Sekretariát

Zostavuje starostovi MČ a prednostovi MÚ MČ návrh pracovného programu, vedie centrálnu evidenciu pošty, pripravuje zasadnutia Rady a MiZ MČ Košice - DH, vedie základné údaje o poslancoch MiZ, zabezpečuje správu registratúry, po stránke administratívnej sa podieľa na príprave a zabezpečovaní verejných zhromaždení občanov, hlasovania obyvateľov MČ, volieb a referend, zabezpečuje poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 211/200 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Spolupracuje pri organizovaní športových podujatí v mestskej časti so športovými klubmi a školami. Pripravuje podklady k vedeniu mestskej kroniky a vedie kroniku mestskej časti.

Súčasťou sekretariátu starostu je "Podateľňa":

Stránkové hodiny:

Pondelok:

8.00-12.00, 13.00-14.30

Utorok:

8.00-12.00, 13.00-15.00

Streda:

8.00-12.00, 13.00-16.30

Štvrtok:

8.00-12.00

Piatok:

8.00-12.00

Obedňajšia prestávka: 12.00-13.00

Kontakt:

sekretariat@kosice-dh.sk
+421 55 300 90 01