Participatívne rozpočtovanie - zásady

Zásady participatívneho rozpočtovania mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet, rozsah a pôsobnosť zásad participatívneho rozpočtovania

1. Zásady participatívneho rozpočtovania mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov (ďalej len „zásady“) upravujú podmienky a postup pri aplikovaní participatívneho rozpočtovania v podmienkach mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov.

2. Zásady vymedzujú postavenie a kompetencie subjektov participatívneho rozpočtovania ako aj pôsobnosť orgánov samosprávy v procese participatívneho rozpočtovania. Medzi subjekty zaraďujeme najmä obyvateľov mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov (ďalej len „obyvatelia mestskej časti“), občianske združenia, orgány mestskej časti a miestny úrad mestskej časti.

3. Účelom zásad je úprava:

 1. práv a povinností orgánov mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov pri nakladaní a hospodárení  s finančnými prostriedkami v rámci participatívneho rozpočtovania,
 2. rozhodovacích procesov a definovanie podstatných atribútov projektu participatívneho rozpočtu v podmienkach mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov,
 3. obsahovej zložky realizačného návrhu projektu, ktorý prináša do rozvoja mestskej časti pridanú hodnotu, predloženého obyvateľom mestskej časti, prípadne skupinou obyvateľov mestskej časti  a spĺňajúceho kritéria stanovené týmito zásadami.

   

Článok 2

Subjekty

1. Obyvatelia mestskej časti a občianske združenia sú oprávnení najmä:

 1. predkladať svoje projekty mestskej časti a uchádzať sa o podporu v hlasovaní,
 2. zúčastňovať sa na verejných diskusiách organizovaných mestskou časťou,
 3. hlasovať o projektoch zapojených do súťaže o realizáciu projektov,
 4. realizovať víťazné projekty v spolupráci s mestskou časťou,
 5. hodnotiť celý proces participatívneho rozpočtovania zasielaním názorov a pripomienok.

2. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov je oprávnené najmä:

 1. schvaľovať zásady a ich zmeny,
 2. schvaľovať objem finančných prostriedkov určených na realizáciu projektov v programovom rozpočte mestskej časti na príslušný rozpočtový rok,
 3. brať na vedomie hodnotiacu správu o realizácii participatívneho rozpočtu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov po skončení každého ročníka participatívneho rozpočtu  mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov,
 4. vstupovať prostredníctvom dopytov a interpelácií do všetkých fáz procesu realizácie participatívneho rozpočtu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov.

3.  Starosta mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov je oprávnený najmä:

 1. schvaľovať harmonogram realizácie participatívneho rozpočtu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov pre príslušný ročník,
 2. vyhlasovať výzvy na predkladanie projektov do participatívneho rozpočtu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov.

4.  Miestny úrad mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov (ďalej len „MiU“) je

     oprávnený najmä:

 1. organizovať, koordinovať a realizovať vecne všetky fázy participatívneho rozpočtu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov,
 2. kontrolovať všetky formálne a obsahové náležitosti projektov, ako aj ich realizovateľnosť,
 3. komunikovať s predkladateľmi vo veci ich doplnení a upresnení,
 4. zabezpečovať  realizáciu úspešných projektov v spolupráci s ich predkladateľmi,
 5. pripraviť verejnú diskusiu predkladateľov projektov zúčastňujúcich sa na súťaži,
 6. prijímať podnety a pripomienky obyvateľov v súvislosti s celým procesom participatívneho rozpočtovania,
 7. pripraviť hodnotiacu správu o realizácii participatívneho rozpočtu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov,
 8. zabezpečovať všetky operatívne úlohy spojené s jednotlivými fázami participatívneho rozpočtovania.

Článok 3

Proces participatívneho rozpočtovania

1. Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov v rámci každého ročníka participatívneho rozpočtu zrealizuje projekty, ktoré získali v hlasovaní najvyšší počet hlasov v zostupnom poradí,  až do vyčerpania celkového objemu finančných prostriedkov schváleného participatívneho rozpočtu.

2. Súhrnná hodnota všetkých projektov predstavuje 24 000 eur. Výška rozpočtu jedného projektu môže byť maximálne 1/3 zo sumy uvedenej v predchádzajúcej vete. Nevyčerpané finančné prostriedky v rámci jedného ročníka participatívneho rozpočtu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov sú neprenosné do ďalších ročníkov.

3. Predkladateľom projektu môže byť obyvateľ mestskej časti Košice Dargovských hrdinov (ďalej len „obyvateľ MČ“) starší ako 18 rokov alebo občianske združenie ako oprávnené subjekty. O projektoch rozhoduje hlasovaním obyvateľ mestskej časti starší ako 18 rokov.

