krosnianska, Kurská, Lidické námestie, Lupkovská, Maršála Koneva, Maurerova, Na Hore, Ovručská, Postupimská, Povstania českého ľudu, Slivník, Svätej rodiny, Tokajícka, Trieda armádneho generála Ludvíka Svobodu, Zupkova. Pod sídliskom tiež Drieňová, Orechová, Pod Furčou, Prešovská cesta, Sečovská, Slivník a Vo výmoli.

Vodné toky

Cez intravilán nepreteká žiadny vodný tok. Okrajom preteká potok Moňok a Košariský potok. V mestskej časti sa nenachádzajú žiadne vodné plochy.

Symboly mestskej časti

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 494 na svojom XVI. rokovaní dňa 26. júna 2008 v súlade so zákonom o obecnom zriadení schválilo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 101 o erbe a vlajke mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov.

Erb

V zlatom štíte tri čierne kliny. Kliny sú štylizovaným a symbolickým vyjadrením úvratí zarezávajúcich sa do kopca. Erb mestskej časti bol prijatý Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov uznesením číslo 99/2007 dňa 17. 12. 2007. Erb je registrovaný v Heraldickom registri SR pod signatúrou D-173/2008. Návrh erbu a vlajky mestskej časti vypracoval JUDr. Jozef Kirst.

Vlajka

Vlajka má podobu v jednej štvrti od žrde štiepeného listu, ktorého žrďová časť je žlto – modro delená, vejúca časť pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov žltého, čierneho, žltého, čierneho, žltého, čierneho a žltého. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

História

Výstavba sídliska začala 29. júna 1976 o 9. hodine. Pamätný list v medenom puzdre s údajmi týkajúcimi sa výstavby nového sídliska bol položený do základného kameňa bloku 606 so 192 bytovými jednotkami v 6. okrsku (dnes Buzulucká ulica).

Politika

Miestne zastupiteľstvo

Po komunálnych voľbách v novembri 2022 bolo v piatich volebných obvodoch zvolené 13-členné miestne zastupiteľstvo s nasledovnou štruktúrou:

Volebný obvod č. 1

ULICE: Kalinovská, Kurská, Tokajícka, Lidické námestie.

Roland Georgiev, Tokajícka 16, Košice, nezávislý kandidát

Eduard Valkovský, Kurská 29, Košice, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, Progresívne Slovensko, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení


Volebný obvod č. 2

ULICE: Benadova, Bašťovanského, Jegorovovo námestie, Jaltská, Kpt. Jaroša, Bielocerkevská, Postupimská (33 – 37), Slivník, Vo výmoli, Prešovská cesta.

Ing. Matúš Novák, PhD., Bielocerkevská 5, Košice, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a solidarita, Progresívne Slovensko, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení

MUDr. Ján Sekáč, MBA, Bielocerkevská 27, Košice, SPOLU - občianska demokracia, Demokratická strana, ŠANCA, ODS – Občianski demokrati Slovenska

Ing. Marián Sidor, Jaltská 13, Košice, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI


Volebný obvod č. 3

ULICE: Postupimská (1 – 31), Maurerova, Povstania českého ľudu, Dvorkinova, Clementisova, Orechová, Drieňová, Na hore, Vyšná úvrať, Sečovská cesta.

JUDr. Zuzana Antošová, PhD., Povstania českého ľudu 7, Košice, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, Progresívne Slovensko, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení

Mgr. Jana Rubická, Dvorkinova 18, Košice, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

PhDr. František Vaľko, Povstania českého ľudu 36, Košice, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, Progresívne Slovensko, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení


Volebný obvod č. 4

ULICE: Buzulucká, Charkovská, Zupkova, Ovručská, Lupkovská, Krosnianska (1 – 13).

Ing. Roman Križalkovič, Zupkova 35, Košice, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, Progresívne Slovensko, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení

Ing. Vladislav Stanko, DPA, MBA, LL.M., Buzulucká 25, Košice, nezávislý


Volebný obvod č. 5

ULICE: Krosnianska (15 – 95), Exnárova, Fábryho, Adlerova, Sv. rodiny.

Jaroslav Dvorský, Adlerova 2, Košice, HLAS – sociálna demokracia

Mgr. Ľubor Kalafus, Krosnianska 85, Košice, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, Progresívne Slovensko, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení

Mgr. Marek Štefanisko, Exnárova 4, Košice, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, Progresívne Slovensko, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení


Funkciu starostu mestskej časti vykonáva od 28. 11. 2022 PhDr. Dominik Babušík (nezávislý kandidát).


