Oznámenie o vyhlásení výberového konania

 13.04.2023

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie uvoľneného miesta „samostatný odborný referent podnikateľskej činnosti“ u zamestnávateľa: Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov, Povstania českého ľudu 1, Košice. Predpokladaný termín nástupu je 2. máj 2023.

1. Kvalifikačný predpoklad:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa.

2. Iné predpoklady:

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • bezúhonnosť.

3. Iné kritériá a požiadavky:

 • orientácia v právnych predpisoch v oblasti štátnej správy a samosprávy,
 • najmenej päť rokov praxe, po ukončení vysokoškolského vzdelania II. stupňa,
 • výhodou sú predchádzajúce skúsenosti v oblasti samosprávy,
 • výborné organizačné a komunikačné schopnosti, samostatnosť, zodpovednosť, odolnosť voči stresu,
 • ovládanie PC na používateľskej úrovni,
 • vodičské oprávnenie skupiny B.

4. Zoznam požadovaných dokladov:

 • úradne osvedčená fotokópia dokladu o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • profesijný životopis v štruktúrovanej forme s uvedením e-mailovej adresy a telefonického kontaktu,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov.

Výberové konanie sa uskutoční pohovorom pred výberovou komisiou. Uzávierka prijímania žiadostí je 20. apríl 2023 (štvrtok) o 14.00 h. V uvedenom termíne musia byť žiadosť a ostatné požadované doklady doručené na adresu Miestneho úradu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov. Na oneskorene doručené žiadosti o účasť vo výberovom konaní sa nebude prihliadať.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné podať v zalepenej obálke označenej heslom „VÝBEROVÉ KONANIE, REFERENT PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI–NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov, Povstania českého ľudu 1, Košice 040 22 alebo doručiť osobne v zalepenej obálke označenej heslom „VÝBEROVÉ KONANIE, REFERENT PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI–NEOTVÁRAŤ“ do podateľne miestneho úradu (Povstania českého ľudu 1).

Výberové konanie sa uskutoční 26. apríla 2023 (streda) od 9.00 h v zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov, Povstania českého ľudu 1. Vybraní uchádzači budú e-mailom pozvaní na výberové konanie.

Platové podmienky: platová trieda č. 6 podľa katalógu pracovných činností v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov  pri výkone vo verejnom záujme v platnom znení.