Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Mesto Košice aktualizovalo plán zimnej údržby, výdavky na ňu sa zdvojnásobili

 20.11.2019

Mesto Košice predstavilo aktualizovaný Operačný plán zimnej údržby na obdobie zimnej sezóny 2019/2020. Prezentovalo ho v utorok 19. novembra na svojej webovej stránke (Zdroj: Web mesta Košice). Jednou z najväčších zmien je zabezpečenie ručného čistenia chodníkov v mestských častiach Sever a Západ pracovníkmi Správy mestskej zelene.

V Operačnom štábe zimnej údržby sú okrem zástupcov vedenia mesta, mestských poslancov, starostov košických mestských častí a pracovníkov Magistrátu mesta Košice z referátu dopravy a iných referátov, aj zástupcovia  Národnej diaľničnej spoločnosti, Správy ciest Košického samosprávneho kraja, Správy mestskej zelene, spoločnosti KOSIT a.s., štátnej a mestskej polície.

Mesto Košice zabezpečuje výkon zimnej údržby v súlade s jeho operačným plánom podľa dôležitosti a stanovených prioritných stupňov. V prvom rade je zimná údržba vykonávaná na komunikáciách s prioritným stupňom 1, to znamená na  štátnych cestách, miestnych komunikáciách I. a II. triedy, po ktorých premávajú linky MHD a na prieťahoch ciest I. a II. triedy cez mesto Košice.

Menej frekventované ulice, schody, podchody a chodníky sa dočisťujú následne

Po dokončení údržby na komunikáciách s prioritným stupňom 1, sa výkony presúvajú na  iné miestne komunikácie I. triedy, ostatné miestne komunikácie II. a III. triedy, a až po zabezpečení zimnej údržby na pozemných komunikáciách zaradených do prioritného stupňa 2 je vykonávaná zimná údržba na ostatných komunikáciách akými sú chodníky, schody, podchody, prechody a ostrovčeky na križovatkách. Rovnako sa v tejto fáze zabezpečuje aj odstraňovanie snehu z parkovísk. Ich čistenie je však spoločnosťou KOSIT, Správou mestskej zelene a ďalšími subjektami zabezpečované aj priebežne.

Mesto bude aj naďalej vlastnými silami a to prostredníctvom príslušníkov mestskej polície, monitorovať situáciu v jednotlivých košických mestských častiach. Aj počas nasledujúcej zimnej sezóny bude fungovať linka medzi dispečingom a mestskými časťami, kde sa budú získavať informácie o problematických úsekoch.

Na základe týchto informácií a tiež podnetov od občanov bude mesto operatívne žiadať od spoločností vykonávajúcich zimnú údržbu, aby na problematické úseky poslali techniku alebo ľudí. Hlavným cieľom bude, aby sa čo najskôr zabezpečilo odstránenie snehu z chodníkov alebo pri dlhšom snežení ich opätovné vyčistenie. 

V meste je strojným čistením udržiavaných až 326 kilometrov ciest a 232 km chodníkov 

Celková dĺžka udržiavaných komunikácií vrátane ciest predstavuje 705 km. Pri chodníkoch je to približne 558 km v riadnej dĺžke. Vzhľadom ku rôznym šírkam komunikácií je však pracovná dĺžka a plocha udržiavaných komunikácií omnoho väčšia. Prioritne sa k nim zaraďujú chodníky, ktoré sú na sídliskách najviac vyťažované, vedú k školám a škôlkam a tie, ktoré sa nachádzajú v okolí zdravotníckych zariadení 

Druh komunikácie

Dĺžka (m)

Prac. dĺžka (m), plocha (m2)

1. mosty

3 800

12 700 m

2. štátne cesty (trasy MHD)

179 690

457 540 m

3. ostatné komunikácie

142 915

272 901 m

4. chodníky

232 409

572 684 m

5. parkoviská

42 978 m2

Mesto Košice, na základe návrhu starostov jednotlivých mestských častí, nebude zabezpečovať údržbu na chodníkoch, ktoré sú súbežné s udržiavanými chodníkmi a sú využívané v minimálnej miere alebo sú chodníkmi v parkoch. 

Z toho dôvodu sú takéto pozemné komunikácie označené tabuľkou „Chodník v zimnom období neudržiavaný,“ ktorú vyrobila a na vlastné náklady osadila spoločnosť Kosit.

Neudržiavané budú najmä vnútroblokové, pre čistiacu techniku ťažko prístupné chodníky alebo v prípadoch, keď sú dva chodníky súbežné a vedúce jedným smerom, neudržiavaný bude jeden z nich a to ten ktorý je menej frekventovaný. Zimná údržba bude vykonávaná tak, aby každý objekt mal v zimnom období minimálne jednu udržiavanú prístupovú cestu.

