Zákon Lex Ukrajina – pokyny vyplácania príspevkov za ubytovanie odídenca

 05.04.2022

Národná rada Slovenskej republiky schválila balík zákonov Lex Ukrajina. Jedným z opatrení je aj vyplácanie príspevkov za ubytovanie odídencov prostredníctvom obcí.

Oprávnené osoby na poskytnutie príspevku:

  • osoba, ktorá vlastní nehnuteľnosť slúžiacu na bývanie v územnom obvode obce,
  • právnické osoby, ktoré poskytujú ubytovanie v nebytovej budove slúžiacej na krátkodobé ubytovanie, pričom nesmú poskytovať ubytovanie na základe živnostenského oprávnenia,
  • obec, respektíve VÚC a ich príspevkové alebo rozpočtové organizácie (ak disponujú vhodnými priestormi).

Podmienky poskytnutia príspevku

Osoba, ktorá vlastní nehnuteľnosť slúžiacu na bývanie v územnom obvode obce a bezodplatne poskytne ubytovanie odídencovi na základe zmluvy o poskytnutí ubytovania.

Právnické osoby vlastniace alebo spravujúce nebytovú budovu slúžiacu na krátkodobé ubytovanie pred začatím ubytovania oznámia obci, v ktorej územnom obvode budova je, celkovú ubytovaciu kapacitu nebytovej budovy alebo počet obytných miestností, ktoré poskytujú bezodplatné ubytovanie odídencovi na základe zmluvy o poskytnutí ubytovania.

Štátny občan Ukrajiny sa musí preukázať dokladom o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „Odídenec“ alebo s označením „Dočasné útočisko“.

Oprávnená osoba a ďalšia oprávnená osoba (právnická osoba, obec, VÚC a ich príspevkové alebo rozpočtové organizácie) predloží obci zmluvu o ubytovaní, čestné vyhlásenie, ktoré je povinnou prílohou zmluvy o ubytovaní a výkaz, kópiu dokladu o tolerovanom pobyte.

Príspevok sa neposkytuje osobe, ktorá poberá iné príspevky – na podporu cestovného ruchu, azylové zariadenie alebo iné formy peňažného plnenia v súvislosti s ubytovaním.

Výška príspevku podľa nariadenia vlády:

  • 7 €/noc/odídenec starší ako 15 rokov,
  • 3,50 €/noc/odídenec mladší ako 15 rokov.

Jedna obytná miestnosť maximálne 500 €/kalendárny mesiac. Dve obytné miestnosti maximálne 750 €/kalendárny mesiac. Tri obytné miestnosti maximálne 1 000 €/kalendárny mesiac. Štyri a viac obytných miestností maximálne 1 250 €/kalendárny mesiac.

Príspevok je možné poskytnúť aj spätne najviac za 7 nocí poskytovania ubytovania predchádzajúcich dňu poskytnutia dočasného útočiska, najskôr však od 26. februára 2022. Príspevok sa poskytuje do 30. júna 2022.

Obec kontroluje nárok na poskytnutie príspevku, zasiela ministerstvu prehľad o uplatnených príspevkoch do 15. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa príspevok poskytuje. Obec vypláca príspevok oprávneným osobám do 5 pracovných dní od prijatia poukázanej sumy od ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Kedy obec vyplatí príspevok oprávnenej osobe respektíve ďalšej oprávnenej osobe?

Ak oprávnená osoba alebo ďalšia oprávnená osoba vlastní alebo spravuje nehnuteľnosť na území obce a poskytuje bezodplatne ubytovanie odídencom.

Oprávnená osoba alebo ďalšia oprávnená osoba predloží obci výkaz do 5 pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom sa poskytlo ubytovanie obci. Vzor výkazu je zverejnený na webe ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk. Vo výkaze bude uvedený počet nocí a ďalšie údaje podľa vzoru. Na webe www.minv.sk bude k dispozícii na stiahnutie aj zmluva o poskytnutí ubytovania a čestné vyhlásenie.

Odídenci osobne raz mesačne, najneskôr do 5 pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom sa im poskytlo ubytovanie, oznámia obci, že im je poskytované ubytovanie oprávnenou osobou.