Výzva na predkladanie projektov participatívneho rozpočtovania mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov

 07.10.2022

Miestny úrad mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov v kalendárnom roku 2022 sfinalizoval všetky potrebné úkony, aby mohli obyvatelia nášho sídliska zasielať návrhy na konkrétne projekty participatívneho rozpočtovania, ktoré budú realizované v roku 2023. 

Základné zásady participatívneho rozpočtovania mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov boli schválené 20. septembra uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov. 

Súhrnná hodnota všetkých projektov predstavuje 24 000 eur. Výška rozpočtu jedného projektu môže byť maximálne 8 000 eur. Nevyčerpané finančné prostriedky v rámci jedného ročníka participatívneho rozpočtovania mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov sú neprenosné do ďalších ročníkov.

Predkladateľom projektu môže byť obyvateľ mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov starší ako 18 rokov alebo občianske združenie sídliace na našom sídlisku. V jednom ročníku participatívneho rozpočtovania môže oprávnený subjekt podať do súťaže iba jeden projekt. Uzávierka prihlášok jednotlivých projektov je 9. decembra 2022. 

Elektronický formulár prihlášky je zverejnený na webovom sídle mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov a je aj súčasťou tohto článku. Vyplnený formulár je potrebné v stanovenom termíne poslať na e-mailovú adresu projekt@kosice-dh.sk alebo doručiť osobne na sekretariát miestneho úradu. Súčasťou projektu bude aj samostatne vyplnené tlačivo vyjadrujúce súhlas so spracovaním osobných údajov. 

Hlasovanie o podaných projektoch bude prebiehať od 19. decembra 2022 do 20. januára 2023. Výsledky budú zverejnené 1. februára 2023. Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov v rámci každého ročníka participatívneho rozpočtu zrealizuje projekty, ktoré získali v hlasovaní najvyšší počet hlasov v zostupnom poradí, až do vyčerpania celkového objemu finančných prostriedkov schváleného participatívneho rozpočtu.

Do hlasovania sa môžu zapojiť jedine obyvatelia starší ako 18 rokov s trvalým pobytom v mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov. O projektoch rozhoduje hlasovaním – prostredníctvom formulára stiahnutého z webového sídla mestskej časti – obyvateľ starší ako 18 rokov s trvalým pobytom v mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov.

Nevyhnutnými podmienkami pre zaradenie projektu do súťaže sú:

  1. projekt bude realizovaný v katastrálnom území mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov, na pozemkoch v jej vlastníctve alebo na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice evidovaných v katastrálnom území mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov (za splnení podmienok stanovených mestom Košice),
  2. projekt bude mať verejnoprospešný charakter, tzn. bude k dispozícii všetkým obyvateľom mestskej časti a jeho užívanie nebude diskriminovať alebo vylučovať žiadnych jednotlivcov alebo skupiny obyvateľstva,
  3. projekt bude navrhnutý tak, aby bol technicky realizovateľný a uskutočniteľný v nasledujúcom kalendárnom roku po roku, v ktorom sa o projekte hlasovalo,
  4. realizácia projektu nebude podliehať povoleniu v rámci stavebného konania,
  5. realizácia projektu a jeho užívanie nesmie navrhovateľovi projektu prinášať finančný prospech,
  6. projekt nebol mestskou časťou Košice-Dargovských hrdinov podporený iným spôsobom.