Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Štátny fond rozvoja bývania

ŠTATNY FOND ROZVOJA BÝVANIA

Oddelenie ŽPV a PČ na Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov vykonáva v zmysle zákona NR SR č.607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení jeho noviel, ako prenesený výkon štátnej správy posudzovanie žiadosti o podporu z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania v jeho platnom znení ( ďalej len „ ŠFRB “ ). Predmetom činnosti oddelenia ŽPV a PČ na tomto úseku je vykonávanie kompetencií na území okresu Košice III , t. j. pre mestské časti :

 • Košice – Dargovských hrdinov
 • Košice – Košická nová ves

Posudzuje žiadosti o podporu z prostriedkov ŠFRB:

 • overovanie úplnosti náležitosti žiadosti o podporu rozvoja bývania ( ust. § 11 ods.1 a ods.2 zákona NR SR č. 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania ),
 • preskúmanie bytových pomerov žiadateľov o poskytnutie podpory ( ust. § 11 ods.3 zákona NR SR č. 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania ),
 • vyznačenie overenia úplnosti náležitosti žiadosti (ust. § 11 ods. 7 zákona NR SR č. 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania ),
 • predloženie overenej žiadosti Štátnemu fondu rozvoja bývania (ust. § 11 ods. 7 zákona NR SR č. 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania ) ,
 • poskytovanie informácií žiadateľom o možnostiach poskytnutia podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania

Základné legislatívne normy:

 • Zákon č. 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v jeho platnom znení (ďalej len ŠFRB)
 • Nariadenie vlády NR SR č. 432/2007 Z.z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o druhoch a výškach poskytovaných podpôr na jednotlivé účely z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania
 • Vyhláška MVRR č. 161/2004 Z.z. o podrobnostiach obsahu žiadosti na poskytnutie podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania, o technických podmienkach a o dĺžke času uskutočnenia stavby

1. Žiadateľom podporu môže byť:

 • fyzická osoba, ktorá je občanom Slovenskej republiky a má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ktorá dovŕšila vek 18 rokov a má vlastný pravidelný príjem z podnikania alebo zo závislej činnosti alebo podľa osobitných predpisov
 • právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky

2. Druh podpory

 • úver
 • nenávratný príspevok

3. Účel podpory

 • Obstaranie bytu výstavbou, nadstavbou, prístavbou, dostavbou, prípadne prestavbou nebytového priestoru v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v polyfunkčnom dome
 • Výstavba alebo dostavba zariadenia sociálnych služieb,, ktoré poskytuje starostlivosť celoročne (ďalej len "zariadenie sociálnych služieb"), alebo prestavba nebytového priestoru na zariadenie sociálnych služieb
 • Kúpa bytu V rámci tohto účelu môže ísť o kúpu bytu v bytovom dome, alebo v rodinnom dome. Podporu možno poskytnúť, ak ide o kúpu novostavby bytu od stavebníka uvedeného v právoplatnom kolaudačnom rozhodnutí (prvonadobúdateľa), od nadobudnutia právoplatnosti ktorého neuplynulo viac ako 2 roky (§ 5 ods.3 zákona).
 • Obnova bytovej budovy Pri obnove bytovej budovy ide o obnovu bytového domu a obnovu rodinného domu : obnova bytového domu obsahuje podúčely:
  • tepelná ochrana bytového domu alebo rodinného domu
  • obnova alebo modernizácia spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu alebo,
  • odstránenie statických nedostatkov bytového domu, ak sú preukázané oprávnenou osobou
 • Výstavba nájomného bytu vrátane bytu, ktorý sa získa nadstavbou, prístavbou, prípadne prestavbou nebytového priestoru.
 • Obnova zariadenia sociálnych služieb
  • tepelná ochrana zariadenia sociálnych služieb
  • obnova alebo modernizácia obytných miestností, príslušenstva obytných miestnosti spoločných priestorov zariadenia sociálnych služieb.

Čo musíte splniť, aby ste získali podporu:

 • musíte mať dostatok vlastných prostriedkov – najmenej 20 % z obstarávacej ceny, môže ísť o vlastné úspory alebo peniaze zo stavebného sporenia
 • musíte preukázať, že budete schopný platiť splátky a úroky z úveru v dohodnutej výške a lehotách
 • mesačný príjem žiadateľa (a osôb, ktorých sa posudzujú spoločne ) nemôže byť vyšší ako 3,5 násobok životného minima
 • mesačný príjem sa vypočítava z príjmu za predchádzajúci kalendárny rok
 • musíte mať viac ako 18 rokov
 • musíte mať na Slovensku trvalý pobyt

Postup pri získavaní podpory:

 • predložíte písomnú žiadosť fondu prostredníctvom obce, ktorá je sídlom okresu, podľa miesta stavby
 • obec do 14 dní od podania overí všetky náležitosti
 • overenú žiadosť obec zašle fondu
 • štátny fond zaeviduje a podľa toho, v akom poradí žiadosti prichádzajú zostavuje poradovník
 • o poskytnutí podpory rozhodne fond do 90 dní odo dňa doručenia žiadosti obcou v sídle okresu
 • fond poskytuje pôžičky dovtedy, kým nevyčerpá sumy vyčlenené v rozpočte fondu na príslušný účel a druh podpory
 • po tom ako fond rozhodne o poskytnutí podpory, zašle žiadateľovi do 30 dní zmluvu
 • ak fond rozhodne, že pôžičku neposkytne, oznámi to žiadateľovi písomne do 30 dní

