Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Sadzobník správnych poplatkov vyberaných mestskou časťou Košice-Dargovských hrdinov

 07.12.2020

Matričný úrad mestskej časti vykonáva a spracováva okrem iného aj osvedčovanie listín, podpisov na listinách, čestných vyhláseniach alebo na účely sociálnej poisťovne, úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, výpis z knihy narodení, manželstiev a úmrtí, určenie otcovstva súhlasným vyhlásením, zmenu priezviska na predchádzajúce priezvisko po rozvode manželstva, zmenu mena a priezviska na základe právoplatného rozhodnutia, zápis určených mien, žiadosť o uzavretie manželstva, opravu rodného čísla, opravu matričného zápisu, zápis rozvodu manželstva (aj v cudzine), zápis uzavretia manželstva, narodenia alebo úmrtia do osobitnej matriky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Vyberáme z položiek sadzobníka, ktoré obsahujú úkony a konania, za ktoré mestská časť Košice-Dargovských hrdinov vyberá poplatky podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov.

 

2 €

  • Osvedčenie odpisu (fotokópie)listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove v slovenskom jazyku, za každú aj začatú stranu.
  • Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise.
  • Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík.

5 €

  • Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom alebo osobitnou matrikou s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí. 
  • Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby.

 

10 €

  • Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine, do osobitnej matriky.

 

20 €

  • Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky – delegácia sobáša.
  • Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky – prijatie sobáša.
  • Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby.