Matričný úrad

Mgr. Viera Szepesiová

Vedúca matrikárka
Kancelária:

+421 55 300 90 15
matrika@kosice-dh.sk
 • vedie matričné knihy a vydáva výpisy z nich – rodný list, sobášny list, úmrtný list
 • prijíma doklady na uzavretie manželstva občianskou aj cirkevnou formou a pripravuje vykonania obradov uzavretia manželstva občianskou formou
 • prijíma žiadosti o odpustenie predloženia ťažko zaobstarateľných dokladov potrebných na uzavretie manželstva
 • prijíma oznámenie manžela po rozvode manželstva o tom, že prijíma späť svoje predošlé priezvisko a vydáva o tom potvrdenie
 • prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k dieťaťu a vykonáva o tom záznam do matriky
 • prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k ešte nenarodenému dieťaťu, ak je už počaté
 • vyhotovuje výpisy z matrík na plnenie výmeny matrík podľa medzinárodných zmlúv
 • plní oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach a nastalých zmenách príslušným orgánom podľa osobitných predpisov
 • prijíma spoločné vyhlásenie rodičov o dohode voľby štátneho občianstva pre svoje dieťa podľa medzinárodných zmlúv
 • posudzuje žiadosti o povolenie, aby vyhlásenie občana, že vstupuje do manželstva, urobil jeho zástupca
 • pripravuje podklady pre MV SR, osobitnú matriku, k zápisom do knihy narodení, do knihy manželstiev a do knihy úmrtí matričných udalostí štátnych občanov SR v cudzine
 • vykonáva práce na úseku matrík pri výkone verejnej moci v elektronickej podobe
 • poskytuje oprávneným osobám a úradom úradné výpisy z elektronickej matriky a potvrdenia o údajoch zapísaných v elektronickej matrike v elektronickej podobe podľa osobitného predpisu

Bc. Katarína Dziaková

Matrikárka
Kancelária:

+421 55 300 90 14
matrika@kosice-dh.sk

 • Osvedčovanie podpisov na listinách
 • Osvedčovanie podpisov na čestných vyhláseniach
 • Osvedčovanie podpisov pre účely sociálnej poisťovne, úradu práce, soc.vecí a rodiny
 • Osvedčovanie listín
 • Agenda matričného úradu

Právne predpisy matričného úradu

 • Zákon NR SR č.36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR SR č.154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov
 • Vyhl. MV SR č.302/1994 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR o matrikách v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR SR č.300/1993 Z.z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR SR č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR SR č.599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách v znení neskorších predpisov

Dokument na stiahnutie v tvare PDF