Hlasovanie za projekty participatívneho rozpočtovania

 16.11.2023

Miestny úrad mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov spustil vo štvrtok 16. novembra 2023 hlasovanie o podaných projektoch participatívneho rozpočtovania. Hlasovanie bude prebiehať do 30. novembra 2023 a výsledky budú zverejnené 1. decembra 2023. Do hlasovania sa môžu zapojiť jedine obyvatelia starší ako 18 rokov s trvalým pobytom v mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov.

Výška rozpočtu jedného projektu je maximálne 5-tisíc eur. Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov v roku 2024 zrealizuje projekty, ktoré získajú v hlasovaní najvyšší počet hlasov v zostupnom poradí, až do vyčerpania celkového objemu finančných prostriedkov schváleného participatívneho rozpočtovania vo výške 15-tisíc eur.

Elektronický hlasovací formulár nájdete tu: http://bit.ly/hlasovanie-projekty.

Mestská časť priebežne zverejní výsledky hlasovania na svojom webovom sídle aj na oficiálnom facebookovom a instagramovom profile.

K projektom č. 1, 2, 3, 6 a 7 budú navrhovatelia projektov povinní predložiť do 29. februára 2024 súhlasy od príslušných inštitúcií (napr. mesto Košice, Labaš s.r.o. a pod.). V prípade nesplnenia uvedenej povinnosti, uvedený zámer projektu bude vylúčený z participatívneho rozpočtovania.


Projekt č. 1: VYBUDOVANIE PETANGOVEJ DRÁHY NA BENADOVEJ ULICI (5 000 EUR)

Petang je francúzska spoločenská hra, pri ktorej hráči hádžu gule smerom k cieľovej drevenej guličke. Hra je obľúbená hlavne u seniorov. Návrhom projektu je umiestniť petangovú dráhu na verejne dostupné miesto na Benadovej ulici v blízkosti Denného centra mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov.


Projekt č. 2: ODDYCHOVO-ZÁBAVNÁ ZÓNA PRI ZŠ FÁBRYHO 44 (5 000 EUR)

Účelom vytvorenia oddychovo-zábavnej zóny je vyplniť nevyužitý priestor pri ZŠ Fábryho 44, ktorý by slúžil obyvateľom mestskej časti. Súčasťou projektu je inštalácia lavičiek, pocitového chodníka, detského dreveného ihriska, diskového kolotoča a knižnej búdky.


Projekt č. 3: HRDINOVIA SO SRDCOM - INŠTALÁCIA EXTERNÉHO DEFIBRILÁTORA (4 900 EUR)

Automatický externý defibrilátor (AED) je prístroj používaný na poskytnutie elektrickej stimulácie srdcového svalu prostredníctvom elektród umiestnených na hrudníku. Návrhom tohto projektu je, aby sa už k trom nainštalovaným defibrilátorom v našej mestskej časti pridal ďalší, štvrtý, externý defibrilátor pri OC Laborec.


Projekt č. 4: LAVIČKY PRE ĽUDÍ V OBVODE Č. 1 a Č. 5 - KALINOVSKÁ, ADLEROVA, EXNÁROVA (5 000 EUR)

Cieľom projektu je vytvorenie miesta na odpočinok pre starších ľudí pri ceste domov s nákupom a vytvorenie miesta na sociálny kontakt. Navrhovanými lokalitami sú ulice v obvode č. 1 a č. 5 - Kalinovská, Tokajícka, Lidické námestie, Fábryho, Exnárova, Adlerova.


Projekt č. 5: REVITALIZÁCIA DOPRAVNÉHO IHRISKA PRI ZŠ ĽUDOVÍTA FULLU - MAUREROVA 21 (3 800 EUR)

Cieľom projektu je revitalizácia dopravného ihriska, ktoré sa nachádza pri ZŠ Ľudovíta Fullu. Areál je permanentne otvorený a prístupný verejnosti. Projekt zahŕňa opravu podkladovej plochy, obnovenie vodorovného dopravného značenia, opravu dopravných značiek na ihrisku, ich bezpečné osadenie a ukotvenie, úpravu najbližšieho okolia a lavičiek.


Projekt č. 6: LAVIČKY PRI BIKROSOVEJ DRÁHE (5 000 EUR)

Bikrosová dráha, nachádzajúca sa medzi Benadovou ulicou a Lidickým námestím, je určená širokej verejnosti. BMX klub Košický Šarkaň navrhuje zveľadenie v podobe vybudovania „amfiteátrového“ sedenia pre divákov. Cieľom projektu je, aby bikrosová dráha slúžila ako verejné a bezplatne prístupné športovisko pre deti a mládež, aby umožňovala organizáciu pretekov, poskytovala cyklistickej verejnosti miesto na športovanie a bola udržiavaná ako súčasť cyklistického chodníka.


Projekt č. 7: PROJEKT MOST PRI OC LABOREC - GRAFIT NA TÉMU MESTSKEJ ČASTI (4 900 EUR)

Predmetom projektu je premena šedého múru na muralistické dielo pod mostom v blízkosti OC Laborec umelcom, ktorý sa prezýva Grint. Umeleckým dielom by sa vizuálne zhodnotil verejný priestor a slúžilo by ako prevencia ilegálnych grafitov. Témou diela budú charakteristiky našej mestskej časti.