Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Prečo je odstraňovanie dlhodobo odstavených vozidiel také zdĺhavé?

 13.07.2021

Odstraňovanie dlhodobo odstavených vozidiel je značne zdĺhavý a komplikovaný proces. V roku 2021 sa však podarilo odstrániť v našej mestskej časti z parkovacích miest už 12 vrakov.

Odstrániť takéto vozidlo je v prvom rade povinný jeho držiteľ. Ak tak neurobí, prichádza na rad „nútené odstránenie“, na ktorom musia participovať tri subjekty:

  1. správca cesty alebo obec,
  2. vozidlo je podľa zákona o odpadoch možné umiestniť iba na určené parkovisko, ktorého prevádzkovateľom je súkromná spoločnosť,
  3. po umiestnení vozidla na určené parkovisko nastupuje tretí subjekt – orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorý určí, ako naložiť s vozidlom.

Mesto Košice delegovalo túto právomoc na Mestskú políciu mesta Košice (MsP). Pred samotným odstránením vozidla je správca cesty alebo obec (v Košiciach teda MsP) povinný zaslať držiteľovi vozidla výzvu na odstránenie vozidla. Ak do 60 dní od vyzvania držiteľ vozidla nevykoná nápravu, je možné vozidlo umiestniť na určené parkovisko. Na to, aby sa držiteľ o výzve dozvedel, musí si ju prevziať, respektíve sa výzva vráti ako neprevzatá v odbernej lehote. Tretím prípadom je, že sa výzva vráti neprevzatá s poznámkou pošty „adresát neznámy“. Vtedy musí MsP zisťovať jeho iný pobyt.

Pokiaľ sa to nepodarí, tak MsP požiada príslušnú mestskú časť alebo inú obec podľa miesta trvalého pobytu držiteľa vozidla o vyvesenie výzvy na odstránenie vozidla na úradnej tabuli. Po uplynutí doby (spravidla 15 dní), počas ktorej bola výzva vyvesená na úradnej tabuli, je MsP podľa zákona o odpadoch povinná počkať spomenutých 60 dní a pokiaľ si držiteľ vozidla počas tejto lehoty nesplní svoje povinnosti (svoje vozidlo neodstráni), tak až vtedy môže MsP jeho vozidlo odtiahnuť na určené parkovisko. Zákonnú lehotu 60 dní je potrebné dodržať aj v prípade, ak bola výzva doručovaná poštou a vráti sa späť s poznámkou pošty, že nebola prevzatá v odbernej lehote (lehota uloženia na pošte + 60 dní).

Na týchto príkladoch je možné vidieť, ako sa predlžuje čas, pričom je k týmto lehotám ešte potrebné prirátať aj ďalšie lehoty, podľa ktorých sa riadi orgán štátnej správy odpadového hospodárstva. Problém je aj v tom, že nie je možné odtiahnuť všetky dlhodobo odstavené vozidlá, a to z dôvodu nedostatočnej kapacity odstavných plôch (v súčasnosti už mesto rieši výstavbu vrakoviska).

Odstraňovanie dlhodobo odstavených vozidiel so sebou prináša viaceré problémy.

Okrem zákonom stanovených časových lehôt, ktoré je potrebné dodržať, je každý prípad vozidla jedinečný. Pri prerokovávaní jednotlivých prípadov môže nastať skutočnosť, ktorá predtým nebola známa a priebeh konania sa môže predĺžiť. Vozidlo je možné fyzicky zlikvidovať až po tom, čo orgán štátnej správy vydá rozhodnutie, v ktorom určí, že vozidlo je odpadom. Celé konanie až po vydanie takéhoto rozhodnutia je však značne zdĺhavé. Riešenie tohto problému si preto žiada zmeniť veľmi zdĺhavú legislatívu na úseku odstraňovania vrakov.