HODNOTY ŽIVOTNÉHO MINIMA VYPOČÍTANÉ Z ČISTÉHO PRÍJMU PLATNÉ OD 1.7.2012

Určenie minimálnej a maximálnej výšky príjmu domácnosti na účely poskytovania podpory zo ŠFRB

Domácnosť

Životné minimum domácnosti v €

1,3-násobok životného minima domácnosti v €

3,5-násobok životného minima domácnosti v €

Jednočlenná (plnoletá FO)

194,58

252,95

681,03

Dvojčlenná (plnoletá FO + dieťa)

283,40

368,42

991,90

Dvojčlenná (plnoletá FO + ďalšia plnoletá FO)

330,32

429,42

1 156,12

Trojčlenná (plnoletá FO + 2 deti)

372,22

483,89

1 302,77

Trojčlenná (plnoletá FO + ďalšia plnoletá FO + 1 dieťa)

419,14

544,88

1 466,99

Štvorčlenná (plnoletá fyzická osoba + 3 deti)

461,04

599,35

1 613,64

Štvorčlenná (plnoletá FO + ďalšia plnoletá FO + 2 deti)

507,96

660,35

1 777,86

Päťčlenná (plnoletá FO + 4 deti)

549,86

714,82

1 924,51

Päťčlenná (plnoletá FO + ďalšia plnoletá FO + 3 deti)

596,78

775,81

2088,73

Sumy životného minima podľa zákona NR SR č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov /platné od 1.7.2012/ sú nasledovné:

 • plnoletá fyzická osoba: 194,58 €
 • ďalšia plnoletá fyzická osoba: 135,74 €
 • zaopatrené neplnoleté dieťa: 88,82 €
 • nezaopatrené dieťa: 88,82 €

Za zaopatrené neplnoleté dieťa sa považuje fyzická osoba pred dovŕšením 18 roku, ktorá sa nepripravuje sústavne na budúce povolanie, je zamestnaná a má vlastný príjem alebo je zaevidovaná v evidencii nezamestnaných a poberá podporu alebo inú sociálnu dávku.

Za nezaopatrené dieťa sa považuje dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie však do dovŕšenia 25 rokov, ak sa sústavne pripravuje na budúce povolanie štúdiom, alebo sa nemôže sústavne pripravovať na budúce povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz.

Podmienky pre poskytnutie nenávratného príspevku :

 • žiadateľ alebo člen jeho domácnosti je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím,
 • diagnóza zdravotného postihnutia osoby musí byť v súlade so zoznamom diagnóz uvedených v prílohe zákona a potvrdená odborným ošetrujúcim lekárom,
 • splnenie podmienky o bezbariérovom byte upravenej vyhláškou č. 532/2002 Z. z.
 • pri výstavbe v stavebnom povolení,
 • pri kúpe v kolaudačnom rozhodnutí a
 • pri kúpe staršieho bezbariérového bytu (len v prípade odchovanca z detského domova), v kolaudačnom rozhodnutí alebo v kúpnej zmluve, ktorej súčasťou bude notársky overený pôdorys bytu preukazujúci splnenie tejto podmienky,
 • technické riešenie doložené projektovou dokumentáciou preukazuje bezbariérovosť bytu,

ak žiadateľom nie je občan s ťažkým zdravotným postihnutím, ale je ním člen domácnosti starší ako 18 rokov, je nutné dokladovať právo doživotného užívania predmetného bytu ťažko zdravotne postihnutou osobou (v zmluve o výstavbe, resp. o kúpe bytu ustanovenia zaručujúce túto požiadavku - vklad vecného bremena do katastra

REKONŠTRUKCIU pôvodného (existujúceho) bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome zákon neumožňuje.

Nenávratný príspevok je možné poskytnúť len pre účely :

 • Obstaranie bytu výstavbou, nadstavbou,  prístavbou, dostavbou, prípadne prestavbou nebytového priestoru v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v polyfunkčnom dome
 • Kúpa bytu
 • Výstavba nájomného bytu vrátane bytu, ktorý sa získa nadstavbou, prístavbou, prípadne prestavbou nebytového priestoru.

NENÁVRATNÝ PRÍSPEVOK
je možné poskytnúť pri výstavbe a kúpe bytu, ak je byt určený pre občana s ťažkým zdravotným postihnutím v rozsahu do 50% OC, najviac

na garsónku

     2 440 €

na jednoizbový byt

     2 960 €

na dvojizbový byt

     3 830 €

na troj a viacizbový byt

     4 880 €

+421 55 300 90 06
vystavba@kosice-dh.sk
Ing. Marek Kandráč

  PREHĽAD PODPÔR ŠFRB pre rok 2009 – platné od 1.1.2011

ŽIADATEĽ      -       FYZICKÁ   OSOBA  -  § 7 písm. a/ zákona

Zákon NR SR č.607/2003 Z.z. o ŠFRB v znení zákona č. 523/2004 Z.z., zákona č. 536/2004 Z.z. a zákona č. 349/2007 Z.z. a zák. č. 518/2008 Z.z.

a zák. č. 265/2009 Z.z.

