Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Príhovor starostu Jozefa Andrejčáka

 28.01.2020

Vážení Furčania, milí priatelia,


aj keď z nového roka už ubehlo niekoľko týždňov, dovoľte mi v mene mojom, ako aj v mene poslancov nášho miestneho zastupiteľstva a zamestnancov miestneho úradu, popriať vám v novom roku 2020 pevné zdravie, pohodu v rodinách, veľa pracovných úspechov a čo najviac spokojných dní. Zároveň vám všetkým, milí Furčania, ďakujem za mnohé podnetné pripomienky a návrhy i dobrú komunikáciu v uplynulom roku.

V rozpočte našej mestskej časti na rok 2020, ktorý schválilo miestne zastupiteľstvo, figurujú viaceré nové investičné aktivity, o ktorých by som vás rád poinformoval, rovnako zosumarizujem aj tie naštartované investičné aktivity v zmysle schváleného rozpočtu, v ktorých budeme v tomto roku pokračovať.

Najdôležitejšie bude dokončenie dopravného ihriska, ktoré by sme chceli otvoriť ešte pred letnými prázdninami, pričom je tam potrebné dokončiť dopravné značenie, oplotenie, semafory či osadiť lavičky. Okrem iného spomeniem, že budú vybudované nové parkovacie plochy na Adlerovej 8, prepojovací chodník medzi Krosnianskou ulicou a rímskokatolíckou Farnosťou Svätej rodiny, rekonštrukciou prejde športové ihrisko na Bielocerkevskej ulici a detské ihrisko na Clementisovej ulici. Nové svetelné body budú vybudované na Adlerovej ulici a na prepojovacom chodníku medzi Kurskou ulicou a Lidickým námestím.

Súčasťou našich aktivít bude už tradične podpora obľúbených športových a kultúrno-spoločenských aktivít organizovaných v našej mestskej časti. O ich termíne a programe vás budeme včas informovať. Verím, že aj tieto aktivity prispejú ku skvalitneniu života na našej Furči aj napriek tomu, že vzhľadom na kauzu nedokončenej výstavby nájomných bytov v lokalite Na hore máme už roky menej finančných zdrojov na rozvoj a investičné akcie v oblasti občianskej vybavenosti. Ročná splátka dlhu voči Štátnemu fondu rozvoja bývania a Úradu vládneho auditu sa totiž pohybuje vo výške približne 122-tisíc eur. V rámci našich možností sa však snažíme o skvalitňovanie života obyvateľov aj napriek týmto limitujúcim záväzkom z minulosti.

Veríme, že nájdeme podporu mesta Košice ako správcu cestných komunikácií, ktoré časom zrekonštruuje všetky staré podchody na hlavnom cestnom ťahu Triedy arm. gen. Svobodu. Predovšetkým podchod na Kalinovskej ulici je v havarijnom stave. Veľmi dobre si uvedomujeme, že v tejto oblasti je nevyhnutné konať, stav je totiž kritický, na tieto záležitosti nás dlhodobo upozorňujú obyvatelia, rovnaké podnety od nich dostávajú aj poslanci nášho miestneho zastupiteľstva. Je potrebné vysvetliť, že komunikácie sú v správe mesta Košice, ktoré má vykonávať ich opravy, rovnako sa to týka aj postupnej rekonštrukcie chodníkov, schodov, ciest, ale aj oporných múrov alebo opravy mostu smerom na Lingov. S mestom dlhodobo a pravidelne komunikujeme na túto tému, stretli sme sa aj s primátorom a riaditeľom magistrátu. Mesto Košice rozhodne, kedy bude oprava komunikácií po spracovaní projektov zaradená do harmonogramu prác.