Participatívne rozpočtovanie - zásady

Zásady participatívneho rozpočtovania mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov

(1. zmena, zrealizovaná po prijatí uznesenia MiZ č. 39/2023 zo dňa 28. 6. 2023, 2. zmena zrealizovaná po prijatí uznesenia MiZ č. 49/2023 zo dňa 20.9.2023).

Košice dňa 20. 9. 2023

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet, rozsah a pôsobnosť zásad participatívneho rozpočtovania

 1. Zásady participatívneho rozpočtovania mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov (ďalej len „zásady“) upravujú podmienky a postup pri aplikovaní participatívneho rozpočtovania v podmienkach mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov.
 1. Zásady vymedzujú postavenie a kompetencie subjektov participatívneho rozpočtovania ako aj pôsobnosť orgánov samosprávy v procese participatívneho rozpočtovania. Medzi subjekty zaraďujeme najmä obyvateľov mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov (ďalej len „obyvatelia mestskej časti“), občianske združenia, orgány mestskej časti a miestny úrad mestskej časti.
 1. Účelom zásad je úprava:
  1. práv a povinností orgánov mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov pri nakladaní a hospodárení s finančnými prostriedkami v rámci participatívneho rozpočtovania,
  2. rozhodovacích procesov a definovanie podstatných atribútov projektu participatívneho rozpočtu v podmienkach mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov,
  3. obsahovej zložky realizačného návrhu projektu, ktorý prináša do rozvoja mestskej časti pridanú hodnotu, predloženého obyvateľom mestskej časti, prípadne skupinou obyvateľov mestskej časti a spĺňajúceho kritéria stanovené týmito zásadami.

Článok 2 Subjekty

 1. Obyvatelia mestskej časti a občianske združenia sú oprávnení najmä:
  1. predkladať svoje projekty mestskej časti a uchádzať sa o podporu v hlasovaní,
  2. zúčastňovať sa na verejných diskusiách organizovaných mestskou časťou,
  3. hlasovať o projektoch zapojených do súťaže o realizáciu projektov,
  4. realizovať víťazné projekty v spolupráci s mestskou časťou,
  5. hodnotiť    celý    proces    participatívneho    rozpočtovania    zasielaním     názorov    a pripomienok.

 1. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov je oprávnené najmä:
  1. schvaľovať zásady a ich zmeny,
  2. schvaľovať objem   finančných   prostriedkov   určených   na   realizáciu   projektov v programovom rozpočte mestskej časti na príslušný rozpočtový rok,
  3. brať na vedomie hodnotiacu správu o realizácii participatívneho rozpočtu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov po skončení každého ročníka participatívneho rozpočtu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov,
  4. vstupovať prostredníctvom dopytov a interpelácií do všetkých fáz procesu realizácie participatívneho rozpočtu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov.
 1. Starosta mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov je oprávnený najmä:
  1. schvaľovať harmonogram realizácie participatívneho rozpočtu mestskej časti Košice- Dargovských hrdinov pre príslušný ročník,
  2. vyhlasovať výzvy na predkladanie projektov do participatívneho rozpočtu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov.
 1. Miestny úrad mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov (ďalej len „MiU“) je oprávnený najmä:
  1. organizovať, koordinovať a realizovať vecne všetky fázy participatívneho rozpočtu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov,
  2. kontrolovať    všetky    formálne    a    obsahové    náležitosti    projektov,    ako    aj    ich realizovateľnosť,
  3. komunikovať s predkladateľmi vo veci ich doplnení a upresnení,
  4. zabezpečovať realizáciu úspešných projektov v spolupráci s ich predkladateľmi,
  5. pripraviť verejnú diskusiu predkladateľov projektov zúčastňujúcich sa na súťaži,
  6. prijímať podnety a pripomienky obyvateľov v súvislosti s celým procesom participatívneho rozpočtovania,
  7. pripraviť hodnotiacu správu o realizácii participatívneho rozpočtu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov,
  8. zabezpečovať všetky operatívne úlohy spojené s jednotlivými fázami participatívneho rozpočtovania.

