Štátny fond rozvoja bývania

ŠTATNY FOND ROZVOJA BÝVANIA

Oddelenie ŽPV a PČ na Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov vykonáva v zmysle zákona NR SR č.607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení jeho noviel, ako prenesený výkon štátnej správy posudzovanie žiadosti o podporu z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania v jeho platnom znení ( ďalej len „ ŠFRB “ ). Predmetom činnosti oddelenia ŽPV a PČ na tomto úseku je vykonávanie kompetencií na území okresu Košice III , t. j. pre mestské časti :

 • Košice – Dargovských hrdinov
 • Košice – Košická nová ves

Informácie

 • Na čo môžu byť poskytnuté financie?
  • Zateplenie bytového (BD) alebo rodinného domu (RD)
  • Odstránenie systémovej poruchy BD
  • Modernizácia alebo rekonštrukcia spoločných častí a spoločných zariadení BD
   • výmena alebo modernizácia výťahu
   • výmena spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody, vzduchotechniky a tepla
   • stavebná úprava spoločných častí a zariadení BD, ktorou sa umožní prístup do bytov v BD pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu
   • iná modernizácia

ŠFRB financuje aj obnoviteľné zdroje energie.

 • Kto môže požiadať o podporu?
  • Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov
  • Vlastníci bytov a nebytových priestorov v BD zastúpení správcom
  • Iná právnická osoba
  • Obec, mestská časť, samosprávny kraj
  • Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby na zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu
  • Fyzická osoba
 • Akú výšku podpory môžeme očakávať?

Do 100% z obstarávacej ceny stavby alebo podľa maximálneho limitu pre jednotlivé typy obnovy (viď tabuľka)

 • Aká je lehota splatnosti úveru?

Max. 20 rokov

 • Aký úrok môžeme očakávať?
  • 0 % – 2 % v závislosti od kombinácie a počtu účelov
  • pevná úroková sadzba počas celej lehoty splatnosti
 • Aké je priradenie úrokových sadzieb podľa jednotlivých účelov?

 • Ako si vypočítame výšku úrokovej sadzby?
  • Ak sa na jednej stavbe budú súčasne realizovať 2 typy obnovy, určí sa pre poskytnutý úver spoločná úroková sadzba vo výške nižšej z hodnôt úrokových sadzieb určených pre realizované typy obnovy.
  • Ak sa na uvedenej stavbe budú súčasne realizovať 3 a viac typov obnovy, určí sa pre poskytnutý úver spoločná úroková sadzba vo výške rozdielu medzi najnižšou z hodnôt pre realizované typy obnovy a 0,5 %. Ak jedným z účelov bude výmena spoločných rozvodov, výmena alebo modernizácia výťahov alebo zateplenie v energetickej triede pre ultranízkoenergetické budovy, výsledná úroková sadzba bude 0%.
 • Aký je termín podania žiadosti?

15. 1. – 30. 9. príslušného kalendárneho roka.

 • Aký je postup pri podaní žiadosti o podporu?
  • Žiadateľ predkladá žiadosť v listinnej podobe ŠFRB prostredníctvom mestského úradu (MÚ) v sídle okresu podľa miesta stavby.
  • Žiadosť je po po overení dokumentov na MÚ do 10 pracovných dní zaregistrovaná do systému elektronického príjmu žiadostí a automaticky je vygenerované poradové číslo žiadosti v celkovom poradovníku ŠFRB.
  • Kompletná žiadosť je odoslaná na ŠFRB, ktorý žiadosť posúdi a oznámi žiadateľovi možnosť poskytnutia podpory v zákonných lehotách.
 • Aká je legislatíva?
  • Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov.
  • Vyhláška č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov.

Mladomanželská pôžička

Financovanie obstarania bytu a rodinného domu pre mladomanželov

Informácie

 • Kto môže požiadať o podporu?
  • Manželia, ktorých vek v deň podania žiadosti nepresiahne 35 rokov (podmienku veku musí spĺňať každý z manželov), ak uzavreli manželstvo najviac 36 mesiacov pred podaním žiadosti.
 • Na aký účel môžu byť poskytnuté financie?
  • Výstavba bytu v bytovom dome, rodinnom dome, polyfunkčnom dome
  • Kúpa bytu v bytovom dome, polyfunkčnom dome (do 3 rokov od kolaudácie)
  • Kúpa staršieho bytu v bytovom dome, polyfunkčnom dome, rodinnom dome (staršieho ako 3 roky od kolaudácie)
  • Stavebná úprava bytu v bytovom dome, rodinnom dome pre byty, ktoré boli dané do užívania aspoň desať rokov pred podaním žiadosti
 • Na čo môžu byť poskytnuté financie pri stavebnej úprave bytu?
  • na úhradu nákladov na rekonštrukciu bytu, súčasťou ktorých môže byť výmena rozvodov v byte, výmena bytového jadra, zariaďovacie predmety v kúpeľni, výmena okien, úprava stien, podláh, zabudovaná kuchynská linka vrátane zabudovaných spotrebičov a iné stavebné výrobky a zariadenia, ktoré sú pevne zabudované do stavby a zabezpečujú základnú funkciu bývania
 • Aká môže byť podlahová plocha bytu, ktorý chceme kúpiť, stavať?

