Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019

 14.06.2019

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019


Kontrolór Mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov

Komu: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov

Od: Ing. Mgr. Martin Farkašovský, kontrolór Mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov

V súlade s §-om 18,odst.1 písm. b) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám:

NÁVRH

plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019

  • Kontrola inventarizácie majetku za rok 2018,
  • Kontrola evidencie a vybavovania žiadostí o sprístupnenie informácií podľa zákona NR SR č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a príslušných interných smerníc za rok 2018.
  • Kontrola tvorby a čerpania sociálneho fondu za rok 2018,
  • Kontrola vybavovania vznesených pripomienok občanov MČ KE-DH počas poslaneckých dní,
  • Kontroly vykonané priebežne z vlastného podnetu alebo podnetov MiZ Mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov a starostu Mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov,
  • Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2020,
  • Prijatie a vybavovanie podnetov v súlade so zákonom NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti,
  • Kontrola vybavovania sťažností a petícií(priebežne),
  • Kontrola plnenia uznesení(priebežne),
  • Predloženie návrhu plánu kontrol na I. polrok 2020.

V Košiciach dňa 30.05.2019

                                                                    Ing. Mgr. Martin Farkašovský

                                                      kontrolór