Článok 3

Proces participatívneho rozpočtovania

 1. Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov v rámci každého ročníka participatívneho rozpočtu zrealizuje projekty, ktoré získali v hlasovaní najvyšší počet hlasov v zostupnom poradí, až do vyčerpania celkového objemu finančných prostriedkov schváleného participatívneho rozpočtu.
 2. Súhrnná hodnota všetkých projektov predstavuje 15 000 eur. Výška rozpočtu jedného projektu môže byť maximálne 1/3 zo sumy uvedenej v predchádzajúcej vete. Nevyčerpané finančné prostriedky v rámci jedného ročníka participatívneho rozpočtu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov sú neprenosné do ďalších ročníkov. Finančné prostriedky v rámci schváleného projektu musia byť vyčerpané v príslušnom rozpočtovom roku.
 1. Predkladateľom projektu môže byť obyvateľ mestskej časti Košice Dargovských hrdinov (ďalej len „obyvateľ MČ“) starší ako 18 rokov alebo občianske združenie ako oprávnené subjekty. O projektoch rozhoduje hlasovaním obyvateľ mestskej časti starší ako 18 rokov.
 2. Hodnotené a relevantné súťažné projekty musia spĺňať nasledovné podmienky:
 1. plánovaný projekt musí, v rámci svojej realizácie, svojou obsahovou podstatou naplniť podmienku vlastnej udržateľnosti, čo znamená, že očakávané výsledky navrhovaných aktivít projektu prispejú aj po jeho skončení k udržateľnosti jeho výsledkov a budúcej zmysluplnosti pre celú komunitu po dobu najmenej piatich rokov,
 2. projekt bude realizovaný v katastrálnom území mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov, na pozemkoch v jej vlastníctve alebo na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice evidovaných v katastrálnom území mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov (za splnenia podmienok stanovených mestom Košice),
 3. projekt bude mať verejnoprospešný charakter, tzn. bude k dispozícii všetkým obyvateľom mestskej časti a jeho užívanie nebude diskriminovať alebo vylučovať žiadnych jednotlivcov alebo skupiny obyvateľstva,
 4. projekt bude navrhnutý tak, aby bol technicky realizovateľný a uskutočniteľný v nasledujúcom kalendárnom roku po roku, v ktorom sa o projekte hlasovalo,
 5. realizácia projektu nebude podliehať povoleniu v rámci stavebného konania,
 6. realizácia projektu a jeho užívanie nesmie navrhovateľovi projektu prinášať finančný prospech,
 7. projekt nebol mestskou časťou Košice-Dargovských hrdinov podporený iným spôsobom.
 1. V jednom ročníku participatívneho rozpočtu môže oprávnený subjekt podať do súťaže iba jeden projekt.
 2. Projekt musí byť predložený MiU v stanovenom termíne prostredníctvom elektronického formulára na webovom sídle www.kosice-dh.sk, zaslaním na e-mailovú adresu projekt@kosice-dh.sk alebo formulára vo forme dokumentu dostupného pre oprávnené subjekty na MiU (príloha č. 1 – Formulár na predkladanie návrhu). Súčasťou projektu bude aj samostatne vyplnené tlačivo vyjadrujúce súhlas so spracovaním osobných údajov.

Článok 4

Fázy participatívneho rozpočtovania

 1. Proces participatívneho rozpočtovania v mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov tvorí:
  1. prípravná fáza,
  2. rozhodovacia fáza,
  3. realizačná fáza,
  4. evalvačná fáza.