Podlahová plocha bytu v bytovom dome alebo polyfunkčnom dome

 • nemôže prevýšiť 80 m2. Je súčtom plochy obytných miestností, príslušenstva bytu a plochy balkónov a terás.

Podlahová plocha bytu v rodinnom dome

 • nesmie prevýšiť 120 m2 a viac ako polovica z tejto podlahovej plochy je určená na bývanie. Do podlahovej plochy sa nezapočítava podlahová plocha balkónu, lodžie a terasy. Ak je súčasťou rodinného domu garáž, do podlahovej plochy sa nezapočítava podlahová plocha tohto priestoru do 25 m2.

Podlahová plocha bytu pri účele stavebná úprava bytu sa nesleduje.

 • Aký príjem môže mať žiadateľ – mladomanželia?
  • Maximálny príjem:

Celkový čistý príjem žiadateľa a osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne (manžel, manželka, prípadne dieťa)  za predchádzajúci kalendárny rok nesmie prevýšiť 5-násobok životného minima na jeho domácnosť.

 • Minimálny príjem:

Priemerný mesačný čistý príjem domácnosti za predchádzajúci kalendárny štvrťrok  ̶  1,3 násobok životného minima domácnosti  ̶   záväzky  ≥ výška mesačnej splátky požadovaného úveru.

 • Životné minimum platné od 1.7.2023:

Životné min. pre dvojčlennú domácnosť (dve plnoleté osoby)                    456,45 €

 • Akým spôsobom bude úver zabezpečený?

Nehnuteľnosťou – hodnota zakladanej nehnuteľnosti musí dosiahnuť minimálne 1,3 násobok požadovaného úveru.

 • Aká je výška poskytovanej podpory a za akých podmienok?

a)   Výstavba bytu (v bytovom dome, rodinnom dome, polyfunkčnom dome)

Podpora sa poskytuje vo forme úveru vo výške 75 % obstarávacej ceny, najviac 75 000,- € na byt vo výške

 • časť úveru do 15 000,- € sa poskytne najdlhšie na 15 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 1 %
 • časť úveru nad 15 000,- € sa poskytne najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 2 %

b)   Kúpa bytu do troch rokov od kolaudácie (v bytovom dome, polyfunkčnom dome)

Podpora sa poskytuje vo forme úveru vo výške 75 % obstarávacej ceny, najviac 75 000,- € na byt vo výške

 • časť úveru do 15 000,- € sa poskytne najdlhšie na 15 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 1 %
 • časť úveru nad 15 000,- € sa poskytne najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 2 %

c)   Kúpa bytu, ktorý je starší ako tri roky od kolaudácie (v bytovom dome, polyfunkčnom dome, rodinnom dome)

Podpora sa poskytuje vo forme úveru vo výške 75 % obstarávacej ceny, najviac 50 000,- € na byt vo výške

 • časť úveru do 15 000,- € sa poskytne najdlhšie na 15 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 1 %
 • časť úveru nad 15 000,- € sa poskytne najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 2 %

d)   Stavebná úprava bytu (v bytovom dome, rodinnom dome)

Podpora sa poskytuje vo forme úveru vo výške 100 % obstarávacej ceny, najviac 30 000,- € na byt vo výške

 • časť úveru do 15 000,- € sa poskytne najdlhšie na 15 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 1 %
 • časť úveru nad 15 000,- € sa poskytne najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 2 %
 • Aké ďalšie úľavy ponúka ŠFRB pri poskytnutí úveru?

Mladomanželom, ktorým bola poskytnutá podpora, je možné počas trvania zmluvného vzťahu na základe požiadania odpustiť pri narodení dieťaťa 2000,- €. V prípade, že bol úver poskytnutý na obstaranie staršieho bytu ako tri roky alebo na stavebnú úpravu bytu suma odpustenej časti úveru nesmie presiahnuť 6 000 €.

 • Aký je termín podania žiadosti?

15.1.2020 – 30.9.2020 – pre účel stavebná úprava bytu
1.4.2020 – 31.10.2020 – pre účel výstavba bytu, kúpa bytu

 • Aký je postup pri podaní žiadosti o podporu?

Žiadateľ predkladá žiadosť v listinnej podobe ŠFRB prostredníctvom mestského úradu v sídle okresu podľa miesta stavby.
Pracovník MÚ zaregistruje žiadosť do systému elektronického príjmu žiadostí a do 10 dní žiadosť overí a kompletnú žiadosť odošle na ŠFRB. ŠFRB žiadosť posúdi a oznámi žiadateľovi možnosť poskytnutia podpory v zákonných lehotách.

 • Aký je spôsob čerpania úveru pri stavebnej úprave?

Čerpanie úverových prostriedkov v prípade priznania podpory bude možné nasledovným spôsobom:
30 % pri otvorení čerpacieho účtu bez dokladovania, pričom faktúry budú vydokladované do 6 mesiacov od otvorenia účtu.
Po vydokladovaní môže žiadateľ čerpať zvyšných 70 % na základe doložených faktúr.
Faktúry môžu byť datované najskôr ku dňu rozhodnutia o schválení žiadosti.
Konkrétne podmienky čerpania budú uvedené v úverovej zmluve.

