Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov ocenila osobnosti sídliska

 27.06.2024

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov po tretíkrát v histórii ocenila osobnosti sídliska verejnými cenami mestskej časti. Slávnostné udelenie cien sa uskutočnilo v stredu 26. júna v zasadačke miestneho úradu. Podujatie spríjemnili kultúrnym vystúpením študenti Konzervatória Jozefa Adamoviča z Exnárovej 8.

V kategórii fyzických osôb získali Cenu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov lekárka MUDr. Eva Antónyová, učiteľka Alžbeta Polomská a spevák Štefan Štec, v kategórii subjektov to bola Materská škola Kalinovská 9. Cenu starostu mestskej časti dostal Róbert Galovics, riaditeľ Konzervatória Jozefa Adamoviča, spomedzi subjektov to bol BMX klub Košický Šarkaň.

„Ceny mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov sú verejným a morálnym ocenením, ktoré udeľujeme jednotlivcom a kolektívom za osobitný prínos pri rozvoji mestskej časti, ako aj za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky a mimoriadne zásluhy vo vedeckej, technickej, umeleckej, športovej, publicistickej, pedagogickej a verejnoprospešnej činnosti,“ uviedol Dominik Babušík, starosta mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov.

Cenu udeľuje mestská časť na návrh poslancov a komisií miestneho zastupiteľstva, občianskych združení, vedeckých, vzdelávacích, športových a umeleckých inštitúcií a obyvateľov mestskej časti. Komisia na posúdenie návrhov na udelenie Ceny mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov po hlasovaní prijala uznesenie s menoslovom ocenených, ktoré na júnovom zasadnutí schválilo miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov.

Cena mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov sa udeľuje raz ročne, najviac trom jednotlivcom a jednému kolektívu alebo právnickej osobe s trvalým pobytom/sídlom na území mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov alebo za preukázateľnú záslužnú činnosť v trvaní minimálne päť rokov v prospech mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov.

Cenu starostu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov udeľuje starosta na základe vlastného uváženia s prihliadnutím na návrhy poslancov, občianskych združení, vedeckých, športových, kultúrnych, umeleckých a vzdelávacích inštitúcií a občanov. Cena sa udeľuje raz ročne, najviac dvom jednotlivcom a jednému kolektívu alebo právnickej osobe.

V roku 2022 získali Cenu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov v kategórii fyzických osôb Andy Gore, Jozef Matejovský a Anna Perháčová. Spomedzi subjektov to bol O5 bežecký klub Furča. Cenu starostu mestskej časti Jozef Andrejčák udelil Daniele Chomovej a Súkromnej základnej umeleckej škole Krosnianska 6.

V roku 2023 získali Cenu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov v kategórii fyzických osôb bývalý starosta „Furče“ Jozef Andrejčák, farár Aurel Halajčík a učiteľka Stela Modránska, v kategórii subjektov to bolo Konzervatórium Jozefa Adamoviča. Cenu starostu mestskej časti udelil Dominik Babušík hokejovému brankárovi HC Košice Dominikovi Riečickému a kolektívu zamestnancov Evanjelickej materskej školy Sovičky a Evanjelickej špeciálnej materskej školy Za rúčky.

Vizitky ocenených v roku 2024

MUDr. Eva Antónyová oslávila v januári 2024 okrúhle 70. narodeniny. V mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov žije od roku 1982 a odvtedy je na Furči aj všeobecnou lekárkou pre deti a dorast. Na Poliklinike Východ ordinuje nepretržite od jej vzniku. Angažovala sa aj v komunálnej politike. V rokoch 1994 až 2002 bola poslankyňou Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov, v rokoch 2001 až 2017 bola poslankyňou zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja.

Štefan Štec je spevák slovenských, rusínskych a ukrajinských ľudových piesní, choreograf a dlhoročný redaktor rusínskeho národnostného vysielania Rozhlasu a televízie Slovenska v Košiciach. Vydal dva úspešné platinové albumy (Poleťiv bym na kraj svita 2018, Duje vitor 2019). Takisto je dlhoročným choreografom košického folklórneho súboru Hornád. Štefan Štec v Košiciach navštevoval Základnú školu Postupimská 37 a Strednú priemyselnú školu dopravnú, neskôr študoval ukrajinský jazyk a estetiku na Prešovskej univerzite v Prešove. Štefan Štec sa vo svojej tvorbe často a rád vracia k obdobiu detstva a dospievania na Furči, ktoré ho formovalo a ktoré je pre neho i jeho tvorbu neustálou inšpiráciu. 

Alžbeta Polomská pôsobila ako riaditeľka Cirkevnej materskej školy sv. Bernadety od roku 2004 do roku 2014, bola prvou riaditeľkou tohto predškolského zariadenia. Počas svojej pôsobnosti nacvičovala s detičkami rôzne programy, s ktorými navštevovali podujatia v Košiciach. V školstve pracovala viac ako 40 rokov v materských školách v mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov. Aj v dôchodkovom veku sa ako 66-ročná venuje malým ratolestiam v Materskej škole Šafárikova 4.

Materská škola Kalinovská 9 bola zriadená 15. marca 1984, v roku 2024 oslávila 40. výročie od svojho otvorenia. Je najväčším predškolským zariadením v mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov. Počas svojho pôsobenia dosiahla mnoho úspechov. V roku 1999 sa ako v jedinej materskej škole v Košiciach začala edukácia detí orientovať na pedagogicko-inovačný prístup k výchove a vzdelávaniu, a to využívaním metodickej príručky pre predškolskú výchovu Krok za krokom. Program Krok za krokom (Step by step) bol vypracovaný v USA a v súčasnosti sa využíva v systéme vzdelávania vo viac ako 20 krajinách sveta. Jeho základom je vývinový prístup k výchove dieťaťa predškolského veku s cieľom vychovávať a vzdelávať deti v súlade s ich individuálnymi osobitosťami.

Mgr. Róbert Galovics pôsobí na Konzervatóriu Jozefa Adamoviča od roku 2002, najskôr ako učiteľ operného a neoperného spevu, dirigent zboru a od roku 2012 ako riaditeľ. Ako operný spevák počas 30-ročnej kariéry účinkoval v Košiciach, Bratislave či Viedni. V júni 2024 oslávil okrúhle životné jubileum – 60 rokov. Ako riaditeľ Konzervatória Jozefa Adamoviča úzko spolupracuje s mestskou časťou Košice-Dargovských hrdinov a podieľa sa na organizácii veľkého počtu vystúpení, koncertov a podujatí nielen na Furči. Študenti školy sa dlhoročne a pravidelne zúčastňujú na podujatiach, ktoré organizuje mestská časť. Konzervatórium Jozefa Adamoviča organizuje vo furčianskom lesoparku unikátne podujatie Hudba v lese, ktoré zviditeľňuje mestskú časť na celom Slovensku, ale aj v zahraničí.

BMX klub Košický Šarkaň bol založený 12. apríla 1994. Prvým predsedom a jedným zo zakladateľov bikrosového klubu bol Alexander Lami. Od roku 2011 je predsedom klubu Daniel Tomčo. V roku 1999 vznikla v mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov bikrosová dráha, vtedy sa začala nová etapa života klubu na Furči, ktorá priniesla jeho členom mnoho titulov majstrov Slovenska či titul vicemajstra Európy. Bikrosový stánok sa vďaka nadšencom združeným v klube darí neustále zveľaďovať, primárnym cieľom je skvalitňovať tréningový proces, klub organizuje rôzne preteky. Vynovená dráha aj vďaka podpore mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov slúži bikrosovým nadšencom od roku 2014.