 1. Prípravná fáza zahŕňa najmä:
 1. zverejnenie výzvy na predkladanie návrhov projektov vrátane termínu na ich predloženie,
 2. spoluprácu a koordináciu činností príslušných oddelení, zodpovedných za kontrolu a vyhodnotenie všetkých náležitosti súvisiacich a realizovateľnosťou projektov podaných oprávnenými subjektmi, komunikáciu zainteresovaných pre prípad doplnenia a spresnenia návrhov projektov,
 3. prezentovanie   projektov    pred    zodpovednými    zamestnancami    miestneho    úradu a verejnosťou,
 4. vyhodnotenie oprávnenosti a opodstatnenosti jednotlivých rozpočtových položiek uvedených v návrhu projektu,
 5. výber realizovateľných projektov za asistencie spravidla troch zamestnancov MiU (určení menovacím dekrétom starostom mestskej časti) a dvoch interne spomedzi seba zvolených členov komisie na ochranu verejného poriadku, životného prostredia a výstavby (voľba potvrdená menovacím dekrétom starostom mestskej časti) v zmysle čl. 3 bod 1 predmetných Zásad,
 6. sumarizáciu návrhov projektov postupujúcich do hlasovania a organizáciu verejnej diskusie za účelom prezentácie projektov (termín a miesto konania diskusie oznámi mestská časť Košice-Dargovských hrdinov na svojich informačných kanáloch).
 1. Rozhodovacia fáza zahŕňa najmä:
 1. zabezpečenie zverejnenia návrhov projektov na webovom sídle MiU v dostatočnom časovom predstihu,
 2. zverejnenie dátumu spustenia hlasovania v zmysle harmonogramu participatívneho rozpočtu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov schváleného na príslušný ročník,
 3. hlasovanie prostredníctvom elektronického formulára zverejneného na webovom sídle www.kosice-dh.sk,
 4. priebežné zverejnenie výsledkov hlasovania na informačných kanáloch mestskej časti,
 5. hlasovanie za jednotlivé projekty bez možnosti účasti zamestnancov miestneho úradu.
 1. Realizačná fáza zahŕňa najmä:
  1. fyzickú realizáciu schválených projektov s najvyšším počtom hlasov k okamihu skončenia hlasovania,
  2. financovanie a spoluprácu s oprávnenými subjektmi víťazných projektov na základe rozpočtu,
  3. označenie schválených projektov formou osadenia propagačnej trvalo vysvetľujúcej tabule na mieste realizácie projektu príp. plagátu (formát A4 príp. po dohode s mestskou časťou aj iného formátu) s uvedením loga mestskej časti Košice Dargovských hrdinov, názvu projektu a nasledovnej informácie: „Projekt je financovaný z participatívneho rozpočtu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov“. Pre tento účel slúži vzor, ktorý je prílohou č. 2  k týmto Zásadám.
 1. Evalvačná fáza:
  1. Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov na svojich informačných kanáloch zverejní hodnotenie, ako sumarizáciu dôležitých informácií o príprave, hlasovaní a realizácii príslušného ročníka participatívneho rozpočtu mestskej časti Košice- Dargovských hrdinov,
  2. MiU spracuje informáciu z hodnotenia vo forme materiálu na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov najneskôr do 30. 6. nasledujúceho roka po roku realizácie projektu (hodnotiaca správa o realizácii participatívneho rozpočtu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov).

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Zásady participatívneho rozpočtovania mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov boli schválené 20. 9. 2022 uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice Dargovských hrdinov č. 10. Zásady participatívneho rozpočtovania mestskej časti Košice Dargovských hrdinov nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia a účinnosť nadobúdajú dňom podpísania uznesenia o jeho schválení starostom mestskej časti.
 2. Každú zmena a  doplnenie Zásad schvaľuje Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice Dargovských hrdinov.
 3. Tieto Zásady nadobudli účinnosť dňa  26. 9. 2022.
 4. Zmeny a doplnenia týchto Zásad boli schválené na zasadnutí MiZ Košice-Dargovských hrdinov dňa 28. 6. 2023, uznesením č. 39/2023. Účinnosť nadobúdajú dňom podpísania uznesenia o jeho schválení starostom mestskej časti.
 5. Zmeny a  doplnenia týchto Zásad boli schválené na zasadnutí MiZ Košice-Dargovských hrdinov dňa 20. 9. 2023, uznesením č. 49/2023. Účinnosť nadobúdajú dňom podpísania uznesenia o jeho schválení starostom mestskej časti.
 6. Zmeny a doplnenia uvedené v predchádzajúcom bode nadobúdajú účinnosť dňa 26. 9. 2023.

.........................................................

   PhDr. Dominik Babušík v. r.

                 starosta

Príloha č. 1 - Formulár na predkladanie návrhu

časť A - PROJEKT

Názov projektu

Opis projektu – charakteristika, cieľ, lokalita, udržateľnosť

Rozpočet projektu

časť B – NAVRHOVATEĽ

Meno a priezvisko/ názov obč. združenia

Adresa

E-mail

Telefónne číslo