Bývajte vo svojom

Financovanie obstarania bytu a rodinného domu pre fyzické osoby

Informácie

 • Kto môže požiadať o podporu?
  • Manželia 35 – manželia, ktorých vek v deň podania žiadosti nepresiahne 35 rokov, podmienku veku musí spĺňať každý z manželov
  • Manželia s dieťaťom – manželia s maloletým dieťaťom vo veku najviac 3 roky alebo s osvojeným maloletým dieťaťom vo veku najviac 5 rokov (nemusia plniť podmienku veku do 35 rokov)
  • Odchovanec 35 – odchovanec, ktorý v deň podania žiadosti nepresiahne vek 35 rokov, v prípade manželov – odchovancov podmienku musí spĺňať každý z manželov
  • Odchovanec s dieťaťom – odchovanec s maloletým dieťaťom vo veku najviac 3 roky alebo s osvojeným maloletým dieťaťom vo veku najviac 5 rokov (nemusí  plniť podmienku veku do 35 rokov)
  • ŤZP – člen domácnosti, ktorej členom je aj fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím a žije v spoločnej domácnosti so žiadateľom aspoň jeden rok (nemusí plniť podmienku veku do 35 rokov), alebo fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitého predpisu
  • Osamelý rodič – osamelý rodič s nezaopatreným dieťaťom vo veku najviac 15 rokov alebo osamelá fyzická osoba, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, ak sa osobne stará o dieťa vo veku najviac 15 rokov
  • a zároveň platí: Vek žiadateľa + lehota splatnosti úveru ≤ 65
 • Koľko financií dostanem a za akých podmienok?

Podpora sa poskytuje vo forme úveru: 

 • Manželia, osamelý rodič: maximálne 75 % z obstarávacej ceny stavby, najviac 75 000 €
 • Odchovanec, ŤZP: do 100 % z obstarávacej ceny stavby, najviac 80 000 €

Lehota splatnosti úveru:

 • Manželia, osamelý rodič: maximálne 20 rokov
 • Odchovanec, ŤZP: maximálne 40 rokov

Úrok: 

 • Manželia, osamelý rodič: 2 %
 • Odchovanec, ŤZP: 1%

Maximálna podlahová plocha bytu:

 • V bytovom dome 80 m2 vrátane plochy balkónov a lodžií
 • V rodinnom dome 120 m2 bez plochy balkónov, lodžií, terás, garáže v dome do 25 m2

Kupovaný byt: 

Maximálne 3 roky od kolaudácie, kúpa od stavebníka uvedeného v kolaudačnom rozhodnutí (neplatí pre odchovanca a ŤZP, ktorí môžu kupovať aj starší byt).

 • Aký by som mal mať príjem a aké je životné minimum?
  • Maximálny príjem:

Celkový čistý príjem žiadateľa a osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne (manžel, manželka, prípadne dieťa)  za predchádzajúci kalendárny rok nesmie prevýšiť 5-násobok životného minima na jeho domácnosť.

 • Minimálny príjem:

Priemerný mesačný čistý príjem domácnosti za predchádzajúci kalendárny štvrťrok  ̶  1,3 násobok životného minima domácnosti   ̶   záväzky  ≥ výška mesačnej splátky požadovaného úveru.

 • Životné minimum platné od 1.7.2023:

Životné min. pre dvojčlennú domácnosť (dve plnoleté osoby)                    456,45 €

 • Ako a čím môžem ručiť?

Výhradne nehnuteľnosťou: Hodnota nehnuteľnosti ≥ 1,3 násobok požadovaného úveru, pre odchovanca a ŤZP ≥ 1,0 násobok požadovaného úveru.

Po skolaudovaní financovanej nehnuteľnosti sa úver zabezpečuje touto nehnuteľnosťou.

 • Môžem získať nejaký bonus?

ŠFRB môže na základe požiadania odpustiť 2000 € z úveru, ak sa žiadateľovi narodí dieťa a dožije sa aspoň 1 roku veku, alebo v prípade, že si ho osvojí a žije s ním v spoločnej domácnosti aspoň 1 rok.

 • Aký je termín podania žiadosti?

1. 4. – 31. 10. príslušného kalendárneho roka.

 • Aký je postup pri podaní žiadosti o podporu?
  • Žiadateľ predkladá žiadosť v listinnej podobe ŠFRB prostredníctvom mestského úradu v sídle okresu podľa miesta stavby.
  • Pracovník MÚ zaregistruje žiadosť do systému elektronického príjmu žiadostí a do 10 dní žiadosť overí a kompletnú žiadosť odošle na ŠFRB.
  • ŠFRB žiadosť posúdi a oznámi žiadateľovi možnosť poskytnutia podpory v zákonných lehotách.
 • Aká je legislatíva?
  • Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov.
  • Vyhláška č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov

Pre bližšie informácie  : https://www.sfrb.sk/