Nariadenie vlády SR č. 547/2008 Z.z. - § 2

Mesačná

splátka

v  €/byt

Účely podpory - § 5 zákona

Lehota

splatnosti

% z OC

Úroková

sadzba

Maximálny

limit v €

Ods.1/

U 110

Výstavba bytu v bytovom dome, polyfunkčnom dome ( PFD)

20

80

3,50

38 350

a

222,41

U 116

Výstavba bytu v bytovom dome, polyf.dome- neprevyšujúca  vek  35 rokov

30

80

2,00

52 300

c

193,31

U 112

Výstavba bytu v bytovom dome,PFD -odchovanec detského domova ( DD )

30

   100

1,00

52 300

f

168,22

U 240

Výstavba bytu v rodinnom dome

30

80

3,50

38 350

d

172,21

U 242

Výstavba bytu v rodinnom dome,PFD-odchovanec detského domova ( DD )

30

   100 

1,00

52 300

f

168,22

U 410

Kúpa bytu v bytovom dome

30

80

3,50

45 300

i

203,42

U 416

Kúpa bytu v bytovom dome             -  neprevyšujúca  vek 35 rokov

30

80

2,00

52 300

j

193,31

U 412

Kúpa bytu v bytovom dome             - odchovanec detského domova ( DD )

30

   100

1,00

52 300

l

168,22

U 440

Kúpa bytu v rodinnom dome  

30

80

3,50

45 300

i

203,42

U 446

Kúpa bytu v rodinnom dome            - neprevyšujúca vek  35 rokov

30

80

2,00

52 300

j

193,31

U 442

Kúpa bytu v rodinnom dome            - odchovanec detského domova ( DD )

30

   100

1,00

 52 300

l

168,22

U 500

Obnova bytovej  budovy

20

80

1,00

      420 / m2 PP

m

-

     

ŽIADATEĽ      -       PRÁVNICKÁ   OSOBA  -  § 7 písm. b/ zákona

U 111

Výstavba bytu v bytovom dome, polyfunkčnom  dome (PFD)

20

80

5,00

38 350

 b

253,09

U 241

Výstavba bytu v rodinnom dome

30

80

5,00

38 350

 e

205,87

U 501

Obnova bytovej budovy

20

80

1,00

      420 / m PP

m

-

ŽIADATEĽ      -       PRÁVNICKÁ   OSOBA – OBEC  -  § 7 písm. b/ zákona

U 113

Výstavba bytu v bytovom dome, polyfunkčnom dome (PFD)

20

80

5,00

38 350

 b

253,09

U 243

Výstavba bytu v rodinnom dome

30

80

5,00

38 350

205,87

U 303

Výstavba zariadenia sociálnych  služieb       /platí aj pre VÚC/

20

80

1,00

       560 / m PP

 g

-

U 703

Prestavba zariadenia sociálnych služieb       /platí aj pre VÚC/

20

80

1,00

       420 / m PP

h

-

U 803

Obnova zariadenia sociálnych služieb         /platí aj pre VÚC/

20

80

1,00

       420 / m PP

o

-

U 413

Kúpa bytu v bytovom dome  pre  nájom

30

80

1,00

45 300

k

145,70

U 443

Kúpa bytu v rodinnom dome  pre  nájom

30

80

1,00

45 300

k

145,70

U 503

Obnova bytovej budovy

20

80

1,00

        420 / m2 PP

m

-

U 613

Výstavba  nájomného bytu

30

80

1,00

45 300

n

145,70

ŽIADATEĽ      -       PRÁVNICKÁ   OSOBA – NEZISKOVÁ  ORGANIZÁCIA  -  § 7 písm. b/ zákona

U 614

Výstavba  nájomného bytu

30

80

1,00

45 300

n

145,70

Vysvetlivky:
výstavba bytu v bytovom dome - § 5 ods. 1 písm. a/                                             
výstavba bytu v rodinnom dome - § 5 ods. 1 písm. a/ OC - obstarávacia cena /§ 9 ods. 5 a 6 zákona o ŠFRB
výstavba zariadenia sociálnych služieb - § 5 ods. 1 písm. b/ BD - bytový dom /§ 43 b/ ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. v znení zmien a doplnkov/
kúpa bytu - § 5 ods. 1 písm. c/ RD - rodinný dom /§ 43 b/ ods. 3 zák. č. 50/1976 Zb. v znení zmien a doplnkov/
obnova bytovej budovy - § 5 ods. 1 písm. d/ DD - odchovanec detského domova
výstavba nájomného bytu - § 5 ods. 1 písm. e/ PP - podlahová plocha bytu
obnova zariadenia sociálnych služieb    - § 5 ods. 1 písm. f/ PFD - polyfunkčný  dom  ( § 5 ods. 2 zákona ŠFRB)

Prílohy na stiahnutie: