Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Aké sú priority poslancov miestneho zastupiteľstva?

 29.01.2020

Dávame priestor na vyjadrenie poslednej skupine spomedzi 13 poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov. Aké sú ich priority počas volebného obdobia v rámci ich volebného obvodu a v rámci celej mestskej časti?


JÁN SEKÁČ
„Občania od nás očakávajú čisté priestranstvá bez psích exkrementov, čisté detské ihriská, v zime skorú a dostatočnú údržbu komunikácií a chodníkov, opravené chodníky, schodiská, nové parkovacie miesta. Úžitkovým motorovým vozidlám do 3,5 tony by pomohlo osobitné parkovisko. Dôležité je aj odpratať vraky z parkovísk a zjednosmerniť niektoré ulice, podporiť lokálnych výrobcov potravín a vybudovať bio-trhovisko, dostať do ulíc, pred školy a nákupné centrá viac policajtov a aktivačných pracovníkov, rozširovať kamerový systém. Rovnako dôležitá je aj podpora kultúrneho a športového diania na sídlisku a presťovanie sa miestneho úradu do nových priestorov s novou sobášnou sieňou. Prajem si viac spolupráce, ochoty počúvať jeden druhého a viac vzájomnej úcty medzi ľuďmi.“

DUŠANA SOBODOVÁ
„Svoje ciele v tomto volebnom období by som zhrnula do viacerých bodov. Ide o komunikáciu s obyvateľmi sídliska a pomoc pri riešení podnetov, podporu obnovy bytových domov prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania a dotácií na systémové poruchy. Dôležitá je rekonštrukcia dopravného ihriska, pôvodných detských ihrísk, rozvoj športovísk pri základných školách, podpora športových a kultúrnych podujatí, oprava schodísk, zábradlí, ciest, chodníkov, rozšírenie parkovacích plôch osadením zatrávňovacích tvárnic, vyznačenie parkovacích čiar, osadenie lavičiek, doplnenie uzamykateľných kontajnerovísk, vytvorenie nových svetelných bodov, revitalizácia zelene. Je mi cťou pôsobiť v radách základných škôl a zastávať pozíciu sobášiacej poslankyne.“

VLADISLAV STANKO
„Hlavnou prioritou môjho programu je zvýšiť bezpečnosť v meste a v našej mestskej časti so zameraním sa na lesopark a lokalitu Moňok potok. Mojou snahou je vytvárať kvalitný verejný priestor pre všetkých občanov. Z pozície poslanca mestského zastupiteľstva budem vždy zastupovať občanov mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov, s ktorými pravidelne komunikujem a riešim ich podnety. Som aktívny v komisiách vzdelávania, kultúry, športu, národnostných menšín, verejného poriadku, životného prostredia a výstavby, v radách škôl a ako kontrolný orgán v občianskom združení MRAK (Medical Rescue Association). Aj v roku 2020 budem pokračovať v sponzoringu a podpore charitatívnych projektov v rámci osláv 651. výročia mesta Košice, Behu pre chudobných neziskovej organizácie OÁZA,  Medzinárodného festivalu ohňostrojov, Slovenského dňa kroja, výročia generála Milana Rastislava Štefánika, 102. výročia vzniku Československa, ale tiež v podpore našich krajanov v zahraničí a slovenských národných slávností v Srbsku.“

EDUARD VALKOVSKÝ
„Tak ako v predchádzajúcom období budem aktívne prispievať k rozvoju našej mestskej časti v rámci finančných možností a kompetencií. Moja práca bude smerovať k aktivitám, ktoré budú zamerané na skvalitnenie a uľahčenie života občanov. Chcem vyzdvihnúť potrebu komunikácie medzi obyvateľmi našej mestskej časti a poslancami, aby investície mestskej časti efektívne reflektovali požiadavky občanov. Problémom súvisiacim s čistotou a poriadkom sú momentálne tiež kontajnery, preto chceme pokračovať v realizácii uzamykateľných kontajnerovísk. Investovať budeme aj do zlepšenia parkovania na sídlisku výstavbou nových parkovacích miest či do regulácie statickej dopravy zriadením zón zákazu státia vozidiel kategórie N1 s dĺžkou nad 4,9 m osadením trvalého dopravného značenia.“