Podmienky držania psov

 26.02.2021

Podmienky držania psov upravuje zákon č. 282/2002 Zbierky zákonov, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov (ďalej len zákon o psoch). Za porušenie týchto podmienok môže byť držiteľom psov uložená pokuta v blokovom konaní do výšky 33 eur a v správnom konaní až do výšky 165 eur. 

Často sme svedkami toho, ako držitelia psov alebo osoby, ktoré psov venčia, neodstraňujú výkaly, ktorými psy znečistili verejné priestranstvo. Tento problém je najviditeľnejší predovšetkým v zimnom období pri trvalej snehovej pokrývke a môžeme ho zaradiť medzi najčastejšie problémy, ktoré riešia príslušníci mestskej polície s nezodpovednými psičkármi. Psie exkrementy sa môžu vyhadzovať aj do nádob s komunálnym odpadom.

Okrem znečisťovania verejného priestranstva psími výkalmi riešia príslušníci mestskej polície aj prípady, keď držiteľ psa nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa. Ďalej sú to prípady, keď držiteľ psa nezabráni jeho voľnému pohybu okrem priestorov na to určených alebo nezabráni útoku psa na človeka či zviera. Nájdu sa aj držitelia psov, ktorí nepreukážu známkou totožnosť psa alebo vôbec neprihlásia psa do evidencie. 

Podmienky držania psov podľa zákona o psoch kontrolujú príslušníci mestskej polície v rámci každodenného výkonu služby. Tieto kontroly vykonávajú aj príslušníci Policajného zboru Slovenskej republiky, ktorí rovnako ako príslušníci Mestskej polície Košice môžu podľa zákona o psoch ukladať pokuty v blokovom konaní, ak zistia akýkoľvek priestupok na úseku držania psov. Touto cestou preto chceme vyzvať obyvateľov, aby dodržiavali jednotlivé podmienky držania psov. Okrem toho, že sa tým vyhnú zbytočným pokutám zo strany príslušných orgánov, prispejú aj k skvalitneniu životného prostredia a bezpečnosti na území nášho mesta.