Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov ocenila osobnosti Furče

 20.07.2022

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov prvýkrát v histórii ocenila osobnosti Furče verejnými cenami mestskej časti. Slávnostné udelenie sa uskutočnilo v utorok 28. júna v zasadačke miestneho úradu.

„Cena mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov je verejným a morálnym ocenením, ktoré miestne zastupiteľstvo udelilo jednotlivcom a kolektívom za osobitný prínos pri rozvoji mestskej časti, ako aj za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky a mimoriadne zásluhy vo vedeckej, technickej, umeleckej, športovej, publicistickej, pedagogickej a verejnoprospešnej činnosti,“ vysvetľuje Jozef Andrejčák, starosta mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov.

Komisia pre posúdenie návrhov na udelenie Ceny mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov po hlasovaní prijala na základe návrhov verejnosti či poslancov miestneho zastupiteľstva uznesenie s menoslovom ocenených, ktoré následne na júnovom zasadnutí schválilo miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov.

V kategórii fyzických osôb získali Cenu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov Andy Gore, Jozef Matejovský a Anna Perháčová. Spomedzi subjektov to bol O5 bežecký klub Furča. Cenu starostu mestskej časti Jozef Andrejčák udelil Daniele Chomovej a Súkromnej základnej umeleckej škole Krosnianska 6. Podujatie spríjemnili kultúrnym vystúpením študenti Konzervatória Jozefa Adamoviča z Exnárovej ulice.

Vizitky ocenených

Andy Gore sa významne zaslúžil o rozvoj amatérskeho výtvarného umenia vo východoslovenskom regióne. Aj na dôchodku naďalej pracuje v rôznych porotách, ako bývalý kultúrno-osvetový pracovník vypomáha ako lektor v osvetových strediskách, je kurátorom výstav. Kultúrno-výchovnej práci sa profesionálne venoval 37 rokov. Metodicky a organizačne pracoval s neprofesionálnymi výtvarníkmi v Košickom kraji. Organizoval pre nich súťažné výstavy, plenéry a pre vyspelých autorov samostatné výstavy. V roku 2011 z Kultúrneho centra Košického samosprávneho kraja odišiel do dôchodku. Andy Gore sa venoval čiernobielej fotografii, maľbe, grafike a aj hudbe ako aktívny muzikant. Dominovala u neho krajinomaľba a figurálna tvorba. Na jeho výtvarný prejav mal silný vplyv blízky vzťah k prírode, ale aj psychotronika. V poslednom období v maľbe uprednostňuje využívanie symbolov, inšpiruje ho ezoterika, mystika, záhadné javy v histórii ľudstva, ale aj samotný život okolo neho ako taký. Vystavoval na viacerých spoločných výstavách a aj samostatných výstavách na Slovensku, v Poľsku a Maďarsku. V minulosti sa dočkal uznania v podobe Ceny mesta Košice a Plakety predsedu Košického samosprávneho kraja.

Jozef Matejovský je od roku 2007 farárom gréckokatolíckej farnosti Božej Múdrosti v Košiciach. Každoročne organizuje farský deň pre všetkých obyvateľov mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov, rovnako aj týždenný farský tábor pre deti. Aktívne spolupracuje s mestskou časťou v rôznych oblastiach spoločenského a  kultúrneho života. Vykonáva potravinové zbierky pre sociálne slabé rodiny, podporuje postihnutých vojnou na Ukrajine. Je podpredsedom správnej rady občianskeho združenia Maťko. Od roku 2020 je koordinátorom pastorácie rodín na území Košíc. V januári 2022 ho vymenovali za predsedu Rady pre rodinu Košickej eparchie a zároveň sa stal zástupcom košickej eparchie v celoslovenskej Rade pre rodinu Konferencie biskupov Slovenska a členom Pastoračnej komisie Košickej eparchie.

