Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov aj v roku 2024 ocení osobnosti sídliska

 05.03.2024

V roku 2024 bude mestská časť Košice-Dargovských hrdinov po tretíkrát v histórii oceňovať osobnosti nášho sídliska. Návrhy na „Cenu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov“ môžu podávať obyvatelia mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov, starosta mestskej časti, zástupca starostu, poslanci miestneho zastupiteľstva, komisie miestneho zastupiteľstva, miestny kontrolór, prednosta miestneho úradu, rovnako aj právnické osoby, nadácie, občianske združenia a fondy alebo vedecké, vzdelávacie, športové, umelecké a verejnoprávne inštitúcie pôsobiace na území mestskej časti, ale aj ostatní obyvatelia Košíc a Slovenska.

Cena sa udeľuje raz ročne, najviac trom jednotlivcom a jednému kolektívu alebo právnickej osobe s trvalým pobytom/sídlom na území mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov alebo za preukázateľnú záslužnú činnosť v trvaní minimálne päť rokov v prospech mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov.

Návrhy na „Cenu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov“ môžete podávať prostredníctvom formulára zverejneného na webovom sídle mestskej časti najneskôr do 14. apríla 2024 písomne na adresu: Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov, Povstania českého ľudu 1, 040 22 Košice alebo e-mailom (sekretariat@kosice-dh.sk).

Okrem stručného zdôvodnenia návrhu na udelenie ocenenia je potrebné dodať aj samostatný ucelený text (rozsah – maximálne jedna strana A4) s prehľadom pôsobenia navrhovaného jednotlivca/subjektu so zameraním sa na oblasť, ktorá súvisí s návrhom na jeho ocenenie.

Navrhovateľ zodpovedá za obsahovú a formálnu stránku návrhu, ktorý musí obsahovať: osobné údaje navrhovaného, jeho meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, kontaktné údaje a súhlas navrhovanej osoby so spracovaním a zverejnením osobných údajov podľa osobitného predpisu (okrem návrhu na ocenenie „in memoriam“).

Návrhy bude posudzovať osobitná výberová komisia, ktorá vyhodnotí predložené návrhy najneskôr do 15 dní odo dňa ich prijatia a predloží svoj návrh starostovi mestskej časti, ktorý návrh následne predloží na rokovanie miestneho zastupiteľstva. Verejné ocenenia sa budú udeľovať 27. júna 2024.

„Ceny mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov sú verejným a morálnym ocenením, ktoré udeľujeme jednotlivcom a kolektívom za osobitný prínos pri rozvoji mestskej časti, ako aj za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky a mimoriadne zásluhy vo vedeckej, technickej, umeleckej, športovej, publicistickej, pedagogickej a verejnoprospešnej činnosti,“ vyjadril sa Dominik Babušík, starosta mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov, ktorý udeľuje aj Cenu starostu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov.

Ide o verejné ocenenie, ktoré udeľuje starosta za osobitný prínos pri rozvoji mestskej časti, za vynikajúce výkony, významné výsledky a mimoriadne zásluhy vo vedeckej, technickej, umeleckej, športovej, publicistickej, pedagogickej a verejnoprospešnej činnosti. Starosta udeľuje túto cenu na základe vlastného uváženia s prihliadnutím na návrhy poslancov, občianskych združení, vedeckých, športových, kultúrnych, umeleckých a vzdelávacích inštitúcií a občanov.

Cena sa udeľuje raz ročne, najviac dvom jednotlivcom a jednému kolektívu alebo právnickej osobe s trvalým pobytom/sídlom na území mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov alebo za preukázateľnú záslužnú činnosť v trvaní minimálne päť rokov v prospech mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov.

V roku 2022 získali Cenu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov v kategórii fyzických osôb Andy Gore, Jozef Matejovský a Anna Perháčová. Spomedzi subjektov to bol O5 bežecký klub Furča. Cenu starostu mestskej časti Jozef Andrejčák udelil Daniele Chomovej a Súkromnej základnej umeleckej škole Krosnianska 6.

V roku 2023 získali Cenu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov v kategórii fyzických osôb bývalý starosta Furče Jozef Andrejčák, farár Aurel Halajčík a učiteľka Stela Modránska, v kategórii subjektov to bolo Konzervatórium Jozefa Adamoviča. Cenu starostu mestskej časti udelil Dominik Babušík hokejovému brankárovi HC Košice Dominikovi Riečickému a kolektívu zamestnancov Evanjelickej materskej školy Sovičky a Evanjelickej špeciálnej materskej školy Za rúčky.