Informácia o tom, či je chodník udržiavaný alebo nie, je prístupná na webovej stránke spoločnosti Kosit, na ktorej majú občania k dispozícii tzv. Mapu obslužnosti ciest v ich správe - https://www.kosit.sk/obyvatelia/zimna-udrzba-komunikacii/mapa-obsluznosti-ciest-v-sprave-kosit-s/

Ak chcú Košičania vedieť, prečo nie sú niektoré chodníky udržiavané, môžu sa obrátiť na príslušný Miestny úrad vo svojej mestskej časti.

Mesto sa rozmiestnením informačných tabúľ nezbavuje zodpovednosti za ich čistenie od snehu. Kvôli viacerým legislatívnym zmenám, ktoré zvyšujú finančné zaťaženie samospráv, však nie sú na vyčistenie všetkých chodníkov dostatočné zdroje. Aj týmto spôsobom určenia neudržiavaných chodníkov a  osadzovaním informačných tabúľ je možné ušetriť aspoň časť zvýšených výdavkov na zimnú údržbu.

Výdavky na zimnú údržbu sa za dva roky zdvojnásobili

Dôvodom ich enormného zvýšenia je novela zákona o pozemných komunikáciách, ktorou štát od minulého roka zvýšil nároky na samosprávy v oblasti údržby miestnych komunikácií bez toho, aby mestá alebo obce získali na to dodatočné finančné zdroje. V tomto roku mesto investovalo do zimnej údržby vyše 3,3 milióna eur, čo je takmer dvojnásobok  v porovnaní s rokom 2017.

Pred prijatím tzv. “chodníkovej novely” malo mesto povinnosť udržiavať 120 km chodníkov. V súčasnosti sa mesto musí starať v rámci zimnej údržby až o 232 km chodníkov. Neudržiavaných tak zostáva 143 km chodníkov. V súčasnosti je už plán zimnej údržby uzavretý a nie sú možné žiadne radikálne zmeny v jednotlivých mestských častiach. Aj malá zmena by mohla predstavovať veľké navýšenie nákladov mesta na zimnú údržbu.

Časté otázky občanov k zimnej údržbe

Kde môžem nahlásiť, že je niekde neodhrnutý sneh ?

- Svoje podnety alebo otázky k zimnej údržbe adresujte na číslo dispečingu na magistráte mesta a to na číslach: 16 126, 0903 602 383 a 055/6419 736.

Kedy sa pluhujú cesty?

- Odstraňovanie, resp. odhrňovanie snehu alebo snehovej kaše na okraj komunikácií pluhovaním s pomocou mechanizmov sa zabezpečuje podľa možností po napadnutí 5 cm nového snehu a počas intenzívneho sneženia a to nepretržite pomocou radlíc, resp. pluhov. 

Kedy sú cesty zjazdné a kedy vyhlasujete kalamitu?

- Ak sa na ceste vyskytuje do 3 centimetrov snehu, je zjazdná. Naopak, v situáciách, v ktorých vzhľadom ku predpovediam počasia a poveternostným podmienkam nie je možné zabezpečiť zjazdnosť komunikácií v poradí a v časových limitoch stanovených operačným plánom, je riaditeľom Magistrátu mesta Košice a Štábom zimnej údržby vyhlásený I. stupeň kalamitnej situácie. V takom prípade sa už potom postupuje podľa konkrétnych ustanovení Operačného plánu zimnej údržby. V ňom je presne určené, aký druh techniky musí byť v takom čase v pohotovosti, ako sa má postupovať, koho je potrebné kontaktovať atď. 

Kto je zodpovedný za odpratávanie snehu z prístupových plôch do vchodov bytových domov na košických sídliskách?

- Mesto nerobí zimnú údržbu na týchto účelových komunikáciách, lebo ich nemá v správe. Do správy a údržby ich po vybudovaní prevzali jednotliví správcovia (bytové družstvá a bytový podnik), ktorí sú povinní odstraňovať prekážky v schodnosti uvedených komunikácií, a to bez akýchkoľvek prieťahov.

Vedia vodiči sypačov, kam majú ísť posypávať ulice alebo odpratávať sneh? 

- Všetci vodiči obsluhujúci mechanizmy určené na zabezpečenie zimnej údržby sú pred nástupom na jej výkon riadne poučení o presných lokalitách a uliciach, na ktorých budú údržbu vykonávať. Taktiež je pohyb vozidiel zimnej údržby pomocou GPS sledovaný a operatívne riadený dispečingom mesta a spoločnosti Kosit.