Anna Perháčová (pre chorobu sa na slávnosti nezúčastnila) sa vyše desať rokov aktívne zapája do života komunity vo farnosti Božej Múdrosti v Košiciach v mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov, predovšetkým v charitatívnej oblasti a pomáha aj pri organizovaní kurzov pre manželské páry z sídliska. Od vypuknutia vojnového konfliktu na Ukrajine poskytuje starostlivosť utečencom. Využíva na to súčasné obdobie, keď je ako odborníčka na IT oblasť aktuálne nezamestnaná. V pastoračnom centre na Krosnianskej 81 zabezpečovala Anna Perháčová od februára spolu so svojím manželom pre ukrajinských utečencov ubytovanie, stravu, dopravu, upratovanie, nákupy. Bola im k dispozícii vo všetkom, v čom sa na ňu obrátili. Popritom pomáhala aj pri starostlivosti o utečencov v telocvični na Charkovskej ulici. Všetko robila nezištne, bez nároku na akúkoľvek odmenu. Naopak, ešte sama finančne prispievala. Jej príklad strhol aj viacerých ďalší ľudí z gréckokatolíckej farnosti v mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov.  

O5 bežecký klub Furča vznikol 6. februára 2004. Spojil bežeckých nadšencov, prevažne z mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov. O5 bežecký klub Furča dokázal spojiť ľudí, pre ktorých je beh súčasťou každodenného života, životným štýlom, koníčkom, vášňou a neváhajú obetovať svoj voľný čas náročnej organizácii pretekov. Momentálne má klub 33 členov a dlhodobo aktívne spolupracuje s mestskou časťou v rôznych oblastiach športového života. Každoročne organizuje na Furči dva maratóny. Furčiansky maratón venovali svojmu kamarátovi Štefanovi Semanovi, ktorý tragicky zahynul vo februári 1997 počas tréningového behu na trase vo Vysokých Tatrách. Na Furčianskom maratóne sa počas jeho 19. ročníkov zúčastnilo 1 795 pretekárov. Druhé vytrvalecké podujatie, eXtrém maratón, sa profilom svojej trate zaraďuje medzi najťažšie cestné maratóny na Slovensku. Na týchto pretekoch sa zúčastňuje vzhľadom na ich náročnosť oveľa menej bežcov, od svojho vzniku si naň trúflo 711 bežcov.

Daniela Chomová celý svoj život zasvätila povolaniu učiteľky. Po skončení školského roka 2020/2021 sa táto učiteľka slovenského jazyka a literatúry a občianskej výchovy rozhodla pre odchod na zaslúžený dôchodok po 34 rokoch pedagogickej praxe. Pôsobila v niekoľkých základných školách a jej poslednou zastávkou sa stala Základná škola Postupimská 37 v Košiciach. Vďaka silnému umeleckému a estetickému cíteniu sa o rast školy starala dôkladne, neustále sršala aktivitou a iniciatívou. Bola zakladateľkou a koordinátorkou Žiackej školskej rady pri ZŠ Postupimská 37, žiaci sa pod jej vedením venovali seniorom v Stacionári sv. Heleny v mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov. Svoje organizačné schopnosti a talent uplatňovala pri príprave a realizácii kultúrnych školských podujatí, kde sa okrem úlohy scenáristky skvele zhostila aj pozície moderátorky. 

Súkromná základná umelecká škola Krosnianska 6 bola založená v roku 1994. Ako jedna z najvyhľadávanejších umeleckých škôl v Košiciach rozvíja talent detí z nášho mesta a okolia. Pripravuje ich na umelecké pôsobenie v štyroch odboroch: hudobnom, literárno-dramatickom, tanečnom a výtvarnom. Deti dostávajú maximálne umelecké vzdelanie vďaka vynikajúcim pedagógom a špičkovému technickému i priestorovému vybaveniu. Môžu si dokonca nahrať skladby v nahrávacom štúdiu. V hudobnom odbore je vyučovanie zamerané na populárnu a jazzovú hudbu, v oblasti spevu ide o populárny, rockový aj ľudový spev. Žiaci majú pravidelne vlastné koncerty, výstavy, tanečné i divadelné vystúpenia. V školskom roku 2021/2022 vyučovala škola celkovo 506 žiakov. Medzi najznámejších absolventov školy patria herečky Dominika Kavaschová, Michaela Drotárová a Zuzana Stavná, herec a režisér Braňo Holíček, speváčky Lina Mayer a Sofia Angelika Selepková, herečka a speváčka Viktória Predanociová, operný spevák Ján Vaculík, spevák Martin Krausz, hudobník Adam Dzuro.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 >