Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Komisie miestneho zastupiteľstva Košice-Dargovských hrdinov

 14.06.2019

Komisie miestneho zastupiteľstva Košice-Dargovských hrdinov

Komisie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov ako stále poradné, iniciatívne a kontrolné orgány miestneho zastupiteľstva plnia úlohy podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Komisie zasadajú najmenej raz za tri mesiace, prípadne podľa potreby. Komisie spolupracujú pri tvorbe materiálov, ktoré sa týkajú mestskej časti.

Finančná komisia

Predsedníčka: Mgr. Jana Rubická.
Členovia: Ing. Marek Antoš, Roland Georgiev, Eduard Valkovský, Ing. Tomáš Tarajčák.

Prerokováva a vyjadruje sa:
• k návrhu rozpočtu mestskej časti na príslušný rozpočtový rok a k návrhu na zmeny rozpočtu,
• k záverečnému účtu mestskej časti,
• k hospodáreniu a nakladaniu s majetkom mestskej časti, prípadne s majetkom prenechaným mestskej časti na dočasné užívanie,
• k štvrťročným výsledkom plnenia rozpočtu mestskej časti a v prípade potreby navrhuje prijať rozpočtové opatrenia,
• k návrhom zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mestskej časti a k návrhom zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti a ich doplnkom,
• v potrebnom rozsahu kooperuje s ostatnými komisiami miestneho zastupiteľstva.

Kontroluje:
• vedenie účtovníctva a finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, rozpočtu mesta a iným subjektom,
• dodržiavanie zásad hospodárenia, nakladania a efektívneho využívania majetku mestskej časti a pritom dbá na jeho plné účelové využitie,
• hospodárnosť, účelovosť a efektívnosť vynakladania finančných prostriedkov rozpočtu mestskej časti a v prípade potreby odporúča konkrétne rozpočtové opatrenia.

Komisia na ochranu verejného poriadku, životného prostredia a výstavby

Na svojich pracovných zasadnutiach sa venuje príprave investičných akcií v mestskej časti v zmysle schváleného rozpočtu. Pravidelne rieši podnety s Mestskou políciou stanica Východ (ktorej veliteľka sa zúčastňuje na zasadnutiach komisie) ako napríklad existujúce vraky, problematika chovu a držania psov, otváracích hodín prevádzok, nakladanie s odpadom. Členovia komisie zároveň navrhujú opravu a údržbu komunikácií, dávajú podnety na dopravné značenia, nefunkčné svetelné body, ktoré sú následne prekonzultované s referátom dopravy Magistrátu mesta Košice ako správcom komunikácií alebo Dopravným podnikom mesta Košice.

Predseda: Ing. Roman Križalkovič.
Členovia: Ing. Dušana Sobodová, Mgr. Ľubor Kalafus, MUDr. Ján Sekáč, Ing. Matúš Novák, PhD., Ing. Vladislav Stanko, MBA, LL.M, Ing. Ján Bendžala, Ing. Georgi Svetozarov, Matilda Soltészová, MUDr. Peter Polačko.

Komisia sociálna, kultúry a športu
Zaoberá sa aktuálnymi problémami a situáciou v sociálnej oblasti na úseku opatrovateľskej služby, ktorú mestská časť zabezpečuje prostredníctvom 17 opatrovateliek. Členovia komisie rokujú aj o plánovaných akciách organizovaných mestskou časťou. Zároveň sa aktívne zapájajú organizačne do prípravy podujatí, ktoré mestská časť Košice-Dargovských hrdinov  organizuje pre občanov (Deň detí, Deň Furče, Family Sport Day, Mikuláš).

Predseda: Mgr. Dominik Babušík.
Členovia: Jaroslav Dvorský, Mgr. Marián Krasnovský, Mgr. Iveta Varadzinová, Radovan Ivan.