Hlasovanie za projekty 2022

Miestny úrad mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov spustil v pondelok 19. decembra 2022 hlasovanie o podaných projektoch participatívneho rozpočtovania. Hlasovanie bude prebiehať do 20. januára 2023 a výsledky budú zverejnené 1. februára 2023. Do hlasovania sa môžu zapojiť jedine obyvatelia starší ako 18 rokov s trvalým pobytom v mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov.

Výška rozpočtu jedného projektu je maximálne 8-tisíc eur. Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov v roku 2023 zrealizuje projekty, ktoré získajú v hlasovaní najvyšší počet hlasov v zostupnom poradí, až do vyčerpania celkového objemu finančných prostriedkov schváleného participatívneho rozpočtovania vo výške 24-tisíc eur.

Elektronický hlasovací formulár nájdete tu: bit.ly/3FBm3Xz.

Priebežné výsledky hlasovania bude mestská časť priebežne zverejňovať na svojom webovom sídle aj oficiálnom facebookovom profile.


LAVIČKY NA LIDICKOM NÁMESTÍ, TOKAJÍCKEJ, KURSKEJ A KALINOVSKEJ ULICI (5 000 EUR) 

Vybudovanie 10 lavičiek na vytvorenie oddychovej zóny predovšetkým pre starších ľudí a mamičky s deťmi. Cieľom projektu je vytvorenie miesta na odpočinok alebo na sociálny kontakt.


ÚTULNÁ KNIŽNICA (3 700 EUR)

Cieľom projektu je zatraktívnenie prostredia knižnice v OC Torysa pre jej najmenších návštevníkov a vytvorenie detského kútika. Výsledkom by malo byť príjemnejšie a útulnejšie prostredie, ktoré stimuluje a vedie deti ku knihám a čítaniu. Zámerom je obohatiť interiér aj o priestor, kde si budú môcť posedieť i rodičia a spoločne si čítať so svojimi deťmi.


ÚPRAVA BIKROSOVEJ DRÁHY (6 000 EUR)

Bikrosová dráha medzi Benadovou ulicou a Lidickým námestím je určená širokej verejnosti. BMX klub Košický Šarkaň v rámci jej zveľaďovania navrhuje úpravu okolia dráhy v podobe vybudovania „amfiteátrového“ sedenia pre divákov. Cieľom projektu je, aby bikrosová dráha slúžila ako verejné a bezplatne prístupné športovisko pre deti a mládež, umožňovala organizáciu pretekov, poskytovala cyklistickej verejnosti miesto pre športovanie a bola udržiavaná ako súčasť cyklistického chodníka.


REVITALIZÁCIA STREETBALLOVÉHO IHRISKA NA LIDICKOM NÁMESTÍ (3 040 EUR)

Cieľom projektu je modernizácia a doplnenie jednotlivých prvkov streetballového ihriska na Lidickom námestí. Autori projektu navrhujú vymeniť na ihrisku basketbalové koše vrátane dosiek, vymeniť poškodené časti oplotenia ihriska a po obvode ihriska navrhujú umiestniť lavičky na sedenie a odpadkový kôš.


SPOZNAJME SPOLU NAŠE ZVIERATKÁ (3 255 EUR)

Zámerom projektu je vytvoriť na ploche nosného múru mosta pri OC Laborec pouličné vzdelávacie miesto. Pomocou streetartových kresieb umelca Erika Dee sa na maľbách vyobrazí päť známych zvieracích živočíchov a pri každom zvieratku sa bude nachádzať aj popis či QR kód s odkazom na jeho rozsiahlejší popis na internete.


ŽIVÝ PARK PRI FONTÁNE (8 000 EUR)

Park pri fontáne pri OC Ondava je považovaný za pomyselný stred nášho sídliska. Nachádza sa tam fontána aj pódium, ktoré sa využíva počas rôznych kultúrnych podujatí. Cieľom projektu je obnoviť a presunúť pódium bližšie k Bašťovanského ulici, vybudovať prírodné sedenie a realizovať terénne úpravy parku s doplnením infraštruktúry.


ODPADKOVÉ KOŠE K LAVIČKÁM NA ULICI MARŠALA KONEVA (300 EUR)

Doplnenie chýbajúcich odpadkových košov k lavičkám na chodníku od Exnárovej ulice smerom k Ulici Maršala Koneva.


VYTVORENIE ODDYCHOVÝCH ZÓN NA ULICI NA HORE ( 7 900 EUR)

Ulica Na hore vznikla v mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov v roku 2011. Na ulici sa nachádza 18 obytných domov, ktorým chýbajú oddychové zóny. Obyvatelia tejto ulice by radi využili projekt participatívneho rozpočtovania na získanie základného mestského mobiliáru.


FARSKÝ DEŇ PRE VŠETKÝCH (2 000 EUR)

Cieľom farského dňa je ponúknuť program pre športovcov i nešportovcov, deti či seniorov. Je to tiež príležitosť pre ostatných Furčanov spoznať komunitu gréckokatolíkov, ktorá je etablovaná na našom sídisku už vyše 30 rokov. Tradičný futbalový zápas ženáči-slobodní by chceli organizátori rozšíriť na futbalový turnaj. Pre deti by boli pripravené tradičné lákadlá: jazda na poníkovi, nafukovací hrad či vzdelávací program prenosného planetária. Prebiehali by aj prednášky psychológa a logopéda so zameraním na správny vývin detí v týchto oblastiach.  


REKONŠTRUKCIA SOCHY „ZVESTOVANIE“ – SOCHA PANNY MÁRIE (7 910 EUR)

Socha na križovatke Ulice Sv. rodiny a Krosnianskej ulice už má výrazné povrchové defekty a zvetrania. Autori projektu navrhujú rekonštrukciu sochy na existujúcom podstavci prispôsobenú konštrukčnému riešeniu v trvanlivom materiáli vhodnom na umiestnenie sochy v exteriéri z dlhodobého hľadiska.