Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov na prelome mája a júna

 18.05.2023

Veľkokapacitné kontajnery budú na základe spolupráce s firmou KOSIT rozložené od štvrtka 25. mája do štvrtka 1. júna 2023 na týchto uliciach nášho sídliska:

  1. Bielocerkevská č. 2 – 4 (stanovište kontajnerov)
  2. Bielocerkevská č. 11
  3. Bielocerkevská č. 27
  4. Clementisova č. 3 (zo zadnej strany bloku)
  5. Clementisova č. 8 – 9 (zo zadnej strany bloku)
  6. Dvorkinova č. 1 – 3 (stanovište kontajnerov pri miestnom úrade)
  7. Dvorkinova č. 6 (zo zadnej strany bloku)           
  8. Dvorkinova č. 20 (zo zadnej strany bloku)                      

Systém celoročného upratovania je založený na pravidelnom dodávaní a vyprázdňovaní zberných nádob typu ABR na nadrozmerný odpad vo vopred určených termínoch.

V priebehu roka 2023 budú zberné nádoby v našej mestskej časti rozmiestnené a stiahnuté spolu desaťkrát. Každá zberná nádoba bude na určenom stanovišti jeden týždeň.

V určených termínoch je prvý deň na dodanie kontajnerov, v poslednom dni je zahrnuté stiahnutie kontajnerov a presun do inej lokality. Lokalita rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov je orientačná v závislosti od priestorových možností v čase ich uloženia.

Obsah kontajnerov je pravidelne kontrolovaný a v prípade naplnenia je kontajner vyprázdnený a znovu pristavený.

Veľkokapacitné kontajnery sú určené výlučne pre obyvateľov, nie pre podnikateľov, aby sa zbavovali odpadu v rámci svojich podnikateľských aktivít (napríklad pri prerábaní bytov), taktiež nie je určený pre obyvateľov okolitých obcí. V prípade, že takúto činnosť zistíme, budeme žiadať úhradu nákladov alebo odstránenie odpadu z príslušného kontajnera.

Veľkokapacitné kontajnery nie sú určené na zber odpadu ako pneumatiky, elektroodpad, batérie a akumulátory či nebezpečný odpad (farby, oleje). Kontajner napĺňajte maximálne 30 centimetrov nad okraj. Odpad nesmie byť ukladaný mimo veľkokapacitných kontajnerov.