Sadzobník správnych poplatkov

S A D Z O B N Í K

SPRÁVNYCH POPLATKOV VYBERANÝCH MESTSKOU ČASŤOU 

/výber z položiek sadzobníka, ktoré obsahujú úkony a konania, za ktoré Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov vyberá poplatky, podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov/

Položka 2

a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných   záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu... 2 €

b) Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom alebo osobitnou matrikou s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí ... 5 €

c) Osvedčenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh,   úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu v slovenskom   jazyku ... 2 €, v českom jazyku ... 3 €

Položka 3

1. Osvedčenie             

a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis ... 2 € ( v sídle úradu),

... 4 €  (mimo úrad)   

Položka 8

Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby ..... 5 €                                 

Položka 16

Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík ... 2 €

Položka 17

Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky ... 10  €

Položka 18

b) Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky - prijatie sobáša ... 20 €

c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby ... 20 €

d) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti ... 70 €

f) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom ... 70 €

g) Uzavretie manželstva medzi cudzincami ... 200 €

h) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt ... 200 €

Položka 38

Vydanie rybárského lístka

  • týždenného ..... 1,50 €
  • mesačného ..... 3 €
  • ročného ..... 7 €
  • 3 - ročného  ..... 17 €

Položka 140

e/ vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení, za každé vyjadrenie ..... 100 €

Položka 142

a/ Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie ..... 6,50 €

b/ Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka ..... 1,50 €

Poznámka:

Ak je poplatok určený v tomto sadzobníku pevnou sumou, platí sa bez výzvy a je splatný pri podaní / žiadosti /, ktorým poplatník podnetuje úkon alebo konanie