Komisie

Miestne zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov miestneho zastupiteľstva a z obyvateľov mestskej časti zvolených miestnym zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje miestne zastupiteľstvo.

Komisia na ochranu verejného záujmu Komisia na ochranu verejného záujmu - Zápisnice Finančná komisia Komisia na ochranu verejného poriadku, životného prostredia a výstavby Komisia sociálna, kultúry a športu Rokovací poriadok komisií Plán zasadnutí komisií