Spustili sme prihlasovanie do mládežníckeho parlamentu

 12.09.2023

Pre študentov, ktorí sa zaujímajú o veci verejné, chceli by zastupovať mládež, zvyšovať povedomie a podporovať aktivity pre mládež, sme sprístupnili prihlasovanie do Mládežníckeho parlamentu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov. Štatút mládežníckeho parlamentu bol schválený 21. júna 2022 na zasadnutí miestneho zastupiteľstva.

Členom mládežníckeho parlamentu sa môže stať iba osoba so štatútom študenta vo veku od 13 rokov do 26 rokov, ktorá má trvalý pobyt na území mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov. Funkčné obdobie mládežníckeho parlamentu je dva roky a končí sa uplynutím školského roka, čiže k 31. augustu.

Vyplnený formulár je potrebné do 2. októbra 2023 poslať na e-mailovú adresu sekretariat@kosice-dh.sk alebo doručiť osobne na sekretariát miestneho úradu. Súčasťou  bude aj samostatne vyplnené tlačivo vyjadrujúce súhlas so spracovaním osobných údajov.

Mládežnícky parlament je zložený najviac z 13 členov. Skladá sa zo stálych ôsmich členov – predsedov žiackych školských rád – z ktorých je päť delegovaných zástupcov z radov študentov základných škôl a traja sú delegovaní zástupcovia z radov stredných škôl alebo inak delegované osoby zo škôl pôsobiacich na území mestskej časti.

Ďalších päť nestálych členov tvoria študenti s trvalým pobytom v mestskej časti Košice- Dargovských hrdinov. Vznik členstva nestálych členov je na základe vyplneného formulára elektronickej prihlášky zverejnenej na webovom sídle mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov. 

V prípade väčšieho záujmu prihlásených si na svojom ustanovujúcom zasadnutí mládežníckeho parlamentu jeho stáli členovia zvolia päť zástupcov do svojho celkového počtu 13 členov, a to jednoduchou väčšinou. Následne si mládežnícky parlament zvolí v tajnom hlasovaní svojho predsedu a podpredsedu, a to jednoduchou väčšinou.

O výsledkoch svojho rokovania mládežnícky parlament informuje verejnosť prostredníctvom webového sídla mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov.

V predmete činnosti mládežníckeho parlamentu sa okrem iného uvádzajú tieto aktivity:

  • spracovanie a podávanie iniciatívnych návrhov, stanovísk a podnetov vo veciach týkajúcich sa mládeže na území mestskej časti,
  • podieľanie sa na rozvoji mládežníckych iniciatív a na riešení problémov mládeže žijúcej a študujúcej na území mestskej časti,
  • spolupráca na realizácii strategických cieľov a zúčastňovanie sa na aktivitách zameraných na rozvoj mládeže na území mestskej časti,
  • iniciatíva na vytváranie spolupráce medzi deťmi, mládežou a verejnosťou a podporovanie projektov pre neorganizovanú mládež,
  • spolupráca so samosprávou mestskej časti,
  • raz ročne predkladanie plánu činnosti a súhrnnej správy činnosti za predchádzajúci rok miestnemu zastupiteľstvu,
  • schvaľovanie správy o činnosti mládežníckeho parlamentu.