Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Sociálne služby pre obyvateľov našej mestskej časti

 25.02.2020

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov zabezpečuje pre obyvateľov nášho sídliska v zmysle zákona o sociálnych službách viacero foriem sociálnych služieb, ktoré zastrešuje sociálny úsek oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu miestneho úradu našej mestskej časti. Oddelenie vykonáva aj koncepčnú a riadiacu prácu Denného centra a Kultúrneho strediska, ktoré sídli v Spoločenskom stredisku na Jegorovovom námestí 5. Denné centrum (Klub dôchodcov) je zamerané na sociálne poradenstvo, záujmovú činnosť, sebarealizáciu, organizovanie spoločenských, kultúrnych, poznávacích, vzdelávacích a rekreačno-oddychových podujatí.

Obyvateľ, ktorý je pravidelným poberateľom dávky v hmotnej núdzi, môže požiadať mestskú časť Košice-Dargovských hrdinov o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi na mimoriadne výdavky. Žiadateľ musí vyplniť tlačivo, ktoré získa na oddelení sociálnych vecí, kultúry a športu na Dvorkinovej 7 v Košiciach. K žiadosti je potrebné doložiť aj rozhodnutie z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny o poberaní dávky a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, plus je potrebné vydokladovať tieto mimoriadne výdavky (najmä na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa či na mimoriadne liečebné náklady). Po skompletizovaní žiadosti vydá mestská časť Košice-Dargovských hrdinov rozhodnutie do 30 kalendárnych dní odo dňa jej podania.

Ak má obyvateľ právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré mu na základe jeho žiadosti vydalo Mesto Košice, môže sa obrátiť na našu mestskú časť so žiadosťou o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – konkrétne terénnej opatrovateľskej služby. Sociálna služba počas dňa sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom. Aj v tomto prípade sa žiadosť podáva na miestnom úrade mestskej časti Košice Dargovských hrdinov na Dvorkinovej 7 na oddelení sociálnych vecí, kultúry a športu v budove „A“ na prízemí. Sociálnu službu na našom sídlisku zabezpečujú kvalifikované opatrovateľky, vždy počas pracovných dní v rozsahu najviac osem hodín denne v čase od 7.30 do 15.30 h.

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov tiež zabezpečuje v pracovných dňoch stravovanie v podobe obedov pre dôchodcov s trvalým pobytom v našej mestskej časti. Dôchodcovia môžu využiť v čase od 11. do 14. hodiny buď služby Denného baru Leonardo-Eva Imrová na Kalinovskej ulici alebo dostať stravu prostredníctvom donášky obeda priamo do domácnosti. Dôchodcovia s dôchodkom do 415 eur platia za obed 2 eurá, dôchodcovia s dôchodkom nad 415,01 eura platia za obed 3 eurá. Žiadosť o zabezpečenie stravovania alebo aj žiadosť o poskytnutie príspevku na stravovanie (v závislosti od výšky dôchodku: do 415 eur je príspevok 1 euro) sa podáva na miestnom úrade mestskej časti Košice Dargovských hrdinov na Dvorkinovej 7 na oddelení sociálnych vecí, kultúry a športu v budove „A“ na prízemí.

Kontakt: 055 300 90 12, 0911 568 094.