Obyvateľstvo

Na území mestskej časti Dargovských hrdinov žilo k 31. decembru 2023 24 397 obyvateľov, z toho 11 662  mužov (47,80 %) a 12 735 žien (52,20 %). Z pohľadu počtu obyvateľov je mestská časť Košice–Dargovských hrdinov druhou najväčšou mestskou časťou v Košiciach po mestskej časti Košice-Západ.

Na základe údajov zo sčítania obyvateľov, domov a bytov ktoré sa konalo v r. 2021 sa vyše 85,9 % obyvateľov hlásilo k slovenskej národnosti, 2,17 % k maďarskej a niečo okolo 0,5 %  k rusínskej, k českej, k rómskej a k ukrajinskej  národnosti.  

Pri rovnakom sčítaní sa 44,37 % obyvateľov prihlásilo k rímskokatolíckemu vyznaniu, 7,72 % ku gréckokatolíckemu, 3,27 % k evanjelickému a 1,95 % ku kalvínskemu, 28,28 % obyvateľov bolo bez vyznania a 10,83 % sa nevyjadrili. (údaje zo Štatistického úradu SR).

V mestskej časti predproduktívnu skupinu obyvateľov tvorilo 14,80 % t. j. 3 734 obyvateľov vo veku 0-14 rokov, produktívnu skupinu tvorilo 65,15 % t. .j. 16 441 obyvateľov vo veku 15-64 rokov a poproduktívnu skupinu tvorilo 20,05 % t. j. 5 059 obyvateľov. Priemerný vek obyvateľov mestskej časti je 42,34 rokov.

Vývoj počtu obyvateľov má mierne klesajúcu tendenciu. V decembri 2017 mestská časť mala 26 169 obyvateľov, v decembri 2018 to bolo 26 004, v decembri 2019 to bolo 25 804, v decembri 2020 to bolo 25 578 obyvateľov, v decembri 2021 to bolo 24 993 obyvateľov, v decembri 2022 to bolo 24 673 obyvateľov a v decembri 2023 24 397 obyvateľov.

Kultúra a zaujímavosti

Kultúra

Mestská časť Košice–Dargovských hrdinov má zriadené Kultúrne stredisko v priestoroch na Jegorovovom nám. 5. Kultúrne stredisko je súčasťou odd. sociálnych vecí a kultúry. Náplňou tohto strediska je zabezpečovanie a realizovanie kultúrnych, vzdelávacích, programových a produkčných činností.

Mestská časť pravidelne organizuje oslavy MDD, Kultúrne leto a Furčianske Vianoce, súčasťou ktorých sú aj vystúpenia umeleckých škôl nachádzajúcich sa v mestskej časti.

MČ Košice–Dargovských hrdinov, ako jedna zo štyroch mestských častí Košíc, vykonáva akt uzatvárania manželstva vo svojej sobášnej sieni v priestoroch miestneho úradu na ulici Povstania českého ľudu 1, Košice. Zároveň sa v uvedených priestoroch koná vítanie detí do života, Deň učiteľov a rôzne akcie pod záštitou starostu mestskej časti.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život sa bude orientovať na malé formy kultúrnych podujatí vzhľadom na to, že na sídlisku sa nenachádza väčšie kultúrne zariadenie.

Šport

V mestskej časti je evidovaných viacero športových klubov a oddielov napr.: Futbalová akadémia BENECOL KOŠICE, 05 Bežecký klub Furča, Star club Taekwondo, Postupimská ul., ROLLERSKATING RACE TEAM CASSOVIA, Fitness klub VICTORY, Stolnotenisový klub ZBEREKO Košice, Centrum úpolových športov a iné.

Najmasovejšiu základňu má však rekreačný šport. V mestskej časti boli vybudované viacúčelové ihriská na Exnárovej ul., v areáli ZŠ Krosnianska ul. č. 4, v areáli ZŠ Maurerova ul., na ktorých sa realizujú športy: futbal, basketbal a volejbal. V mestskej časti sa nachádza aj bikrosová dráha, na ktorej sa pravidelne uskutočňujú preteky BMX a MTB. Každoročne je v priestoroch lesoparku v spolupráci s MČ KE–DH organizovaný Furčiansky maratón a Extrém maratón. V roku 2020 bolo uvedené do prevádzky detské dopravné ihrisko na Zupkovej ulici. V roku 2021 bolo vybudované nové hokejbalové ihrisko pri Jegorovovom námestí a nové športové ihrisko na Bielocerkevskej ulici. V roku 2022 v spolupráci so Správou mestskej zelene bolo v lokalite Buzuluckej a Charkovskej ulice vybudované nové Workoutové ihrisko. Mestská časť sa snaží neustále zlepšovať vybavenosť športových a detských ihrísk, ktoré sa v mestskej časti nachádzajú.