4.  Hodnotené a relevantné súťažné projekty musia spĺňať nasledovné podmienky:

 1. projekt bude realizovaný v katastrálnom území mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov, na pozemkoch v jej vlastníctve alebo na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice evidovaných v katastrálnom území mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov (za splnení podmienok stanovených mestom Košice),
 2. projekt bude mať verejnoprospešný charakter, tzn. bude k dispozícii všetkým obyvateľom mestskej časti a jeho užívanie nebude diskriminovať alebo vylučovať žiadnych jednotlivcov alebo skupiny obyvateľstva,
 3. projekt bude navrhnutý tak, aby bol technicky realizovateľný a uskutočniteľný v nasledujúcom kalendárnom roku po roku, v ktorom sa o projekte hlasovalo,
 4. realizácia projektu nebude podliehať povoleniu v rámci stavebného konania,
 5. realizácia projektu a jeho užívanie nesmie navrhovateľovi projektu prinášať finančný prospech,
 6. projekt nebol mestskou časťou Košice-Dargovských hrdinov podporený iným spôsobom.

5. V jednom ročníku participatívneho rozpočtu môže oprávnený subjekt podať do súťaže iba jeden projekt.

6. Projekt musí byť predložený MiU v stanovenom termíne prostredníctvom elektronického formulára na webovom sídle www.kosice-dh.sk, zaslaním na e-mailovú adresu projekt@kosice-dh.sk alebo formulára vo  forme dokumentu  dostupného  pre oprávnené subjekty  na  MiU (príloha – Formulár na predkladanie návrhu). Súčasťou projektu bude aj samostatne vyplnené tlačivo vyjadrujúce súhlas so spracovaním osobných údajov.

Článok 4

Fázy participatívneho rozpočtovania

1. Proces participatívneho rozpočtovania v mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov tvorí:

 1. prípravná fáza,
 2. rozhodovacia fáza,
 3. realizačná fáza,
 4. evalvačná fáza.

2. Prípravná fáza zahŕňa najmä:

 1. zverejnenie  výzvy na predkladanie návrhov projektov vrátane termínu na ich predloženie,
 2. spoluprácu a koordináciu činností príslušných oddelení, zodpovedných za  kontrolu a vyhodnotenie všetkých náležitosti súvisiacich a realizovateľnosťou projektov podaných oprávnenými subjektmi,
 3. komunikáciu zainteresovaných pre prípad doplnenia a spresnenia návrhov projektov,
 4. vyhodnotenie oprávnenosti a opodstatnenosti jednotlivých rozpočtových položiek uvedených v návrhu projektu,
 5. sumarizáciu návrhov projektov postupujúcich do hlasovania a organizáciu verejnej diskusie za účelom prezentácie projektov (termín a miesto konania diskusie oznámi mestská časť Košice-Dargovských hrdinov na svojich informačných kanáloch).

3. Rozhodovacia fáza zahŕňa najmä:

 1. zabezpečenie zverejnenia návrhov projektov na webovom sídle MiU v dostatočnom časovom predstihu,
 2.  zverejnenie dátumu spustenia hlasovania v zmysle harmonogramu participatívneho rozpočtu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov schváleného na príslušný ročník,
 3. hlasovanie na webovom sídle www.kosice-dh.sk,
 4. hlasovanie a výber realizovateľných projektov za asistencie  zamestnancov MiU (určení menovacím dekrétom starostom mestskej časti) v zmysle čl. 4 ods. 1 predmetných Zásad,
 5. zverejnenie výsledkov hlasovania na svojich informačných kanáloch.

4. Realizačná fáza zahŕňa najmä:

 1. fyzickú realizáciu schválených projektov s najvyšším počtom hlasov k okamihu skončenia hlasovania,
 2. financovanie a spoluprácu s oprávnenými subjektmi víťazných projektov na základe rozpočtu

5. Evalvačná fáza:

 1. Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov na svojich informačných kanáloch zverejní hodnotenie, ako sumarizáciu dôležitých informácií o príprave, hlasovaní a realizácii príslušného ročníka participatívneho rozpočtu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov,
 2. MiU spracuje informáciu z hodnotenia vo forme materiálu na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov (hodnotiaca správa o realizácii participatívneho rozpočtu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov), 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Zásady participatívneho rozpočtovania mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov boli schválené 20. 9. 2022 uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov č. 10. Zásady participatívneho rozpočtovania mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia a účinnosť nadobúdajú dňom podpísania uznesenia o jeho schválení starostom mestskej časti.
 2. Každú zmena a  doplnenie Zásad schvaľuje Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov.
 3. Tieto Zásady nadobudli účinnosť 26. 9. 2022.

                                                                                         .........................................................

                                                                                          Mgr. Jozef Andrejčák

                                                                                                                          starosta

Príloha - Formulár na predkladanie návrhu

časť A - PROJEKT

Názov projektu

Opis projektu –  charakteristika, cieľ, lokalita

Rozpočet projektu

časť B – NAVRHOVATEĽ

Meno a priezvisko/ názov obč. združenia

Adresa

E-mail

Telefónne číslo