Informácie mesta Košice

Na základe štatútu mesta Košice, §17, odsek (3) zverejňujeme informácie, ktoré sa týkajú mestských častí:

Štatút mesta Košice

Všeobecné záväzné nariadenia mesta Košice

Materiály Mestského zastupiteľstva mesta Košice

Programový rozpočet mesta Košice

Parkovacia politika mesta Košice

Územný plán mesta Košice