Základné informácie o mestskej časti

Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov je jednou z 22 mestských častí Košíc. Je situovaná na kopci známom ako Furča, čo je tiež ľudový názov tejto mestskej časti, ktorá sa podľa oficiálnych údajov nachádza v nadmorskej výške 321 metrov nad morom. V súčasnosti v nej žije približne 28 000 obyvateľov, veľká väčšina z nich v sídliskovej zástavbe. V mestskej časti Dargovských hrdinov sa nenachádza prakticky žiadny priemysel.

Polohopis

Mestská časť Dargovských hrdinov sa rozkladá z prevažnej časti na kopci Furča, na severovýchode Košíc. Spolu s mestskou časťou Košická Nová Ves , ktorá leží na juh od sídliska je súčasťou okresu Košice III. Susednými mestskými časťami sú na severozápade Sídlisko Ťahanovce, na západe Džungľa a Staré mesto a z juhu Vyšné Opátske. Na východe mestká časť susedí s okresom Okres Košice-okolie, s katastrálnymi územiami obcí Budimír, Hrašovík, Košické Olšany (časť Vyšný Očvár) a Sady nad Torysou (časť Zdoba).

Ulice

Rovnako ako samotná mestská časť, aj väčšina ulíc v mestkej časti je pomenovaná po miestach spätých s bojmi na východnom fronte alebo udalosťami druhej svetovej vojny a po vedúcich predstaviteľoch odboja. Po nežnej revolúcii v r. 1989 sa nenašla občianska vôľa tieto názvy zmeniť.

Na sídlisku sa nachádzajú nasledovné ulice: Adlerova, Bašťovanského, Benadova, Bielocerkevská, Buzulucká, Clementisova, Dvorkinova, Exnárova, Fábryho, Charkovská, Jaltská, Jegorovovo námestie, Kalinovská, Kapitána Jaroša, Krosnianska, Kurská, Lidické námestie, Lupkovská, Maršála Koneva, Maurerova, Na Hore, Ovručská, Postupimská, Povstania českého ľudu, Slivník, Svätej rodiny, Tokajícka, Trieda armádneho generála Ludvíka Svobodu, Zupkova. Pod sídliskom tiež Drieňová, Orechová, Pod Furčou, Prešovská cesta, Sečovská, Slivník a Vo výmoli.

Vodné toky

Cez intravilán nepreteká žiadny vodný tok. Okrajom preteká potok Moňok a Košariský potok. V mestskej časti sa nenachádzajú žiadne vodné plochy.

Symboly mestskej časti

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 494 na svojom XVI. rokovaní dňa 26. júna 2008 v súlade so zákonom o obecnom zriadení schválilo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 101 o erbe a vlajke mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov.

Erb

V zlatom štíte tri čierne kliny

Vlajka

Vlajka má podobu v jednej štvrti od žrde štiepeného listu, ktorého žrďová časť je žlto – modro delená, vejúca časť pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov žltého, čierneho, žltého, čierneho, žltého, čierneho a žltého. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

História

Výstavba sídliska začala 29. júna 1976 o 9. hodine za prítomnosti vedúceho tajomníka Východoslovenského KV KSS Jána Pirča, vedúceho tajomníka MV KSS Dezidera Zagibu, riaditeľa odb. ministerstva výstavby a techniky Slovenskej socialistickej republiky Ing. Kristla, zástupcov politického a verejného života kraja a mesta, dodávateľov a projektových závodov. Pamätný list v medenom púzdre s údajmi týkajúcimi sa výstavby nového sídliska položil do základného kameňa bloku 606 so 192 bytovými jednotkami v 6. okrsku vedúci tajomník Vsl. KV KSS Ján Pirč.

Politika

Miestne zastupiteľstvo

Po komunálnych voľbách v novembri 2022 bolo v piatich volebných obvodoch zvolené 13-členné miestne zastupiteľstvo s nasledovnou štruktúrou:

Volebný obvod č. 1

ULICE: Kalinovská, Kurská, Tokajícka, Lidické námestie.

Roland Georgiev, Tokajícka 16, Košice, nezávislý kandidát

Eduard Valkovský, Kurská 29, Košice, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, Progresívne Slovensko, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení


Volebný obvod č. 2

ULICE: Benadova, Bašťovanského, Jegorovovo námestie, Jaltská, Kpt. Jaroša, Bielocerkevská, Postupimská (33 – 37), Slivník, Vo výmoli, Prešovská cesta.

Ing. Matúš Novák, PhD., Bielocerkevská 5, Košice, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a solidarita, Progresívne Slovensko, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení

MUDr. Ján Sekáč, MBA, Bielocerkevská 27, Košice, SPOLU - občianska demokracia, Demokratická strana, ŠANCA, ODS – Občianski demokrati Slovenska

Ing. Marián Sidor, Jaltská 13, Košice, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI


Volebný obvod č. 3

ULICE: Postupimská (1 – 31), Maurerova, Povstania českého ľudu, Dvorkinova, Clementisova, Orechová, Drieňová, Na hore, Vyšná úvrať, Sečovská cesta.

