Sadzobník správnych poplatkov

S A D Z O B N Í K

SPRÁVNYCH POPLATKOV VYBERANÝCH MESTSKOU ČASŤOU 

/výber z položiek sadzobníka, ktoré obsahujú úkony a konania, za ktoré Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov vyberá poplatky, podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov/

Položka 2

a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných   záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu... 2 €

b) Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom alebo osobitnou matrikou s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí ... 7 €

c) Osvedčenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh,   úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu v slovenskom   jazyku ... 2 €, v českom jazyku ... 4 €

Položka 3

1. Osvedčenie             

a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis ... 2 € ( v sídle úradu),

... 4 €  (mimo úrad je osvedčovanie zabezpečované pre imobilných obyvateľov s trvalým alebo prechodným pobytom v mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov)   

Položka 8

Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby ..... 7 €                                 

Položka 16

Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík ... 3 €

Položka 17

Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky ... 15  €

Položka 18

a) Uzavretie manželstva medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky pred matričným úradom, v ktorého obvode nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt ... 30 €

b) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby ... 30 €

c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti ... 100 €

d) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom ... 100 €

e) Uzavretie manželstva medzi cudzincami ... 280 €

f) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt ... 280 €

Položka 38

Vydanie rybárského lístka

  • týždenného .....  3 €
  • mesačného ..... 5 €
  • ročného ..... 10 €
  • 3 - ročného  ..... 25 €
Položka 142

a/ Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie ..... 10 €

b/ Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka ..... 2 €

Poznámka:

Ak je poplatok určený v tomto sadzobníku pevnou sumou, platí sa bez výzvy a je splatný pri podaní / žiadosti /, ktorým poplatník podnetuje úkon alebo konanie