Hospodárstvo a infraštruktúra

V mestskej časti sa nachádza niekoľko veľkých obchodných centier so širokou ponukou služieb. Medzi najväčšie a najrozšírenejšie patrí obchodný reťazec Fresh. Okrem toho sa v centrálnej mestskej časti nachádzajú aj prevádzky LIDL, Milk – Agro, Teta drogéria a  pobočky bánk. Za ostatné roky sa na sídlisku rozšíril počet reštauračných zariadení. Ubytovanie ponúka 1 zariadenie. V neobývanej časti sídliska na Prešovskej ceste je umiestnených viacero prevádzkarni zameraných na predaj osobných motorových vozidiel, servis vozidiel, predajňa autolakov, inštalatérskeho materiálu, závlahového systému a prevádzkareň zameraná na zabezpečenie objektov a vozidiel.

Z dôvodu atypickej polohy sídliska sa v mestskej časti nenachádza priemysel ani poľnohospodárska výroba. Za ostatné obdobie sa ponuka služieb rozširuje ako aj ich kvalita.

Doprava

Celou mestskou časťou prechádza Trieda armádneho generála Ludvíka Svobodu, ktorá tvorí hlavnú dopravnú tepnu sídliska. Na severnej strane končí Prešovskou cestou, ktorá sa napája na diaľnicu D1 Košice-Prešov, sídlisko Ťahanovce a mestskú časť Sever, na južnej strane končí svetelnou križovatkou so Sečovskou cestou a Herlianskou ul., po ktorej je možné pokračovať smerom do centra mesta alebo na Michalovce s možnosťou pripojiť sa na východnú diaľnicu D1.

Verejnú dopravu v mestskej časti zabezpečuje Dopravný podnik mesta Košice a. s.. V súčasnosti spojenie mestskej časti s centrom mesta a ostatnými mestskými časťami je zabezpečené len autobusmi. Natiahnuté trolejové vedenie je v súčasnosti nevyužívané. Električková sieť v mestskej časti nie je vybudovaná.

V mestskej časti nie je vybudovaná žiadna železničná sieť. Hlavná železničná stanica a autobusová stanica mesta Košice sú od stredu sídliska vzdialené približne 5 km. V meste Košice je aj medzinárodné letisko, ktoré v súčasnosti zabezpečuje možnosť odletu do 10 destinácií s 5 leteckými spoločnosťami.

Školstvo

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v mestskej časti poskytujú:

 • Materské školy: MŠ Jaltská 33, MŠ Kalinovská 9, MŠ Lidické námestie 18, MŠ Ovručská 14, MŠ Povstania českého ľudu 11, MŠ Zupkova 37, MŠ Sv. Bernadety Krosnianska ul. 6, Evanjelická MŠ „Sovičky“ Exnárova 10, Súkromná MŠ Jegorovovo nám. 5.
 • Základné školy: ZŠ Krosnianska 2, ZŠ Krosnianska 4, ZŠ Postupimská 37, ZŠ Ľ. Fullu, Maurerova 21, ZŠ Fábryho 44, Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom, Exnárova 10.
 • Stredné školy: Konzervatórium Jozefa Adamoviča (Exnárova 8), Gymnázium sv. Edity Steinovej (Charkovská 1), Súkromná stredná odborná škola (Postupimská 37), Spojená škola - SOŠ pedagogická a materská škola (Bielocerkevská 29).

V mestskej časti sa nachádzajú aj:

 • Detské jasle Kremienok, Lidické nám. 18,
 • Detské jasle Rosnička, Jegorovovo nám. 5,
 • Jasličky pre detičky, Charkovská 1.

Na mimoškolské aktivity sú zriadené:

 • Súkromná základná umelecká škola na Krosnianskej 6,
 • Centrum voľného času pri ZŠ Krosnianska 4,
 • Centrum voľného času pri ZŠ Fábryho 44,
 • Centrum voľného času, elokované pracovisko na Charkovskej 1,
 • Centrum voľného času pri GY sv. E. Steinovej, Charkovská 1,
 • Súkromné centrum voľného času, Postupimská 37,
 • ZUŠ Irkutská 1 – elokované pracovisko Maurerova 21,
 • Jazyková škola Užhoroská 8, elokované pracovisko Krosnianska 2.