JUDr. Zuzana Antošová, PhD., Povstania českého ľudu 7, Košice, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, Progresívne Slovensko, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení

Mgr. Jana Rubická, Dvorkinova 18, Košice, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

PhDr. František Vaľko, Povstania českého ľudu 36, Košice, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, Progresívne Slovensko, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení


Volebný obvod č. 4

ULICE: Buzulucká, Charkovská, Zupkova, Ovručská, Lupkovská, Krosnianska (1 – 13).

Ing. Roman Križalkovič, Zupkova 35, Košice, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, Progresívne Slovensko, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení

Ing. Vladislav Stanko, DPA, MBA, LL.M., Buzulucká 25, Košice, nezávislý


Volebný obvod č. 5

ULICE: Krosnianska (15 – 95), Exnárova, Fábryho, Adlerova, Sv. rodiny.

Jaroslav Dvorský, Adlerova 2, Košice, HLAS – sociálna demokracia

Mgr. Ľubor Kalafus, Krosnianska 85, Košice, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, Progresívne Slovensko, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení

Mgr. Marek Štefanisko, Exnárova 4, Košice, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, Progresívne Slovensko, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení


Funkciu starostu mestskej časti vykonáva od 28. 11. 2022 PhDr. Dominik Babušík (nezávislý kandidát).


Obyvateľstvo

Na základe údajov zo sčítania obyvateľov, domov a bytov ktoré sa konalo v r. 2011, žilo na území mestskej časti Dargovských hrdinov k 21. máju 2011  27 477 obyvateľov, z toho 13 423  mužov (48,86%) a 14 054 žien (51,16%.)   

V predproduktívnom veku 0-14 rokov bolo 3 732 obyvateľov (13,62%), v produktívnom veku 15-59  - 20 498 obyvateľov (74,81%), v poproduktívnom veku bolo 3 242 obyvateľov (11,80%).

Pri sčítaní sa vyše 82% obyvateľov hlásilo k slovenskej národnosti, vyše 2% k maďarskej a niečo vyše 0,5%  k rusínskej, ukrajinskej a  rómskej národnosti.

Pri rovnakom sčítaní sa asi 43 % obyvateľov prihlásilo k rímskokatolíckemu vyznaniu, 9% ku gréckokatolíckemu a 3% k evanjelickému. 16,1% obyvateľov bolo bez vyznania a ďalšie 26% sa nevyjadrili.

Na základe údajov o vzdelanostnej štruktúre obyvateľstva základné vzdelanie dosiahlo   1 818 obyvateľov (6,63%), stredoškolské bez maturity 4 208 obyvateľov (15,35%), stredoškolské s maturitou  12 536 obyvateľov (45,75%) a vysokoškolské 10 549 obyvateľov (38,5%). Vzdelanie nemá  3 738 obyvateľov (13,64%)

Podľa počítačových znalostí ovláda prácu s textom 14 256  obyvateľov (52,02%), prácu s elektronickou poštou ovláda 13 541 obyvateľov (49,41%) a prácu s internetom ovláda 15 131 obyvateľov (55,22%).

Kultúra a zaujímavosti

Šport

  • V doline medzi ulicami Tokajíckou a Lidickým námestím zo severu a Benadovou ulicou z juhu sa nachádza bikrosová dráha vybudovaná v rokoch 1999-2000. Je dlhá 390 metrov, má sedem zákrut a jedenásť skupín prekážok. Využíva sa súťažne i na rekreačný bikros.
  • Lesoparkom v miestnej časti od ulice Furčianska prechádza turistický chodník na Zelený dvor
  • Od roku 2003 sa v lesoparku beží Furčiansky maratón - memoriál Štefana Semana usporadavaný občianskym združením O5 Bežecký klub Furča

Hospodárstvo a infraštruktúra

Doprava

Dopravné spojenie s centrom mesta a ostatnými mestskými časťami zabezpečuje Dopravný podnik mesta Košice. Spojenie je zabezpečované autobusmi (linky 15, 17, 20 (Lingov), 50, 54, 55, rýchle spoje do U.S. Steel RA6 a RA7 (Lingov)) a od roku 1993 aj trojebusmi (linky 71, 72 a nočná linka N71). Popod sídlisko, cez územie, ktoré spadá do mestskej časti, prechádzajú aj ďalšie linky (autobusy 10, 33, 51, 53,  56, RA5 a nočná linka N1).

Hlavnou dopravnou tepnou sídliska Dargovských hrdinov je Trieda armádneho generála Ludvíka Svobodu, ktorá prechádza celou mestskou časťou. Po západnej strane mestskú časť ohraničuje Prešovská cesta, ktorá sa napája na diaľnicu Košice-Prešov a z juhu Sečovská cesta (ďalej Herlianska), ktorá spája Košice so Sečovcami a Michalovcami.

