Výzva na predkladanie projektov participatívneho rozpočtovania 2023

Miestny úrad mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov vyzýva obyvateľov nášho sídliska, aby sa zapojili do druhého ročníka projektu participatívneho rozpočtovania.

Uzávierka prihlášok jednotlivých projektov je 31. októbra 2023. Predkladateľom projektu môže byť obyvateľ mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov starší ako 18 rokov alebo občianske združenie sídliace na našom sídlisku. V jednom ročníku môže oprávnený subjekt podať do súťaže iba jeden projekt.

Súhrnná hodnota finančných prostriedkov vyčlenených na projekty participatívneho rozpočtovania je 15 000 eur. Výška rozpočtu jedného projektu môže byť maximálne 5 000 eur. Nevyčerpané finančné prostriedky v rámci každého ročníka participatívneho rozpočtovania sú neprenosné do ďalších ročníkov.

Elektronický formulár prihlášky je zverejnený na webovom sídle mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov (www.kosice-dh.sk) a je aj súčasťou tohto článku. Vyplnený formulár je potrebné v stanovenom termíne poslať na e-mailovú adresu projekt@kosice-dh.sk alebo osobne doručiť na sekretariát miestneho úradu. Súčasťou projektu bude aj samostatne vyplnené tlačivo vyjadrujúce súhlas so spracovaním osobných údajov.

Hlasovanie o podaných projektoch bude prebiehať od 13. do 30. novembra 2023. Výsledky budú zverejnené 1. decembra 2023. Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov v rámci každého ročníka participatívneho rozpočtovania zrealizuje projekty, ktoré získali v hlasovaní najvyšší počet hlasov v zostupnom poradí, až do vyčerpania celkového objemu finančných prostriedkov schváleného participatívneho rozpočtovania.

Do hlasovania sa môžu zapojiť len obyvatelia starší ako 18 rokov s trvalým pobytom v mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov. Hlasovanie bude prebiehať prostredníctvom vyplnenia hlasovacieho formulára stiahnutého z webového sídla mestskej časti (www.kosice-dh.sk). Víťazné projekty budú realizované v roku 2024.

Zásady participatívneho rozpočtovania mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov boli schválené 20. septembra 2022, následne uznesením miestneho zastupiteľstva boli aktualizované 28. júna 2023 a 20. septembra 2023. Nevyhnutnými podmienkami pre zaradenie projektu do súťaže sú:

  1. projekt bude realizovaný v katastrálnom území mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov, na pozemkoch v jej vlastníctve alebo na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice evidovaných v katastrálnom území mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov (za splnení podmienok stanovených mestom Košice),
  2. projekt bude mať verejnoprospešný charakter, čiže bude k dispozícii všetkým obyvateľom mestskej časti a jeho užívanie nebude diskriminovať alebo vylučovať žiadnych jednotlivcov alebo skupiny obyvateľstva,
  3. projekt bude navrhnutý tak, aby bol technicky realizovateľný a uskutočniteľný v nasledujúcom kalendárnom roku po roku, v ktorom sa o projekte hlasovalo,
  4. realizácia projektu nebude podliehať povoleniu v rámci stavebného konania,
  5. realizácia projektu a jeho užívanie nesmie navrhovateľovi projektu prinášať finančný prospech,
  6. projekt nebol mestskou časťou Košice-Dargovských hrdinov podporený iným spôsobom.

Participatívne rozpočtovanie - zásady

Participatívne rozpočtovanie - formulár

Participatívne rozpočtovanie - GDPR