Okresný úrad Košice odvoláva k 10. augustu zákaz vstupu do lesov

 09.08.2022

Okresný úrad Košice, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku lesného hospodárstva, podľa § 56 ods. 1 písm. c) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o lesoch”) a konajúc podľa § 60 ods. 2 písm. f) zákona o lesoch odvoláva podľa § 30 ods. 4  zákona o lesoch zákaz využívania lesov verejnosťou na lesných pozemkoch v okrese Košice I. – IV. dňom 10. 8. 2022 od 6.00 h. 

Pohyb verejnosti v lese je možný len na vyznačených turistických a cyklistických chodníkoch.

Na pozemkoch s porastom a lesných pozemkoch je naďalej zakázané fajčiť a používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde hrozí nebezpečenstvo jeho šírenia, spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.