Školstvo

  • Materské školy: Jaltská 33, Kalinovská 9, Lidické námestie 18, Ovručská 14, Povstania českého ľudu 11, Zupkova 37, Cirkevná materská škola sv. Bernadety (Krosnianska 6), Evanjelická materská škola Sovičky (Exnárova 10), Súkromná materská škola  Jegorovovo námestie 5.
  • Základné školy: Fábryho 44, Krosnianska 2, Krosnianska 4, Maurerova 21, Postupimská 37, Evanjelická základná škola (Exnárova 10), Základná škola pre deti s autizmom (Charkovská 1).
  • Stredné školy: Gymnázium sv. Edity Steinovej (Charkovská 1), Konzervatórium Jozefa Adamoviča (Exnárova 8), Súkromná stredná odborná škola (Postupimská 37).

Opis hraníc mestskej časti podľa Štatútu mesta Košice:

"Hranica MC vychádza od vonkajšej okresnej hranice mesta na východnej strane Prešovskej cesty (dialničného privádzača) na okraji lesa od Budimíra. Spoločnú hranicu mestských častí a okresu tvorí južný okraj cestnej koruny Prešovskej cesty (dialničného privádzača) v dlžke približne 5,2 km. Od kríženia tejto cesty s nadjazdom na sídlisko Ťahanovce prechádza hranica po južnom okraji tohoto nadjazdu. Pri vyústení nadjazdu do Prešovskej cesty prechádza hranica na severnú stranu cestnej koruny býv. Prešovskej cesty, kde sa stotožní s katastrálnou hranicou. Ďalej vedie smerom západným, križuje cestu na Ťahanovce. Po severnom okraji cestnej koruny spoločne s katastrálnou hranicou vedie až po odbočenie tejto cesty na hlavnú vetvu Hlinkovej ulice a Triedu arm. gen. Svobodu, kde vznikne trojchotár.

Z trojchotára - zo severnej hrany cestnej koruny odbočnej vetvy z Ťahanoviec hranica prechádza krátkou odbočkou na hlavnú vetvu križovatky Dargovských hrdinov. Po jej severnej strane vedie približne 100 m východným smerom po kríženie s Moňok potokom. Po západnej strane priepustu hranica prechádza na južnú majetkovú hranicu križovatky, po ktorej sa napojí na západnú majetkovú hranicu Prešovskej cesty. Po tejto hranici vchádza do križovatky s Rampovou ulicou. Na južnej strane ulice - na oplotení areálu VLA končí spoločná hranica s MC Džungľa.

Z rozhrania ulíc Rampová - Prešovská cesta je hranica totožná s hranicou MČ Staré mesto, vedie po západnej majetkovej hranici cesty. Pokračuje južne, križuje Priemyselnú ulicu a rovnako južným smerom končí za križovatkou so Starou prešovskou cestou na lome na východnom oplotení prvého rodinného domu na južnej strane Starej prešovskej cesty. Odtiaľ kolmo križuje Prešovskú cestu a prechádza na jej východnú stranu - rozhranie parciel 125 a 114/2. Severovýchodným smerom pokračuje po južnej strane majetkovej hranice Sečovskej cesty. Križuje Zemplínsku ulicu, Alšavskú a Tigriu. Hranica ďalej pokračuje po južnej a východnej majetkovej hranici cesty I. triedy - Sečovskej cesty až po križovatku trojchotára Dargovských hrdinov, Vyšné Opátske, Košická Nová Ves. Od trojchotára križuje cestu po kat. hranici, potom odbočuje severným smerom po západnej strane Herlianskej ulice po križovatku s Tr. arm. gen. Svobodu, kde prechádza na severnú stranu tejto triedy (v dlžke pribl.100 m) po podjazd z Charkovskej ulice. Ďalej vedie po východnej a južnej strane tejto ulice. Po nej sa napojí na juhozápadný roh zástavby rodinných domov na Furčianskej ulici. Po západnom a severnom oplotení tejto zástavby sa napojí na západnú stranu Furčianskej ulice. Po 115 m priebehu po tejto ulici prechádza po rozhraní zástavby bytovej výstavby rodinných domov na východnej strane Furčianskej ulice a školským areálom. Z tejto majetkovej hranice prechádza cez ulicu Lupkovskú na južný okraj zástavby na západnej vetve Furčianskej ulice. Za touto zástavbou vedie hranica okrajom lesa severne na juhozápadný roh areálu vodojemu. Po západnom a severnom oplotení areálu prejde na jeho severovýchodný cíp, odkiaľ po jeho východnom oplotení (pozdĺž promenádneho chodníka), schádza južne približne 60 m, kde prechádza cez uvedený chodník na severozápadný roh oplotenia areálu elektrorozvodne. Hranica vedie po severnom oplotení uvedeného areálu. V predlžení tohoto severného oplotenia východným smerom cez poľnú (lesnú) cestu na jej východný okraj sa hranica láme po tejto ceste južne až na hranicu intravilánu Košickej Novej Vsi. Na rozhraní intravilánu a lesa hranica pokračuje južne až na okraj lesa nad Sečovskou cestou. Týmto okrajom lesa pokračuje východne až po vonkajšiu okresnú hranicu. Na východnej strane hranicu tvorí vonkajšia okresná hranica až po styk s Prešovskou cestou, kde sa územie MČ uzatvára. "