Oddelenie finančné a správy majetku

 • spracováva návrh rozpočtu a úpravu rozpočtu mestskej časti v súlade s rozpočtovými pravidlami a predkladá na schválenie MiZ
 • spracováva záverečný účet mestskej časti v súlade s rozpočtovými pravidlami a predkladá na schválenie MiZ
 • navrhuje použitie hospodárskeho výsledku mestskej časti
 • spracováva monitorovaciu a hodnotiacu správu o plnení programového rozpočtu mestskej časti a predkladá na schválenie MiZ
 • spracováva výročnú správu mestskej časti a predkladá na schválenie MiZ
 • vedie účtovníctvo v súlade s platnými zákonmi
 • zostavuje štvrťročné a ročné účtovné výkazy a predkladá ich príslušnému daňovému úradu
 • zostavuje daňové priznanie k dani z príjmu za mestskú časť a predkladá príslušnému daňovému úradu
 • spracováva štatistické výkazy
 • usmerňuje hospodárenie mestskej časti a zabezpečuje dodržiavanie finančnej disciplíny
 • vystavuje odberateľské faktúry
 • vedie evidenciu dodávateľských a odberateľských faktúr
 • zabezpečuje platobný a zúčtovací styk s bankovými ústavmi
 • vykonáva komplexnú pokladničnú službu
 • zabezpečuje materiálno-technické vybavenie  zamestnancov mestskej časti
 • vyhotovuje objednávky a vedie ich evidenciu
 • vedie komplexnú evidenciu vlastného a zvereného majetku
 • zaraďuje majetok do operatívnej evidencie
 • vykonáva vyradenie nepotrebného  a neupotrebiteľného majetku mestskej časti z operatívnej evidencie
 • zabezpečuje inventarizáciu majetku mestskej časti
 • zabezpečuje údržbu objektov v správe mestskej časti
 • vedie evidenciu majiteľov psov
 • vydáva rybárske lístky

Kontakt: 

financne@kosice-dh.sk
+421 55 300 90 16

Podanie daňového priznania

Správcom miestnych daní je Mesto Košice. Ak sa stanete vlastníkom nehnuteľnosti /stavby, pozemky, byty/ v našej mestskej časti musíte podať daňové priznanie na predtlačenom tlačive, ktoré obdržíte na Magistráte mesta Košice, Tr. SNP 48/A.

Ďalšie informácie na webstránke mesta Košice:

https://www.kosice.sk/obcan/miestne-dane

https://www.kosice.sk/obcan/miestny-poplatok-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady