Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Detské dopravné ihrisko od 10. augusta v plnej prevádzke

 04.08.2020

Od pondelka 10. augusta bude v plnej prevádzke zrekonštruované detské dopravné ihrisko v lokalite medzi Zupkovou a Krosnianskou ulicou. Počas práve prebiehajúceho týždňa bude ihrisko v stredu 5. augusta a vo štvrtok 6. augusta uzatvorené, budú na ňom prebiehať záverečné dokončovacie práce: osadenie lavičiek, dopĺňanie dopravného značenia, odovzdávanie kompletnej svetelnej signalizácie do užívania, montáž oplotenia a informačných tabulí, realizovať sa budú aj terénne úpravy. Následne sa spustí aj prenájom šliapacích kár, ktoré bude zabezpečovať Občianske združenie Zábavisko. Slávnostné otvorenie ihriska sa uskutoční začiatkom septembra.

Detské dopravné ihrisko (DDI) je objekt určený na voľnočasové aktivity detí, praktickú dopravnú výchovu detí i záujmovú činnosť škôl a školských zariadení. Prevádzkovateľom, resp. správcom DDI je mestská časť Košice-Dargovských hrdinov. Financovanie tohto projektu bolo zabezpečené z rozpočtu mestskej časti a z dotácie mesta Košice. Pravidlá a zásady prevádzky, údržby a využívania DDI určuje prevádzkový poriadok.

Prevádzková doba DDI je nasledovná:

•    1. apríl – 31. máj: 9.00 – 20:00 h,
•    1. jún – 31. august: 9.00 – 20.30 h ,
•    1. september – 30. november: 9.00 – 19.00 h.

V čase mimo prevádzky je objekt uzavretý a užívateľom je vstup do objektu zakázaný. Uzavretie a otvorenie areálu i kontrolu dodržiavania prevádzkovej doby a prevádzkového poriadku vykonávajú mestská časť Košice-Dargovských hrdinov a Mestská polícia Košice. Otváranie areálu je v kompetencii mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov a Mestskej polície Košice. Zatváranie areálu zabezpečuje Mestská polícia Košice. Mimo prevádzkovej doby možno DDI využívať len s písomným súhlasom prevádzkovateľa. Objednávanie aktivít na DDI: m-urad@kosice-dh.sk.

PRÁVA A POVINNOSTI DOZORU NAD DEŤMI

Prevádzkovateľ, resp. správca nevykonáva dozor nad deťmi pri využívaní DDI a nezodpovedá za ich bezpečnosť. Vstup deťom na DDI do 12 rokov je povolený len v sprievode dospelej osoby. Za dozor nad deťmi a ich bezpečnosť pri využívaní detského ihriska sú zodpovední výlučne zákonní zástupcovia dieťaťa. Ak dieťa navštívi detské ihrisko v sprievode pedagóga, je zaň plne zodpovedný pedagóg. Užívateľ DDI vstupuje do priestoru detského ihriska na vlastné riziko a prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadný vznik úrazu.

NÁVŠTEVNÍCI DETSKÉHO DOPRAVNÉHO IHRISKA (DDI) SÚ POVINNÍ:

a) oboznámiť sa s prevádzkovým poriadkom DDI a dodržiavať ho počas pobytu na DDI,
b) oznámiť prevádzkovateľovi chyby, nedostatky a poškodenia DDI a jeho častí, ktoré zistí pri využívaní objektu,
c) oznámiť mestskej polícii porušenie prevádzkového poriadku inými osobami,
d) užívať DDI len na určený účel a v súlade s prevádzkovým poriadkom, len v prevádzkovej dobe a v rámci schváleného harmonogramu,
e) použitie DDI na iný účel alebo v inej dobe je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom prevádzkovateľa,
f) užívať DDI tak, aby nedochádzalo k jeho poškodeniu, udržiavať čistotu a poriadok.

NÁVŠTEVNÍKOM DETSKÉHO DOPRAVNÉHO IHRISKA (DDI) SA ZAKAZUJE:

  • fajčiť, konzumovať alkoholické nápoje a užívať omamné a psychotropné látky,
  • zakladať oheň, používať horľavé a výbušné látky, žieraviny, dráždivé a zdraviu škodlivé látky, ostré a inak nebezpečné predmety,
  • vodiť psov a iné zvieratá do areálu,
  • organizovať reklamné alebo propagačné akcie na DDI bez súhlasu a povolenia prevádzkovateľa,
  • poškodzovať, znečisťovať dopravné alebo svetelné zariadenia.

DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA ZÁCHRANNÝCH ZLOŽIEK

159 – MESTSKÁ POLÍCIA
112 – TIESŇOVÉ VOLANIE
150 – HASIČSKÁ A ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
155 – ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÍCKA SLUŽBA
158 – POLICAJNÝ ZBOR SR