Základné informácie

Hlavným cieľom mládežníckeho parlamentu bude zastupovanie mládeže, podpora aktivít pre mládež, zvyšovanie povedomia a participácie mladých na živote v našej mestskej časti. Štatút mládežníckeho parlamentu bol schválený 21. júna 2022 na zasadnutí miestneho zastupiteľstva.

„Vznik mládežníckeho parlamentu v našej mestskej časti považujem za perspektívny krok s cieľom zapojiť mládež do činností v prospech svojho okolia, smerovaniu k zodpovednosti a občianskej angažovanosti, ako aj záujmom vo veciach verejných,“ vraví zástupca starostu a poslanec miestneho zastupiteľstva Dominik Babušík, ktorý bol predkladateľom všetkých návrhov v súvislosti so spustením činnosti mládežníckeho parlamentu.

Členom mládežníckeho parlamentu sa môže stať iba osoba so štatútom študenta vo veku od 13 rokov do 26 rokov, ktorá má trvalý pobyt alebo študuje na území mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov. Funkčné obdobie mládežníckeho parlamentu je dva roky a končí sa uplynutím školského roka, čiže k 31. augustu.

Mládežnícky parlament je zložený najviac z 13 členov. Skladá sa zo stálych ôsmich členov – predsedov žiackych školských rád – z ktorých je päť delegovaných zástupcov z radov študentov základných škôl a traja sú delegovaní zástupcovia z radov stredných škôl alebo inak delegované osoby zo škôl pôsobiacich na území mestskej časti.

Ďalších päť nestálych členov tvoria študenti s trvalým pobytom v mestskej časti Košice- Dargovských hrdinov. Vznik členstva nestálych členov je na základe vyplneného formulára elektronickej prihlášky zverejnenej na webovom sídle mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov. Vyplnený formulár je potrebné do 15. novembra poslať na e-mailovú adresu sekretariat@kosice-dh.sk alebo doručiť osobne na sekretariát miestneho úradu. Súčasťou bude aj samostatne vyplnené tlačivo vyjadrujúce súhlas so spracovaním osobných údajov.

V prípade väčšieho záujmu prihlásených si na svojom ustanovujúcom zasadnutí mládežníckeho parlamentu jeho stáli členovia zvolia päť zástupcov do svojho celkového počtu 13 členov, a to jednoduchou väčšinou. Následne si mládežnícky parlament zvolí v tajnom hlasovaní svojho predsedu a podpredsedu, a to jednoduchou väčšinou.

O výsledkoch svojho rokovania mládežnícky parlament informuje verejnosť prostredníctvom webového sídla mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov.

V predmete činnosti mládežníckeho parlamentu sa okrem iného uvádzajú tieto aktivity:

  • spracovanie a podávanie iniciatívnych návrhov, stanovísk a podnetov vo veciach týkajúcich sa mládeže na území mestskej časti,
  • podieľanie sa na rozvoji mládežníckych iniciatív a na riešení problémov mládeže žijúcej a študujúcej na území mestskej časti,
  • spolupráca na realizácii strategických cieľov a zúčastňovanie sa na aktivitách zameraných na rozvoj mládeže na území mestskej časti,
  • iniciatíva na vytváranie spolupráce medzi deťmi, mládežou a verejnosťou a podporovanie projektov pre neorganizovanú mládež,
  • spolupráca so samosprávou mestskej časti,
  • raz ročne predkladanie plánu činnosti a súhrnnej správy činnosti za predchádzajúci rok miestnemu zastupiteľstvu,
  • schvaľovanie správy o činnosti mládežníckeho parlamentu.

Predsedom študentského parlamentu našej mestskej časti sa stal Jakub Gembický 

V stredu 14. decembra sa uskutočnilo v zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov historicky prvé zasadnutie mládežníckeho parlamentu našej mestskej časti. Za účasti starostu Dominika Babušíka a prednostu Petra Derevjaníka si členovia mládežníckeho parlamentu zvolili za predsedu Jakuba Gembického a za podpredsedu Jakuba Ruščina.

Členmi mládežníckeho parlamentu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov sú okrem predsedu a podpredsedu Denisa Tóthová, Michaela Fiedorová, Peter Fridman, Ema Šoltésová, Lenka Lešková a Lukáš Lizák.

Hlavným cieľom mládežníckeho parlamentu je zastupovanie mládeže, podpora aktivít pre mládež, zvyšovanie povedomia a participácie mladých na živote v našej mestskej časti 

„Vznik mládežníckeho parlamentu v našej mestskej časti považujem za perspektívny krok s cieľom zapojiť mládež do činností vo svojom okolí, smerovaniu k zodpovednosti a občianskej angažovanosti, ako aj záujmom vo veciach verejných,“ vraví starosta Furče Dominik Babušík, ktorý bol v minulom funkčnom období ešte z pozície zástupcu starostu a poslanca miestneho zastupiteľstva predkladateľom všetkých návrhov v súvislosti so spustením činnosti mládežníckeho parlamentu. 

Funkčné obdobie členov mládežníckeho parlamentu je dva roky a skončí sa uplynutím školského roka, čiže k 31. augustu 2024. 

E-mailová adresa: mladez@kosice-dh.sk