Opis hraníc mestskej časti podľa Štatútu mesta Košice:

"Hranica MC vychádza od vonkajšej okresnej hranice mesta na východnej strane Prešovskej cesty (dialničného privádzača) na okraji lesa od Budimíra. Spoločnú hranicu mestských častí a okresu tvorí južný okraj cestnej koruny Prešovskej cesty (dialničného privádzača) v dlžke približne 5,2 km. Od kríženia tejto cesty s nadjazdom na sídlisko Ťahanovce prechádza hranica po južnom okraji tohoto nadjazdu. Pri vyústení nadjazdu do Prešovskej cesty prechádza hranica na severnú stranu cestnej koruny býv. Prešovskej cesty, kde sa stotožní s katastrálnou hranicou. Ďalej vedie smerom západným, križuje cestu na Ťahanovce. Po severnom okraji cestnej koruny spoločne s katastrálnou hranicou vedie až po odbočenie tejto cesty na hlavnú vetvu Hlinkovej ulice a Triedu arm. gen. Svobodu, kde vznikne trojchotár.

Z trojchotára - zo severnej hrany cestnej koruny odbočnej vetvy z Ťahanoviec hranica prechádza krátkou odbočkou na hlavnú vetvu križovatky Dargovských hrdinov. Po jej severnej strane vedie približne 100 m východným smerom po kríženie s Moňok potokom. Po západnej strane priepustu hranica prechádza na južnú majetkovú hranicu križovatky, po ktorej sa napojí na západnú majetkovú hranicu Prešovskej cesty. Po tejto hranici vchádza do križovatky s Rampovou ulicou. Na južnej strane ulice - na oplotení areálu VLA končí spoločná hranica s MC Džungľa.

Z rozhrania ulíc Rampová - Prešovská cesta je hranica totožná s hranicou MČ Staré mesto, vedie po západnej majetkovej hranici cesty. Pokračuje južne, križuje Priemyselnú ulicu a rovnako južným smerom končí za križovatkou so Starou prešovskou cestou na lome na východnom oplotení prvého rodinného domu na južnej strane Starej prešovskej cesty. Odtiaľ kolmo križuje Prešovskú cestu a prechádza na jej východnú stranu - rozhranie parciel 125 a 114/2. Severovýchodným smerom pokračuje po južnej strane majetkovej hranice Sečovskej cesty. Križuje Zemplínsku ulicu, Alšavskú a Tigriu. Hranica ďalej pokračuje po južnej a východnej majetkovej hranici cesty I. triedy - Sečovskej cesty až po križovatku trojchotára Dargovských hrdinov, Vyšné Opátske, Košická Nová Ves. Od trojchotára križuje cestu po kat. hranici, potom odbočuje severným smerom po západnej strane Herlianskej ulice po križovatku s Tr. arm. gen. Svobodu, kde prechádza na severnú stranu tejto triedy (v dlžke pribl.100 m) po podjazd z Charkovskej ulice. Ďalej vedie po východnej a južnej strane tejto ulice. Po nej sa napojí na juhozápadný roh zástavby rodinných domov na Furčianskej ulici. Po západnom a severnom oplotení tejto zástavby sa napojí na západnú stranu Furčianskej ulice. Po 115 m priebehu po tejto ulici prechádza po rozhraní zástavby bytovej výstavby rodinných domov na východnej strane Furčianskej ulice a školským areálom. Z tejto majetkovej hranice prechádza cez ulicu Lupkovskú na južný okraj zástavby na západnej vetve Furčianskej ulice. Za touto zástavbou vedie hranica okrajom lesa severne na juhozápadný roh areálu vodojemu. Po západnom a severnom oplotení areálu prejde na jeho severovýchodný cíp, odkiaľ po jeho východnom oplotení (pozdĺž promenádneho chodníka), schádza južne približne 60 m, kde prechádza cez uvedený chodník na severozápadný roh oplotenia areálu elektrorozvodne. Hranica vedie po severnom oplotení uvedeného areálu. V predlžení tohoto severného oplotenia východným smerom cez poľnú (lesnú) cestu na jej východný okraj sa hranica láme po tejto ceste južne až na hranicu intravilánu Košickej Novej Vsi. Na rozhraní intravilánu a lesa hranica pokračuje južne až na okraj lesa nad Sečovskou cestou. Týmto okrajom lesa pokračuje východne až po vonkajšiu okresnú hranicu. Na východnej strane hranicu tvorí vonkajšia okresná hranica až po styk s Prešovskou cestou, kde sa územie MČ uzatvára. "