Ceny mestskej časti

Furčania, oceňme osobnosti mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov

V roku 2024 bude mestská časť Košice-Dargovských hrdinov tretíkrát v histórii oceňovať osobnosti nášho sídliska.

CENA MESTSKEJ ČASTI KOŠICE-DARGOVSKÝCH HRDINOV

Je verejným ocenením, ktoré udeľuje miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov jednotlivcom a kolektívom za osobitný prínos pri rozvoji mestskej časti, ako aj za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky a mimoriadne zásluhy vo vedeckej, technickej, umeleckej, športovej, publicistickej, pedagogickej a verejnoprospešnej činnosti.

Cenu udeľuje mestská časť na návrh poslancov a komisií miestneho zastupiteľstva, občianskych združení, vedeckých, vzdelávacích, športových a umeleckých inštitúcií a obyvateľov mestskej časti.

Cena sa udeľuje raz ročne, najviac trom jednotlivcom a jednému kolektívu alebo právnickej osobe s trvalým pobytom/sídlom na území mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov alebo za preukázateľnú záslužnú činnosť v trvaní minimálne päť rokov v prospech mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov.

CENA STAROSTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE-DARGOVSKÝCH HRDINOV

Je verejným ocenením, ktoré udeľuje starosta za osobitný prínos pri rozvoji mestskej časti, za vynikajúce výkony, významné výsledky a mimoriadne zásluhy vo vedeckej, technickej, umeleckej, športovej, publicistickej, pedagogickej a verejnoprospešnej činnosti. Starosta udeľuje túto cenu na základe vlastného uváženia s prihliadnutím na návrhy poslancov, občianskych združení, vedeckých, športových, kultúrnych, umeleckých a vzdelávacích inštitúcií a občanov.

Cena sa udeľuje raz ročne, najviac dvom jednotlivcom a jednému kolektívu alebo právnickej osobe s trvalým pobytom/sídlom na území mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov alebo za preukázateľnú záslužnú činnosť v trvaní minimálne päť rokov v prospech mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov.

ĎAKOVNÝ LIST STAROSTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE-DARGOVSKÝCH HRDINOV

Ďakovný list starostu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov udeľuje starosta mestskej časti osobám, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj, reprezentáciu a propagáciu mestskej časti, spravidla pri významnom životnom alebo pracovnom jubileu a to za dlhodobé pôsobenie, členstvo a pracovné aktivity v určitej oblasti. Udelenie verejného ocenenia vo forme ďakovného listu je vo výlučnej kompetencii starostu mestskej časti. Ďakovný list predstavuje tvrdená papierová doska zobrazujúca erb mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov. Súčasťou ďakovného listu je pamätná listina, ktorá je opatrená pečiatkou (pečaťou) mestskej časti a je podpísaná starostom mestskej časti.

AKO PODAŤ NÁVRH NA OCENENIE?

Návrhy na „Cenu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov“ môžu podávať obyvatelia mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov, starosta mestskej časti, zástupca starostu, poslanci miestneho zastupiteľstva, komisie miestneho zastupiteľstva, miestny kontrolór, prednosta miestneho úradu, rovnako aj právnické osoby, nadácie, občianske združenia a fondy alebo vedecké, vzdelávacie, športové, umelecké a verejnoprávne inštitúcie pôsobiace na území mestskej časti, ale aj ostatní obyvatelia Košíc a Slovenska.

Môžete tak urobiť prostredníctvom formulára (priloženého k tomuto článku) do 14. apríla 2024 písomne na adresu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov (Povstania českého ľudu 1, 040 22 Košice) alebo e-mailom (sekretariat@kosice-dh.sk). Okrem stručného zdôvodnenia návrhu na udelenie ocenenia je potrebné dodať aj samostatný ucelený text (rozsah – maximálne jedna strana A4) s prehľadom pôsobenia navrhovaného jednotlivca/subjektu so zameraním sa na oblasť, ktorá súvisí s návrhom na jeho ocenenie.

Navrhovateľ zodpovedá za obsahovú a formálnu stránku návrhu, ktorý musí obsahovať: osobné údaje navrhovaného, jeho meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, kontaktné údaje a súhlas navrhovanej osoby so spracovaním a zverejnením osobných údajov podľa osobitného predpisu (okrem návrhu na ocenenie „in memoriam“).

Návrhy bude posudzovať osobitná výberová komisia, ktorá vyhodnotí predložené návrhy najneskôr do 15 dní odo dňa ich prijatia a predloží svoj návrh starostovi mestskej časti, ktorý návrh následne predloží na rokovanie miestneho zastupiteľstva. Verejné ocenenia sa budú udeľovať 26. júna 2024 o 15.00 h.