Oznámenie o voľbách prezidenta Slovenskej republiky 2024

 14.02.2024

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 23. marca 2024 od 7. do 22. hodiny. Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu 6. apríla 2024 od 7. do 22. hodiny.

Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, čiže občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Za prezidenta Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a v deň volieb dovŕšil vek 40 rokov. Prekážkou práva byť volený je výkon trestu odňatia slobody, právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené, pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Volič (občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku), ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, môže vo voľbách prezidenta hlasovať, ak sa v deň konania volieb dostaví do ktorejkoľvek volebnej miestnosti na území Slovenskej republiky. Platná právna úprava pre voľby prezidenta Slovenskej republiky neumožňuje voľbu poštou.

Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, po príchode do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť predložením slovenského cestovného dokladu a súčasne okrskovej volebnej komisii predloží čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine, ktorého vzor je uverejnený na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky alebo mu ho v deň konania volieb poskytne okrsková volebná komisia (podpis na vyhlásení nemusí byť úradne osvedčený).

Okrsková volebná komisia takéhoto voliča dopíše do zoznamu voličov, čo zaznamená v jeho slovenskom cestovnom doklade a čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine pripojí k zoznamu voličov. Potom okrsková volebná komisia vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky mestskej časti. Prevzatie hlasovacieho lístka a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať mestskú časť svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Mestská časť na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Mestská časť vydá voličovi hlasovací preukaz len na ten deň konania volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktorý volič uviedol vo svojej žiadosti. Volič môže požiadať mestskú časť svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu na prvé i druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky súčasne. Táto požiadavka musí byť zo žiadosti voliča zrejmá.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne, najneskôr posledný pracovný deň pred dňom konania volieb (najneskôr 22. 3. 2024 pre prvé kolo/5. 4. 2024 pre druhé kolo) v úradných hodinách mestskej časti. Mestská časť vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu v listinnej podobe tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená mestskej časti najneskôr 15 pracovných dní pred dňom konania volieb (najneskôr 4. 3. 2024 pre prvé kolo/14. 3. 2024 pre druhé kolo).

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu elektronicky tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená mestskej časti najneskôr 15 pracovných dní pred dňom konania volieb (najneskôr 4. 3. 2024 pre prvé kolo/14. 3. 2024 pre druhé kolo). Mestská časť na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle e-mailovú adresu na doručovanie žiadostí (karabasova@kosice-dh.sk).

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi: meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu (mestská časť, ulica, číslo domu) a adresu, na ktorú mestská časť doručí hlasovací preukaz.

Požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu je možné aj prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom a to najneskôr v posledný deň pred dňom konania volieb (najneskôr 22. 3. 2024 pre prvé kolo/5. 4. 2024 pre druhé kolo). Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi: meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu (mestská časť, ulica, číslo domu).

Mestská časť zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu, ktorú uviedol v žiadosti najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“. Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Podpis voliča na žiadosti nemusí byť úradne osvedčený. Táto osoba preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom a prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdzuje svojím podpisom.

Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj v príslušnej volebnej miestnosti podľa miesta jeho trvalého pobytu, avšak len s hlasovacím preukazom.

Umiestnenie volebných miestností v mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov bude totožné s predchádzajúcimi voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky 2023. Všetky potrebné informácie k prezidentským voľbám nájdete na webovom sídle mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov (www.kosice-dh.sk).